Sivilombudsmannens uttalelser

Laget av @hallny / Norske-postlister.no
Kildekode for oppdatering av denne lista (Github)

Dato - uttalelse (publisert) Saksnummer Uttalelse Referanser til lov
- Filter
Tittel
01.06.2021 (15.06.2021) SM-2021/445 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13-3 (2)
forvaltningsloven § 14-3 (1)
forvaltningsloven § 14-3 (2)
Skatteetatens praksis for vurdering av unnskyldelige forhold ved ileggelse av tilleggsskatt
31.05.2021 (15.06.2021) SM-2020/4858 [Til uttalelse] offentleglova §
offentleglova § 15
offentleglova§ 14 første ledd
Innsyn i dokumenter sendt til koronakommisjonen
31.05.2021 (15.06.2021) SM-2021/469 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven § 13 første ledd
offentleglova § 13 første ledd
offentleglova § 3
Innsyn i bildemateriale
31.05.2021 (14.06.2021) SM-2020/5214 [Til uttalelse] forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede § 3 første ledd bokstav a
forvaltningsloven § 19
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd
kommuneloven § 13-3 andre ledd
sivilombudsmannsloven § 10 andre ledd
Avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
05.03.2021 (14.06.2021) SM-2020/2393 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 3
opplæringslova § 10-1
Ansettelse av biblioteksjef uten bibliotekarutdanning
02.06.2021 (07.06.2021) SM-2020/1978 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 1
plan- og bygningsloven § 32-1
Vannledningsbrudd på privat stikkledning − krav til kommunens saksbehandling ved krav om dekning av utgifter fra huseier
12.05.2021 (07.06.2021) SM-2020/1680 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 35
forvaltningsloven § 36
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-7
Sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 når kommunen innvilger en tjeneste Statsforvalteren har avslått
20.05.2021 (07.06.2021) SM-2020/4469 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 29
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4
psykisk helsevernloven § 3-1
psykisk helsevernloven § 3-2
psykisk helsevernloven § 3-9
psykisk helsevernloven § 3-9 første ledd
Retten til å uttale seg ved tvungen legeundersøkelse etter psykisk helsevernloven
25.05.2021 (02.06.2021) SM-2019/3460 [Til uttalelse] forurensningsloven § 30
forurensningsloven § 30 andre ledd andre punktum
forvaltningsloven § 28 andre ledd andre punktum
forvaltningsloven § 34 første ledd
forvaltningsloven § 35
Søknad om fritak fra renovasjonsordning for fritidseiendommer – klagebehandling
27.05.2021 (02.06.2021) SM-2020/4920 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 4 første ledd bokstav b
politiregisterforskriften §
politiregisterforskriften § 27-1
politiregisterforskriften § 27-3 tredje ledd
politiregisterforskriften§ 27-1
sivilombudsmannsinstruksen § 2 tredje ledd
sivilombudsmannsloven § 4 første ledd bokstav c
sivilombudsmannsloven § 5
straffeprosessloven § 28
straffeprosessloven § 56 andre ledd
straffeprosessloven § 59
Behandling av krav om utskrift av straffesaksdokument
30.04.2021 (02.06.2021) SM-2020/1921 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 2 annet ledd
sivilombudsmannsloven § 10
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Vektlegging av personlig egnethet ved ansettelse i offentlig stilling
29.04.2021 (20.05.2021) SM-2020/3242 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 33 femte ledd
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd
forvaltningsloven § 34 annet ledd
sosialtjenesteloven § 18
sosialtjenesteloven § 19
sosialtjenesteloven § 41
sosialtjenesteloven § 48 første ledd
Økonomisk sosialhjelp – saksbehandlingen
05.05.2021 (07.05.2021) SM-2020/5028 [Til uttalelse] offentleglova § 12 bokstav c
offentleglova § 20
offentleglova § 20 første ledd bokstav b
offentleglova § 29
offentleglova § 3
Innsyn i vedlegg til en Memorandum of Understanding
27.04.2021 (07.05.2021) SM-2020/4862 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 16
forvaltningsloven § 16 første ledd
forvaltningsloven § 16 tredje ledd
forvaltningsloven § 16 tredje ledd bokstav a
forvaltningsloven § 17
vegtrafikkloven § 36 nr. 2
vegtrafikkloven § 36 nr. 5
vegtrafikkloven § 36 nr. 5 andre ledd
Forhåndsvarsel ved ileggelse av forbud mot bruk av motorvogn
16.02.2021 (07.05.2021) SM-2019/2743 [Til uttalelse] eigedomsskattelova § 14 femte ledd
eigedomsskattelova § 21
eigedomsskattelova § 29 femte ledd
eigedomsskattelova § 29 første ledd
eigedomsskattelova § 3
eigedomsskattelova § 4 annet ledd
forvaltningsloven § 28
forvaltningsloven § 28 andre ledd
forvaltningsloven § 6
kommuneloven § 11-10
kommuneloven § 13-3 annet ledd
ombudsmannsloven § 10 andre ledd
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
skatteloven § 4
skatteloven § 5 første ledd
Debitor for eiendomsskatt på festet (leid) grunn
30.04.2021 (04.05.2021) SM-2020/3241 [Til uttalelse] folketrygdloven § 21-1
forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 11 annet ledd
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Avslag på krav om erstatning − Navs plikt til å gi veiledning av eget tiltak om regelverket for avtalefestet pensjon i privat sektor
12.02.2019 (30.04.2021) SM-2017/3066 [Til uttalelse] barnevernloven § 2-3
forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b
Krav til forsvarlig saksbehandling ved fylkesmannens tilsyn med barneverntjenesten – informasjon til og involvering av klagere og andre saken direkte gjelder
26.04.2021 (29.04.2021) SM-2020/2915 [Til uttalelse] grunnloven § 104
opplæringslova § 8-1
opplæringslova § 8-1 første ledd
Nærskoleprinsippet ved kommunesammenslåing
13.04.2021 (15.04.2021) SM-2021/123 [Til uttalelse] grunnloven § 100 Arbeidsgivers reaksjon på arbeidstakers ytringer
13.04.2021 (15.04.2021) SM-2020/3687 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 28 første ledd
pasientskadeloven § 11
pasientskadeloven § 14 andre punktum
pasientskadeloven § 14 første punktum
pasientskadeloven § 15
pasientskadeloven § 15 første ledd
pasientskadeloven § 15 tredje ledd
pasientskadeloven § 18
pasientskadelovens § 11
Klagerett på vedtak om forhåndsavgjørelse om dekning av advokatutgifter i pasientskadesaker
19.03.2021 (09.04.2021) SM-2020/4702 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven § 13 første ledd
grunnloven § 100 femte ledd
offentleglova § 13 første ledd
offentleglova § 3
Innsyn i en e-post som inneholder kundelister
25.03.2021 (09.04.2021) SM-2020/3631 [Til uttalelse] offentleglova § 11 første punktum
offentleglova § 12
offentleglova § 12 bokstav c
offentleglova § 15
offentleglova § 15 andre ledd
offentleglova § 22
offentleglova § 3
sivilombudsmannsloven § 10 andre ledd
Innsyn i dokumenter om jernbaneutbygging
26.03.2021 (09.04.2021) SM-2020/4458 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 28 andre ledd
kommuneloven § 13-3
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede – habilitet og rettsanvendelse
22.03.2021 (26.03.2021) SM-2021/105 [Til uttalelse] offentleglova § 24
offentleglova § 24 første ledd
offentleglova § 6 første ledd
Innsyn i koronakommisjonens saksdokumenter − unntak for kontroll- og reguleringstiltak
22.03.2021 (25.03.2021) SM-2020/4205 [Til uttalelse] Forsinkelsesrente ved innkreving av restskatt fra dødsbo
17.03.2021 (22.03.2021) SM-2020/3671 [Til uttalelse] Adresseendring for hjørnebygård
05.03.2021 (15.03.2021) SM-2020/4411 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 28 annet ledd
forvaltningsloven § 28 annet ledd første punktum
forvaltningsloven § 33
plan- og bygningsloven § 1-9
plan- og bygningsloven § 20-2
plan- og bygningsloven § 21-5
plan- og bygningsloven § 27-4 første ledd
Samordning mellom vei- og bygningsmyndighet i Bergen kommune
04.03.2021 (11.03.2021) SM-2020/2662 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 35
forvaltningsloven § 35 femte ledd
utlendingsloven § 40 tredje ledd
utlendingsloven § 63
Kravet om at partene skal bo sammen ved familieinnvandring til ektefelle
24.02.2021 (02.03.2021) SM-2020/3617 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 30
naturmangfoldloven § 19
Tidspunkt for fristavbrytelse ved søknad om rovvilterstatning – ansvar for svikt i postgangen
23.02.2021 (02.03.2021) SM-2019/684 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven § 4-1
arbeidsmiljøloven § 4-1 første ledd
sivilombudsmannsloven § 4
Plassering av utleveringspostkasse
18.02.2021 (02.03.2021) SM-2020/2508 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 41
offentleglova §
offentleglova § 1970
offentleglova § 31 andre ledd
offentleglova § 31 første ledd
offentleglova§ 14 første ledd
sivilombudsmannsloven § 10 andre ledd
Utformingen av et innsynsavslag mv.
05.10.2020 (23.02.2021) SM-2020/1638 [Til uttalelse] Statens ansvar for å ivareta menneskerettighetene til særreaksjonsdømte utlendinger
16.02.2021 (22.02.2021) SM-2020/2678 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 2 annet ledd
forvaltningsloven § 3 annet ledd
opplæringslova § 10-1
opplæringslova § 10-6
opplæringslova § 14-2 først ledd
Kommunens ansettelse av avdelingsleder på småskoletrinnet
22.12.2020 (09.02.2021) SM-2020/291 [Til uttalelse] helsepersonelloven § 21
helsepersonelloven § 33
helsepersonelloven § 33 andre ledd bokstav a
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4
Fylkesmannens vurdering av mulig brudd på taushetsplikt ved bekymringsmelding til barnevernet
29.01.2021 (04.02.2021) SM-2020/3704 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven § 18
forvaltningsloven § 19
forvaltningsloven § 19 annet ledd bokstav b
Partsinnsyn i ansattes karakterer
21.01.2021 (04.02.2021) SM-2020/2747 [Til uttalelse] offentleglova § 3
offentleglova § 4
Krav om innsyn i video sendt privat mobil til kommunalt ansatt
26.01.2021 (04.02.2021) SM-2020/4940 [Til uttalelse] finnmarksloven § 27
forvaltningsloven § 11
Avsluttende brev om sen behandling av klagesak
15.01.2021 (03.02.2021) SM-2019/4817 [Til uttalelse] Dispensasjoner i strandsonen – Kragerø kommune
15.01.2021 (03.02.2021) SM-2019/4028 [Til uttalelse] Dispensasjoner i strandsonen – Mandal (Lindesnes) kommune
15.01.2021 (03.02.2021) SM-2020/989 [Til uttalelse] Dispensasjoner i strandsonen – Askøy kommune
27.01.2021 (29.01.2021) SM-2020/4148 [Til uttalelse] offentleglova § 25 Unntak fra offentlig søkerliste til stilling som direktør for Fiskeridirektoratet
20.01.2021 (25.01.2021) SM-2020/4857 [Til uttalelse] offentleglova § 29 første ledd Saksbehandlingstid i sak om innsyn i korrespondanse mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Koronakommisjonen
20.01.2021 (25.01.2021) SM-2020/4824 [Til uttalelse] offentleglova § 29 første ledd annet punktum
offentleglova § 31 andre ledd
Saksbehandlingstid i sak om innsyn i korrespondanse mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Koronakommisjonen
05.01.2021 (25.01.2021) SM-2020/1734 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 17 annet ledd
forvaltningsloven § 33 femte ledd
forvaltningsloven § 33 tredje ledd
grunnloven § 104 annet ledd
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Fylkesmannens utrednings- og informasjonsplikt i sak om navneendring for barn
15.12.2020 (13.01.2021) SM-2020/2152 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17 første ledd
Helseklages behandlingstid i pasientskadesak − spørsmål om prioritering av sak som har versert lenge
21.12.2020 (13.01.2021) SM-2020/2031 [Til uttalelse] offentleglova §
offentleglova § 14 første ledd
offentleglova § 5
Innsyn i referat fra møte i Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser – spørsmål om referatet er organinternt
22.12.2020 (06.01.2021) SM-2020/1929 [Til uttalelse] grunnloven § 100 femte ledd
offentleglova § 1
offentleglova § 3
offentleglova § 4 andre ledd
Behandling av en klagesak om innsyn i slettede datafiler
22.12.2020 (06.01.2021) SM-2020/1078 [Til uttalelse] folketrygdloven § 10-5
folketrygdloven § 10-7
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 33 femte ledd
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
sosialtjenesteloven § 18
sosialtjenesteloven § 41
sosialtjenesteloven § 48
Fylkesmannens saksbehandling – økonomisk sosialhjelp
18.12.2020 (06.01.2021) SM-2019/5140 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 28
forvaltningsloven § 36
forvaltningsloven§ 24
plan- og bygningsloven § 1-9 første ledd
Sakskostnader etter forvaltningsloven § 36
09.12.2020 (21.12.2020) SM-2020/1574 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
sosialtjenesteloven § 1
sosialtjenesteloven § 18
sosialtjenesteloven § 43
Krav til søknad om økonomisk sosialhjelp
14.12.2020 (21.12.2020) SM-2019/4998 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 11 første ledd
offentleglova § 29
offentleglova § 32
Uttalelse – manglende svar på innsynsbegjæring
14.12.2020 (18.12.2020) SM-2020/1870 [Til uttalelse] sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd Vektlegging av tidligere innstilling og fravær ved ansettelse
29.10.2020 (18.12.2020) SM-2020/632 [Til uttalelse] Forsvarets kurs i snøscooter – rekkevidden av forbudet i motorferdselloven
10.12.2020 (16.12.2020) SM-2019/3750 [Til uttalelse] folketrygdloven §
folketrygdloven § 22-13
Fristen for å kreve tilleggsstønad til reiseutgifter ved deltakelse på arbeidsmarkedstiltak
02.12.2020 (15.12.2020) SM-2020/3090 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 1
forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven§ 11
Manglende svar på mottatte henvendelser
08.12.2020 (15.12.2020) SM-2020/953 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 2 annet ledd
Ansettelse av underdirektør i strid med kravene i utlysningsteksten
04.12.2020 (12.12.2020) SM-2020/3396 [Til uttalelse] barnevernloven § 2-3
barnevernloven § 4-4
barnevernloven § 6-1 første ledd
barnevernloven § 6-5
barnevernloven § 6-6
barnevernloven § 6-6 første ledd første punktum
forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 3 første ledd
forvaltningsloven § 32
forvaltningsloven § 33
forvaltningsloven § 33 andre ledd
forvaltningsloven § 34 andre ledd første punktum
forvaltningsloven § 8
Fylkesmannens behandling av klagesak
01.12.2020 (12.12.2020) SM-2020/2197 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 1-1 bokstav a
forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven § 13 første ledd
forvaltningsloven § 33
offentleglova § 13 første ledd
offentleglova § 3
offentleglova § 9
Innsyn i opplysninger i valutaregisteret
02.12.2020 (09.12.2020) SM-2020/2116 [Til uttalelse] folketrygdloven § 23-3
folketrygdloven § 3-15
folketrygdloven § 3-15 femte ledd
forvaltningsloven § 5-1
forvaltningsloven § 5-6
forvaltningsloven § 5-8
Nedsettelse av pensjonsgivende inntekt
03.12.2020 (08.12.2020) SM-2020/573 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 28
kommuneloven § 27-2 første ledd bokstav a
plan- og bygningsloven § 19-2
plan- og bygningsloven § 21
plan- og bygningsloven § 21-9
plan- og bygningsloven § 21-9 første ledd
plan- og bygningsloven § 32-1
Kommunestyrets konstatering av at dispensasjon for utbygging av vindkraftverk i Kjølberget ikke er bortfalt
25.11.2020 (08.12.2020) SM-2020/2911 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 1
forvaltningsloven § 11
plan- og bygningsloven § 1-4 første ledd
plan- og bygningsloven § 1-9
plan- og bygningsloven § 32-1
Manglende oppfølging av ulovlig byggetiltak
27.11.2020 (07.12.2020) SM-2020/672 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2 annet ledd
forvaltningsloven § 23
forvaltningsloven § 3 annet ledd annet punktum
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Ansettelse i strid med kravet til god forvaltningsskikk
26.11.2020 (07.12.2020) SM-2020/2112 [Til uttalelse] offentleglova § 11
offentleglova § 13
offentleglova § 14
offentleglova § 15
offentleglova § 15 tredje ledd
offentleglova § 3
sivilombudsmannsloven § 10 andre ledd
Innsyn i referat fra møte i rådet for matvareberedskap
27.11.2020 (07.12.2020) SM-2020/2503 [Til uttalelse] forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede § 3 bokstav b
forvaltningsloven § 25
Sak om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
12.11.2020 (24.11.2020) SM-2019/4547 [Til uttalelse] naturmangfoldloven § 15
naturmangfoldloven § 15 første ledd
naturmangfoldloven § 3 bokstav p
naturmangfoldloven § 30
naturmangfoldloven § 31 første ledd bokstav b
vegtrafikkloven § 32
viltloven § 2
Tillatelse til utsetting av fasan og rapphøns for hundetrening
06.02.2019 (24.11.2020) SM-2018/3029 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 28
forvaltningsloven § 42
Manglende behandling av klage på dispensasjonsvedtak
18.11.2020 (23.11.2020) SM-2020/1663 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 36
forvaltningsloven§ 36
Sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 – spørsmål om vedtaket er endret til gunst for en part
29.10.2020 (20.11.2020) SM-2020/574 [Til uttalelse] straffeprosessloven § Riksadvokatens valg av henleggelseskode og skriftlige begrunnelse for å henlegge en voldtektssak
17.11.2020 (19.11.2020) SM-2020/3408 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 12-1
forvaltningsloven § 9-4
Endring av skattefastsetting etter skatteforvaltningsloven § 12-1
20.10.2020 (18.11.2020) SM-2020/1262 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 33 første ledd
offentleglova § 14
offentleglova § 14 første ledd
sivilombudsmannsloven §
sivilombudsmannsloven § 10 andre ledd
Innsyn i interne dokumenter – merinnsyn – krav til begrunnelse m.m.
13.11.2020 (18.11.2020) SM-2020/2672 [Til uttalelse] offentleglova §
offentleglova § 15 første ledd
sivilombudsmannsloven § 10 andre ledd
Innsyn i rapporter om konsekvenser av regjeringens covid-19-tiltak
26.10.2020 (11.11.2020) SM-2020/1700 [Til uttalelse] offentleglova §
offentleglova § 14
offentleglova § 3
Innsyn i helseministerens kalender
14.10.2020 (11.11.2020) SM-2020/252 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 33 annet ledd
forvaltningsloven § 33 femte ledd
forvaltningsloven § 34 fjerde ledd
forvaltningsloven § 36
Dekning av sakskostnader til utarbeidelse av klage over et avslag på en søknad − vilkåret om at et vedtak blir endret og nødvendighetsvilkåret
06.11.2020 (10.11.2020) SM-2020/2098 [Til uttalelse] offentleglova § 29 første ledd Innsyn i dokumenter hos Mattilsynet – saksbehandlingstid
29.10.2020 (06.11.2020) SM-2019/2945 [Til uttalelse] folketrygdloven § 12-10
folketrygdloven § 21-1
folketrygdloven §12-10
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 35
sivilombudsmannsloven § 10 fjerde ledd
Navs saksbehandling ved omgjøring av uføretidspunkt
02.11.2020 (06.11.2020) SM-2020/1831 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 11
plan- og bygningsloven §
plan- og bygningsloven § 1-9
plan- og bygningsloven § 32
Saksbehandlingstid i sak om ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven
02.11.2020 (04.11.2020) SM-2020/1452 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 28 andre ledd
forvaltningsloven § 33
forvaltningsloven § 33 andre ledd
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd
Pålegg om fjerning av avfall og varsel om tvangsmulkt – kommunens klagesaksbehandling
30.10.2020 (03.11.2020) SM-2020/1786 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13 første ledd
forvaltningsloven § 13 førte ledd
offentleglova §
offentleglova § 13 første ledd
offentleglova § 15 første ledd første punktum
offentleglova § 24 tredje ledd første punktum
Innsyn i internrevisjonsrapporter
22.10.2020 (03.11.2020) SM-2020/947 [Til uttalelse] Rett til å ta eksamen ved gyldig fravær etter opphør av studieretten ved Politihøgskolen
23.10.2020 (30.10.2020) SM-2020/1284 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 34 andre ledd andre punktum
forvaltningsloven § 34 annet ledd
kommuneloven § 13-3
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
22.10.2020 (30.10.2020) SM-2020/2786 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 33
forvaltningsloven § 34
grunnloven § 104
opplæringslova § 15-1
opplæringslova § 15-1 tredje ledd
opplæringslova § 8-1 første ledd
opplæringslova § 8-1 tredje ledd
opplæringsloven § 15-1 tredje ledd
opplæringsloven § 8-1 tredje ledd
Avslag på skolebytte innenfor samme kommune
19.10.2020 (23.10.2020) SM-2020/35 [Til uttalelse] eigedomsskattelova § 3
eigedomsskattelova § 4
eigedomsskattelova § 8
skatteloven § 3
skatteloven § 4
Adgangen til å skrive ut eiendomsskatt på særskilt grunnlag etter overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4
13.10.2020 (21.10.2020) SM-2019/4374 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 16
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 18
forvaltningsloven § 19
forvaltningsloven § 2 andre ledd
forvaltningsloven § 3 andre ledd
sivilombudsmannsloven § 5
Eget tiltak – Innsyn, kontradiksjon og utredning i ansettelsessaker
13.10.2020 (16.10.2020) SM-2020/1657 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
konsesjonsloven §
konsesjonsloven § 1
Dekning av sakskostnader i sak om konsesjon – opplysninger om forpliktelsen til å bosette seg på eiendommen
08.10.2020 (16.10.2020) SM-2020/1603 [Til uttalelse] offentleglova § Behandlingstiden i sak om innsyn i personalsak
01.10.2020 (09.10.2020) SM-2020/2305 [Til uttalelse] offentleglova § 11
offentleglova § 12
offentleglova § 12 bokstav c
offentleglova § 14
offentleglova § 15
offentleglova § 15 andre ledd
offentleglova § 3
sivilombudsmannsloven § 10 andre ledd
Innsyn i dokument om fremdrift av fellesprosjektet Ringeriksbanene og E16
05.10.2020 (09.10.2020) SM-2019/3731 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 3
Utredningsplikt ved utvelgelse til intervju av fiolinpedagog
25.09.2020 (09.10.2020) SM-2020/1047 [Til uttalelse] offentleglova §
offentleglova § 14 første ledd
offentleglova § 15 andre ledd
offentleglova § 15 første ledd
Innsyn i journalføring av dokumenter om forelegg for ulovlig bruk av pepperspray i Tolletaten mv.
25.09.2020 (02.10.2020) SM-2019/4823 [Til uttalelse] helsepersonelloven § 55 femte ledd
pasient- og brukerrettighetsloven §
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4
pasient- og brukerrettighetsloven§ 7-4-
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Fylkesmannens behandling av anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd i den kommunale helsetjenesten
22.09.2020 (30.09.2020) SM-2020/845 [Til uttalelse] offentleglova §
offentleglova § 12
offentleglova § 21
offentleglova § 9
Innsyn i en sammenstilling av opplysninger om et forsvarsvåpen
18.09.2020 (29.09.2020) SM-2020/1816 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 28 første ledd
forvaltningsloven § 28 første ledd første punktum
Avsluttende brev om klage på avvisningsvedtak
15.09.2020 (23.09.2020) SM-2019/4200,
SM-2020/42
[Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 17
kommunehelsetjenesteloven § 4-2
Ansettelse av fysioterapeut for barn
31.08.2020 (07.09.2020) SM-2020/1572 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven § 13 første ledd
offentleglova § 12 bokstav c
offentleglova § 13 første ledd
offentleglova § 3
Innsyn i antall pasienter innlagt på sykehus med covid-19
28.08.2020 (07.09.2020) SM-2020/1664 [Til uttalelse] offentlegforskrifta § 11
offentleglova § 32 tredje ledd
Saksbehandlingstiden ved behandlingen av en innsynsklage under utbruddet av koronapandemien
26.08.2020 (01.09.2020) SM-2020/1403 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13 første ledd
offentleglova § 11 første punktum
offentleglova § 12
offentleglova § 12 bokstav b
offentleglova § 12 bokstav c
offentleglova § 15
offentleglova § 3
Innsyn i rapporter om konsekvenser av personellfravær som følge av covid-19
30.06.2020 (27.08.2020) SM-2019/3872 [Til uttalelse] barnehageloven §
barnehageloven § 19
folketrygdloven §
forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 41
grunnloven §
Spesialpedagogisk hjelp – spørsmål om differansen mellom timeantallet i kommunens og Fylkesmannens nye vedtak burde blitt etterlevert
13.08.2020 (26.08.2020) SM-2020/1736 [Til uttalelse] offentleglova §
offentleglova § 15
Innsyn i situasjonsrapporter om koronapandemien
02.07.2020 (25.08.2020) SM-2019/4292 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 35
plan- og bygningsloven § 19-2
plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd
plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd første punktum
plan- og bygningsloven § 3-2
Dispensasjon fra krav om reguleringsplan ‒ riving av eksisterende bolig, deling av eiendom og oppføring av to nye boliger med carporter
29.06.2020 (17.08.2020) SM-2019/1905 [Til uttalelse] eigedomsskattelova § 29 annet ledd
eigedomsskattelova § 8
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Spørsmål om likebehandling og størrelse på eiendomsskattetakst på fritidseiendom etter kontorjustering
02.07.2020 (13.08.2020) SM-2020/292 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 12 tredje ledd
forvaltningsloven § 12 tredje ledd andre punktum
grunnloven § 106
grunnloven § 92
pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav b
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-7 første ledd
Retten til kontradiksjon og håndtering av menneskerettslige anførsler i en sak om helse- og omsorgstjenester
12.06.2020 (13.08.2020) SM-2019/1839 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven §
plan- og bygningsloven § 21-4 første ledd
plan- og bygningsloven§
Bebyggelsesplan uten grad av utnytting
29.06.2020 (13.08.2020) SM-2019/4420 [Til uttalelse] eigedomsskattelova § 29 femte ledd
eigedomsskattelova § 8
Salgssummens betydning ved eiendomsskattetakst
30.06.2020 (12.08.2020) SM-2019/4219 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 33
forvaltningsloven § 34
forvaltningsloven § 34 andre ledd
grunnloven §
grunnloven § 104
opplæringslova § 15-1
opplæringslova § 8-1
opplæringslova § 9
Søknad om å få beholde skoleplass i nabokommune etter flytting – vurdering av barnets beste
06.08.2020 (10.08.2020) SM-2020/1185 [Til uttalelse] offentleglova §
offentleglova § 11
offentleglova § 14 første ledd
offentleglova § 3
Innsyn i dokumenter om Skatteetatens ansattes involvering i næringsvirksomhet
02.07.2020 (10.08.2020) SM-2019/2517 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 17 første ledd
vegtrafikkloven § 22
vegtrafikkloven § 34 femte ledd
vegtrafikklovens § 22 tredje ledd
Tilbakekall av førerrett på grunn av cannabisbruk
22.06.2020 (29.06.2020) SM-2019/4087 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd
forvaltningsloven § 33 første ledd
forvaltningsloven § 34 annet ledd annet punktum
skatteloven §
Krav om tilbakebetaling av kommunale avgifter
17.06.2020 (26.06.2020) SM-2019/5141 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven § 13 første ledd
miljøinformasjonsloven § 10 første ledd
miljøinformasjonsloven § 11
miljøinformasjonsloven § 12
miljøinformasjonsloven § 2
miljøinformasjonslovens § 11
offentleglova §
offentleglova § 11
offentleglova § 12 bokstav c
offentleglova § 12 første ledd bokstav c
offentleglova § 13
offentleglova § 14
offentleglova § 14 første ledd
offentleglova § 15 annet ledd
offentleglova § 15 første ledd
Innsyn i dokumenter om norsk atombrensel
17.06.2020 (25.06.2020) SM-2019/3344 [Til uttalelse] Adopsjon av stebarn som har nådd myndighetsalderen (voksenadopsjon)
16.06.2020 (24.06.2020) SM-2019/4770 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Tildeling av driftstilskudd for fysioterapeut
15.06.2020 (18.06.2020) SM-2019/4519 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 28 første ledd
forvaltningsloven § 28 første ledd første punktum
forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c
sivilombudsmannsloven § 10
Rettslig klageinteresse i sak om bygging av landbruksvei
29.05.2020 (16.06.2020) SM-2019/3575 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 23
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd
forvaltningsloven § 33 første ledd
forvaltningsloven§ 33
Behandling av klage på reguleringsplan
04.06.2020 (12.06.2020) SM-2020/326 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17 første ledd
grunnloven § 104 andre ledd
utlendingsloven § 62 første ledd
utlendingsloven § 63 første ledd
utlendingsloven § 80
Utlendingsdirektoratets behandlingstid i sak om permanent oppholdstillatelse og tilbakekall
09.06.2020 (11.06.2020) SM-2020/417 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven § 14-15 annet ledd bokstav c Krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt lønn
25.05.2020 (10.06.2020) SM-2019/3190 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 33
forvaltningsloven § 34
grunnloven § 104 annet ledd
opplæringslova § 15-1
opplæringslova § 15-1 tredje ledd
opplæringslova § 8-1 første ledd
opplæringslova § 8-1 tredje ledd
Vedtak om skoleplass
27.05.2020 (09.06.2020) SM-2019/1698 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2 bokstav a
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b
sivilombudsmannsloven § 11
Mesterbrevordningen – mesterbrevnemndas praksis med å velge et begrenset antall tilbydere av mesterbrevutdanning
05.06.2020 (09.06.2020) SM-2020/916 [Til uttalelse] kommuneloven §
kommuneloven § 11-4 første ledd bokstav e
offentleglova §
Lukking av formannskapsmøte – hjemmel og saksbehandling
29.05.2020 (09.06.2020) SM-2020/253 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 34
nav-loven § 14
sosialtjenesteloven § 29
sosialtjenesteloven § 41
sosialtjenesteloven § 48
sosialtjenestelovens § 29 annet ledd
Fylkesmannens kompetanse i klagesaker om rett til kvalifiseringsprogrammet etter sosialtjenesteloven
27.05.2020 (04.06.2020) SM-2020/603 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11 første ledd
utlendingsloven § 108
utlendingsloven § 40 fjerde ledd
utlendingsloven § 66 første ledd bokstav a
Informasjon om omgåelsesekteskap på UDIs nettsider
18.05.2020 (26.05.2020) SM-2019/3083 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 33 femte ledd
forvaltningsloven § 34 annet ledd
forvaltningsloven § 34 annet ledd annet punktum
Livsvarig bruksrett etter jordlova § 12 – utrednings- og begrunnelsesplikt
04.05.2020 (11.05.2020) SM-2020/9 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11 Helseklages behandlingstid på nærmere tre år i en sak om ansvar for pasientskade og i pasientskadesaker generelt
28.04.2020 (04.05.2020) SM-2019/4697 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Saksbehandlingen i forbindelse med ansettelse av kommunalsjef
23.04.2020 (29.04.2020) SM-2019/3405 [Til uttalelse] grunnloven § 75
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
skatteloven § 5-1
skatteloven § 9-7
Arveavgiftsgrunnlaget som skattemessig inngangsverdi ved gevinstberegning
08.04.2020 (28.04.2020) SM-2019/3520 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 16
forvaltningsloven § 33 femte ledd
forvaltningsloven § 41
forvaltningsloven§ 17 første ledd første punktum
vergemålsloven § 20
vergemålsloven § 21 fjerde ledd
vergemålsloven § 21 tredje ledd
vergemålsloven § 29
vergemålsloven § 29 andre ledd
vergemålsloven § 31
vergemålsloven § 55 tredje ledd
vergemålsloven § 59 første ledd bokstav e
vergemålsloven § 59 første ledd første punktum
Fratakelse av vergeoppdrag
30.03.2020 (24.04.2020) SM-2019/3124 [Til uttalelse] Tilsetjing av juridisk rådgjevar i strid med eitt av krava i utlysingsteksten
17.04.2020 (24.04.2020) SM-2019/594 [Til uttalelse] Tildeling av funksjon ved videregående skole
02.04.2020 (22.04.2020) SM-2019/1192 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 11 annet ledd
Alderspensjonsrettigheter i Statens pensjonskasse
01.04.2020 (21.04.2020) SM-2019/2008 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
opplæringsforskriften § 14-4 annet ledd bokstav d
opplæringslova §
opplæringslova§ 10-1
opplæringslova§ 14-1
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Brudd på kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelse av lærer i videregående skole
02.04.2020 (20.04.2020) SM-2019/4114 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven § 13 første ledd
offentleglova § 13 første ledd
offentleglova § 3
sivilombudsmannsloven §
Innsyn i oversikt over flyginger
02.04.2020 (08.04.2020) SM-2020/16 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 17 første ledd
offentleglova §
offentleglova § 28 andre ledd
Innsyn i utlegg for reiseutgifter og e-poster – identifikasjonskravet
31.03.2020 (06.04.2020) SM-2019/3765 [Til uttalelse] barnelova § 66
barnelova § 70
barnelova § 71
barneloven § 74
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b
forvaltningsloven § 34
forvaltningsloven § 34 annet ledd
Adgangen til å ta i betraktning fremtidige inntektsendringer ved fastsettelse av beregningsgrunnlaget i barnebidragssaker
19.03.2020 (02.04.2020) SM-2019/1333 [Til uttalelse] omsorgstjenesteloven §
omsorgstjenesteloven § 3-6
omsorgstjenesteloven§ 3-1
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1
Fylkesmannens behandling av en klagesak om retten til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
27.03.2020 (02.04.2020) SM-2019/4284 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
plan- og bygningsloven §
Vestvågøy kommunes saksbehandlingstid i sak om dispensasjon for fradeling av fritidseiendommer og i byggesaker generelt
24.03.2020 (31.03.2020) SM-2019/4302,
SM-2019/4297,
SM-2019/5052
[Til uttalelse] opplæringsloven § 15-3 Fylkesmannens behandling av skolens mulige brudd på taushetsplikt
26.03.2020 (30.03.2020) SM-2019/4398 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 Ansettelse av klinisk ernæringsfysiolog
02.03.2020 (13.03.2020) SM-2019/4658 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17 første ledd
Helseklages behandlingstid på 49 måneder i en enkeltsak og i pasientskadesaker generelt
28.01.2020 (06.03.2020) SM-2019/2955 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 33
opplæringslova § 14-1
Fylkesmannens plikt til å følge opp vedtak om oppheving av standpunktkarakter
14.02.2020 (04.03.2020) SM-2018/756 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11 Saksbehandlingstiden for byggesaksklager i Oslo kommune
03.03.2020 (03.03.2020) SM-2019/3993 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 13 første ledd
offentleglova §
offentleglova § 13
Innsyn i anbudskonkurranse om bokhandel på Oslo lufthavn
29.01.2020 (24.02.2020) SM-2019/2744 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 2 annet ledd
Ansettelse i strid med utlysningsteksten
31.01.2020 (18.02.2020) SM-2019/617 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 25 tredje ledd
sivilombudsmannsloven § 10 andre ledd
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
utlendingsforskriften § 14-2
utlendingsloven § 40
utlendingsloven § 40 fjerde ledd
utlendingsloven § 66 første ledd bokstav a
Avslag på familieinnvandring til ektefelle i Norge, og etterfølgende utvisning på grunn av tilbakeholdte opplysninger om ekteskapsmotivene
29.01.2020 (17.02.2020) SM-2019/1307 [Til uttalelse] eigedomsskattelova § 14 femte ledd
eigedomsskattelova § 3
eigedomsskattelova § 8
sivilombudsmannsloven § 10 andre ledd
Eiendomsskatt på fellesareal
27.01.2020 (12.02.2020) SM-2019/2829 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 10-15
forvaltningsloven § 10-4
forvaltningsloven § 10-4 første ledd
grunnloven § 102
grunnlovens § 102
ligningsloven § 6-5
straffeprosessloven § 192
Skattemyndighetenes adgang og rutiner ved stedlig kontroll i privat hjem
29.01.2020 (06.02.2020) SM-2019/4197 [Til uttalelse] offentleglova §
offentleglova § 15
offentleglova § 18
offentleglova § 23
offentleglova§ 14-26
offentleglova§ 15
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Innsyn i korrespondanse i anskaffelsessak
22.01.2020 (06.02.2020) SM-2019/4328 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11 Partsinnsyn i ansettelsessak ved NTNU
30.01.2020 (05.02.2020) SM-2019/3486 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
offentleglova §
offentleglova § 13 første ledd
offentleglova § 14
offentleglova § 32 tredje ledd
offentleglova § 9
politiregisterforskriften § 53-2
politiregisterloven § 23 andre ledd
politiregisterloven § 23 første ledd
politiregisterloven § 24 nr. 3
sivilombudsmannsloven § 10 andre ledd
Innsyn i operasjons- og lydlogg fra Oslo politidistrikt
23.01.2020 (03.02.2020) SM-2019/1404 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 24 første ledd
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 27
forvaltningsloven § 34 annet ledd
forvaltningsloven § 34 annet ledd annet punktum
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Sak om parkeringstillatelse for forflytningshemmede – begrunnelse og vurdering av klagers anførsler
16.01.2020 (03.02.2020) SM-2019/2676 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2 annet ledd
forvaltningsloven § 3 annet ledd
Utilstrekkelig kvalifikasjonsvurdering og manglende skriftlighet
20.01.2020 (30.01.2020) SM-2019/3089 [Til uttalelse] forurensningsloven § 30
forurensningsloven § 30 andre ledd andre punktum
forurensningsloven § 83 andre ledd
forurensningsloven § 85 andre ledd tredje punktum
forvaltningsloven §
offentleglova § 3
Fritak fra renovasjonsgebyr – klageorgan, begrunnelse mv.
27.01.2020 (30.01.2020) SM-2019/2174 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 41
offentleglova § 11
offentleglova § 14
offentleglova § 28 andre ledd
offentleglova § 29
offentleglova § 29 første ledd
Behandling av innsynskrav fremmet overfor direktørene i de tidligere tollregionene
16.01.2020 (28.01.2020) SM-2019/3515 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
Skriftlighet i ansettelsessaker i Stavanger kommune
14.01.2020 (21.01.2020) SM-2019/4150 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
plan- og bygningsloven § 1-4 første ledd
Frogn kommunes saksbehandlingstid og rutiner i byggesaker
18.12.2019 (20.01.2020) SM-2019/1273 [Til uttalelse] helsepersonelloven § 23 nr. 4
helsepersonelloven § 31
pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav b
sivilombudsmannsloven § 11
vergemålsloven § 28 første ledd
Valget av nærmeste pårørende etter pasient- og brukerrettighetsloven
11.12.2019 (20.01.2020) SM-2019/2410 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b
opplæringslova §
opplæringslova § 9
opplæringslova§ 9
Bortvisning av elev fra videregående skole på grunn av deltagelse i matkrig i skolens kantine
13.12.2019 (15.01.2020) SM-2019/3284 [Til uttalelse] grunnloven § 97 Likebehandling ved vurdering av merverdiavgift på tilskudd til bedriftskantiner
13.12.2019 (09.01.2020) SM-2019/994 [Til uttalelse] eigedomsskattelova § 5
eigedomsskattelova § 5 bokstav h
eigedomsskattelova § 5 første ledd bokstav h
eigedomsskattelova §5
plan- og bygningsloven § 11-11
Landbruksfritaket fra eiendomsskatt
18.12.2019 (07.01.2020) SM-2018/2412 [Til uttalelse] straffeprosessloven § 130
voldsoffererstatningsforskriften § 1
voldsoffererstatningsloven § 1
voldsoffererstatningsloven § 3 tredje ledd annet punktum
Voldsoffererstatningslovens saklige virkeområde – kravet til straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten
16.12.2019 (20.12.2019) SM-2019/1030 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11 Saksbehandlingen i saker om spesialundervisning i Bergen kommune
11.12.2019 (20.12.2019) SM-2019/1405 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven § 14-9 syvende ledd Kommunens behandling av krav om fast stilling ved valg mellom flere midlertidige ansatte
16.12.2019 (20.12.2019) SM-2019/2187 [Til uttalelse] folketrygdloven § 22-7
forvaltningsloven § 16
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 33 femte ledd
sosialtjenesteloven § 26
sosialtjenesteloven § 41
Refusjon i etterbetalt ytelse
19.11.2019 (20.12.2019) SM-2019/4043 [Til uttalelse] offentleglova §
offentleglova § 11
offentleglova § 14
offentleglova § 15
offentleglova§
Innsyn i dokumenter om lokalisering av eldreombud
08.12.2019 (20.12.2019) SM-2019/3572 [Til uttalelse] offentleglova §
offentleglova § 11
offentleglova § 14
offentleglova § 14 første ledd
offentleglova § 15
offentleglova § 15 første ledd
offentleglova § 15 første ledd første punktum
offentleglova § 3
Avslag på krav om innsyn i internrevisjonsdokumenter
08.12.2019 (20.12.2019) SM-2019/3621 [Til uttalelse] offentleglova § 11
offentleglova § 12
offentleglova § 15
offentleglova § 15 første ledd
offentleglova § 15 første ledd første punktum
offentleglova § 24
offentleglova § 24 tredje ledd
offentleglova § 3
Innsyn i rapporter fra internrevisjonen i Skattedirektoratet
08.12.2019 (20.12.2019) SM-2019/3392 [Til uttalelse] offentleglova § 11
offentleglova § 14
offentleglova § 15
offentleglova § 15 første ledd
offentleglova § 15 første ledd første punktum
offentleglova § 3
Innsyn i rapporter fra internrevisjonen i Tolletaten
17.12.2019 (19.12.2019) SM-2019/3483 [Til uttalelse] offentleglova §
offentleglova § 29 første ledd
offentleglova § 9
politiregisterforskriften §
politiregisterforskriften § 53-8
politiregisterloven §
politiregisterloven § 19
Innsyn i sammenstilling av opplysninger om politiets responstid
14.12.2019 (19.12.2019) SM-2019/1169 [Til uttalelse] konsesjonsloven § 11
konsesjonsloven § 5
konsesjonsloven § 5 andre ledd
konsesjonsloven § 5 annet ledd
konsesjonsloven § 9
konsesjonsloven §5 andre ledd
Tolkningen av «produktiv skog» i konsesjonsloven § 5 andre ledd
14.12.2019 (19.12.2019) SM-2018/3058 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven §
plan- og bygningsloven § 27-2
plan- og bygningsloven§ 27-1
Anleggsbidrag ved etablering av et kommunalt avløpsanlegg
10.12.2019 (19.12.2019) SM-2018/3714 [Til uttalelse] helsepersonelloven § 55
omsorgstjenesteloven § 16
omsorgstjenesteloven § 3-4
omsorgstjenesteloven § 4-1
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4
Fylkesmannens behandling av sak om pliktbrudd i kommunal helsetjeneste
05.12.2019 (18.12.2019) SM-2018/2714 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
grunnloven § 104
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
utlendingsforskrift § 8-8
utlendingsforskrift § 8-8 annet ledd bokstav j
utlendingsforskriften § 21 tredje ledd
utlendingsforskriften § 8-8
utlendingsloven § 28
utlendingsloven § 38
utlendingsloven § 76 andre ledd
utlendingsloven § 76 annet ledd
UDIs behandlingstid som skranke for adgangen til å tidsbegrense oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere frem til fylte 18 år
05.12.2019 (18.12.2019) SM-2018/3865 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
grunnloven § 104
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
utlendingsforskrift § 8-8
utlendingsforskriften § 21 tredje ledd
utlendingsforskriften § 8-8
utlendingsloven § 28
utlendingsloven § 38
utlendingsloven § 76 andre ledd
UDIs behandlingstid som skranke for adgangen til å tidsbegrense oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere frem til fylte 18 år
10.12.2019 (17.12.2019) SM-2019/3663 [Til uttalelse] inkassoforskriftens § 1-2
inkassoloven § 10
inkassoloven § 17
inkassoloven § 8
inkassoloven § 9
inkassoloven § 9 første ledd bokstav a
inkassolovens § 10
inkassolovens § 9
ombudsmannsloven § 10 annet ledd
Eget tiltak – Kemneren i Grenlands rutiner ved innkreving for kommunen
02.12.2019 (17.12.2019) SM-2019/3809 [Til uttalelse] offentleglova § 11
offentleglova § 15 første ledd
offentleglova § 3
offentleglova § 32 tredje ledd
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd siste punktum
Spørsmål om innsyn i brev fra underordnet organ
09.12.2019 (17.12.2019) SM-2018/4453 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11 annet ledd Saksbehandlingen ved trukket klage
09.12.2019 (17.12.2019) SM-2019/4447 [Til uttalelse] Saksbehandlingstiden i saker om frivillig medlemskap i folketrygden
06.12.2019 (17.12.2019) SM-2019/3885 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 2 annet ledd
opplæringsloven § 10-1
opplæringsloven § 10-9
Ansettelse i strid med krav i utlysningsteksten
06.12.2019 (15.12.2019) SM-2019/1991 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 41
vegtrafikkloven § 24 fjerde ledd
vegtrafikkloven § 34
vegtrafikkloven § 34 femte ledd
Tilbakekall av førerett på grunn av vandel
25.11.2019 (11.12.2019) SM-2019/2249 [Til uttalelse] folketrygdlovens § 14-1
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Beregning av foreldrestipend
05.12.2019 (11.12.2019) SM-2019/3186 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 33
offentleglova § 14
offentleglova § 3
offentleglova § 32
offentleglova § 32 første ledd første punktum
offentleglova § 4
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Innsyn i IT-driftsmeldinger – mangelfull klagebehandling
05.12.2019 (09.12.2019) SM-2019/2154 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 33 femte ledd
offentleglova §
offentleglova § 9
Innsyn i sammenstilling av opplysninger hos systemleverandør
18.11.2019 (09.12.2019) SM-2019/2265 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2 Ansettelse av tolk
18.11.2019 (05.12.2019) SM-2019/1191 [Til uttalelse] straffeprosessloven § 59 Oslo statsadvokatembeters begrunnelse av en henleggelsesbeslutning
18.11.2019 (04.12.2019) SM-2018/1950 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
helsepersonelloven § 17
pasient- og brukerrettighetsloven §
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4
pasient- og brukerrettighetsloven§ 7-4
psykisk helsevernloven §
psykisk helsevernloven § 3-2
psykisk helsevernloven § 3-3
psykisk helsevernloven § 3-3 nr. 3
psykisk helsevernloven§ 3-2
Fylkesmannens behandling av påstand om pliktbrudd i forbindelse med tvangsinnleggelse etter psykisk helsevernloven
25.11.2019 (03.12.2019) SM-2018/4579 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven § 1-8
arbeidsmiljøloven § 14-5
Vurdering av om fallviltmannskap i x kommune er oppdragstakere eller arbeidstakere
18.11.2019 (03.12.2019) SM-2019/3037 [Til uttalelse] barnehageloven § 12
barnehageloven § 7 fjerde ledd
Prioriteringskriterier ved tildeling av plasser i kommunale barnehage
25.11.2019 (29.11.2019) SM-2019/3688 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 1
forvaltningsloven § 11
plan- og bygningsloven § 1-4
plan- og bygningsloven § 1-4 første ledd
plan- og bygningsloven § 1-9
plan- og bygningsloven § 32-1
Manglende oppfølging av ulovlighetsvarsler
21.11.2019 (29.11.2019) SM-2019/3643 [Til uttalelse] offentleglova § 11
offentleglova § 24
offentleglova § 24 første ledd
offentleglova § 5
offentleglova § 5 første ledd
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd siste punktum
Delvis avslag på krav om innsyn i internrevisjonsrapport fra Statens vegvesen
25.11.2019 (29.11.2019) SM-2018/5025 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 11
ombudsmannslovens § 7
sivilombudsmannen § 6 andre ledd
sivilombudsmannsinstruksen § 6 andre ledd
sivilombudsmannsloven § 3
sivilombudsmannsloven § 7 første ledd
Sen saksbehandling i saker om startlån og kommunal bolig
20.11.2019 (27.11.2019) SM-2019/1123 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 34
forvaltningsloven § 35
Fylkesmannens kompetanse etter forvaltningsloven § 34
22.11.2019 (27.11.2019) SM-2019/2512 [Til uttalelse] grunnloven § 75 bokstav a
særavgiftsforskriften § 3-17-1
Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv. – smakstilsatte vitamintilskudd
24.10.2019 (25.11.2019) SM-2018/4557,
SM-2018/4740
[Til uttalelse] forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede § 3 første ledd
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 27 andre ledd
forvaltningsloven § 28 andre ledd
forvaltningsloven § 33
kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav c første ledd
omsorgstjenesteloven § 5-5 andre ledd
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede – klagesaksforberedelse, begrunnelsesplikt og rettsanvendelse
14.11.2019 (18.11.2019) SM-2018/4760 [Til uttalelse] naturmangfoldloven § 10
plan- og bygningsloven §
plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd
plan- og bygningsloven § 19-2 første ledd
Dispensasjon for oppføring av hytte – fordel-/ulempevurderingen
29.10.2019 (11.11.2019) SM-2019/1750 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 1
plan- og bygningsloven § 1-4 første ledd
plan- og bygningsloven § 1-9
plan- og bygningsloven § 32-1
Manglende ulovlighetsoppfølging og lang saksbehandlingstid
22.10.2019 (05.11.2019) SM-2018/2278 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
grunnloven § 92
pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3
pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 andre ledd
psykisk helsevernloven § 2-1
psykisk helsevernloven § 4-4
straffeprosessloven § 167
Tvangsmedisinering – beviskravet for manglende samtykkekompetanse
28.10.2019 (01.11.2019) SM-2019/1336 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 17 første ledd
grunnloven § 3
statsborgerloven § 17
statsborgerloven § 26 andre ledd
statsborgerloven § 26 annet ledd
statsborgerloven § 28 første ledd tredje punktum
utlendingsloven § 80
Utlendingsdirektoratets behandlingstid i sak om statsborgerskap og betydningen av departementets instruks om berostillelse
23.10.2019 (30.10.2019) SM-2019/359 [Til uttalelse] barnehageloven § 14 Krav om tilbakebetaling av tilskudd fra privat barnehage
21.10.2019 (24.10.2019) SM-2019/1415 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13 første ledd
forvaltningsloven § 33 femte ledd
forvaltningsloven §13 første ledd
offentleglova § 13
offentleglova § 13 første ledd
offentleglova § 14
offentleglova § 14 første ledd
offentleglova § 3
offentleglova § 32
offentleglova § 32 første ledd første punktum
offentleglova § 4
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Spørsmål om innsyn i it-driftsmeldinger og mangelfull klagesaksbehandling
16.10.2019 (23.10.2019) SM-2019/1708 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13-6
skatteloven § 13-3 annet ledd
Saksbehandlingstiden i Skatteklagenemnda
02.10.2019 (23.10.2019) SM-2019/108 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven § 13 første ledd
offentleglova §
offentleglova § 23 tredje ledd
offentleglova § 31
ombudsmannsloven § 10 andre ledd
sivilombudsmannsloven § 10 andre ledd
Innsyn i sak om anskaffelse av sak- og arkivsystem
15.10.2019 (22.10.2019) SM-2019/561 [Til uttalelse] opplæringslova § 9 Avvisning av klage etter opplæringslova § 9 a-6 annet ledd
10.10.2019 (22.10.2019) SM-2018/4777 [Til uttalelse] grunnloven § 100
opplæringslova § 1-1
Skriftlig advarsel i arbeidsforhold etter ytring på Facebook
10.10.2019 (17.10.2019) SM-2017/4127 [Til uttalelse] helsepersonelloven § 40
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4
psykisk helsevernloven §
psykisk helsevernloven§ 4-2
spesialisthelsetjenesteloven § 2-2
Fylkesmannens avgjørelser i tilsynssak – beltelegging
15.10.2019 (16.10.2019) SM-2019/1296 [Til uttalelse] folketrygdloven §
folketrygdloven§ 10-6
Gjeldsoppgjør ved gjenanskaffelse av leaset kjøretøy
09.10.2019 (15.10.2019) SM-2019/589 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 34 annet ledd første punktum
plan- og bygningsloven § 1-8
plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd
plan- og bygningsloven § 19-2 første ledd
Dispensasjon fra eldre reguleringsplaner
27.09.2019 (08.10.2019) SM-2019/2930 [Til uttalelse] barnehageloven § 8
barnehageloven § 9
kommuneloven § 19
sivilombudsmannen § 5
Fylkesmannens tilsynskompetanse etter barnehageloven
13.09.2019 (03.10.2019) SM-2018/1308 [Til uttalelse] sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
utlendingsforskriften § 8-7
utlendingsloven § 38
Oppholdstillatelse på humanitært grunnlag ved langvarig tvungent psykisk helsevern – betydningen av muligheten for progresjon i helsebehandlingen og for avslutning av det tvungne vernet
03.09.2019 (02.10.2019) SM-2018/2956 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17 første ledd
utlendingsloven § 63 første ledd
Utlendingsdirektoratets behandlingstid i sak om permanent oppholdstillatelse
24.09.2019 (01.10.2019) SM-2017/3495 [Til uttalelse] barneloven § 31
forvaltningsloven §
grunnloven §
grunnloven § 104
grunnloven § 104 første ledd
sivilombudsmannsloven § 10 andre ledd
utlendingsforskriften § 17-1
utlendingsloven § 88
utlendingsloven § 98
vergemålsloven § 17 fjerde ledd
vergemålsloven § 29 andre ledd
vergemålsloven § 29 annet ledd
vergemålsloven § 55
Fratakelse av oppdrag som verge for mindreårig – utredning og vurdering av «barnets beste»
24.09.2019 (26.09.2019) SM-2019/1707 [Til uttalelse] Saksbehandlingstiden ved Nav Arbeid og ytelser i uføresaker bosatt utland – undersøkelse av eget tiltak
19.09.2019 (26.09.2019) SM-2019/1262 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § 18-8
plan- og bygningsloven § 18-9
Saksbehandlingstid for foreløpig beregning av refusjon – adgang til å stille saken i bero
12.09.2019 (19.09.2019) SM-2018/4025 [Til uttalelse] utlendingsloven §
utlendingsloven § 43
utlendingsloven§ 28
Utlendingsnemdas rettsanvendelse i sak om familieinnvandring
11.09.2019 (19.09.2019) SM-2019/1867 [Til uttalelse] dimensjoneringsforskriften § 7-7
dimensjoneringsforskriften § 8-2
forvaltningsloven § 2 annet ledd
Ansettelse av utrykningsleder i brannvesenet
28.08.2019 (18.09.2019) SM-2018/4143 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 11
sivilombudsmannsinstruksen § 6 andre ledd
sivilombudsmannsloven § 7 første ledd
Ambassaden i Addis Abebas behandlingstid og informasjon under sakens gang
14.09.2019 (18.09.2019) SM-2018/4198 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 24 første ledd
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 34
forvaltningsloven § 35
forvaltningsloven § 41
helsepersonelloven § 48
Klageorganets endring til skade i sak om autorisasjon som fysioterapeut
09.09.2019 (17.09.2019) SM-2019/1883 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 28 andre ledd
forvaltningsloven § 28 annet ledd
forvaltningsloven § 28 første ledd
forvaltningsloven § 33 andre ledd
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd
kommuneloven § 40 tredje ledd bokstav c
Saksbehandlers habilitet i kommunal klagesak om ledsagerbevis
06.09.2019 (16.09.2019) SM-2019/436 [Til uttalelse] merverdiavgiftsloven § 15-1 første ledd første punktum Beregning av forsinkelsesrenter ved utbetaling av merverdiavgiftskompensasjon
30.08.2019 (13.09.2019) SM-2019/12 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c
plan- og bygningsloven § 1-8
Omgjøringsbegjæring – tillatelse til et lysthus i strandsonen
30.08.2019 (04.09.2019) SM-2018/3829 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 34 andre ledd
forvaltningsloven § 34 annet ledd siste punktum
plan- og bygningsloven § 12-4
plan- og bygningsloven § 12-7
plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 1
Gyldigheten av planbestemmelse og bruk av retningslinjer i reguleringsplan
23.08.2019 (04.09.2019) SM-2019/1176 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 Ansettelse uten forutgående intervjuer av søkerne
22.08.2019 (03.09.2019) SM-2019/460 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven§ 33-34
grunnloven § 104 annet ledd
opplæringslova § 15-1 tredje ledd
opplæringslova § 8-1 første ledd
opplæringslova § 8-1 tredje ledd
Fylkesmannens behandling av søknad om skoleplass i annen kommune
11.07.2019 (02.09.2019) SM-2018/2414 [Til uttalelse] utlendingsloven § 31 fjerde ledd
utlendingsloven § 31 første ledd bokstav a
utlendingsloven § 37 første ledd bokstav a
utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e
utlendingslovens § 28
Utlendingsnemdas rettsanvendelse i sak om opphør av flyktningstatus opprettet etter ilagt straff
20.08.2019 (02.09.2019) SM-2019/1142 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 3
forvaltningsloven § 3-1
forvaltningsloven § 3-7 bokstav b
offentleglova §
Innsyn i uttrekk fra valutaregisteret i transaksjoner fra Norge til Filippinene
16.08.2019 (21.08.2019) SM-2019/1513 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
offentleglova §
Innsyn i dokumenter om avgang som HR-direktør i Helfo
16.08.2019 (21.08.2019) SM-2018/4937 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 13 først ledd
forvaltningsloven § 13 første ledd
offentleglova §
offentleglova § 13 første ledd
Innsyn i dokumenter om anskaffelse av ambulanseflytjenester fra 2019
05.08.2019 (16.08.2019) SM-2017/3572 [Til uttalelse] barneloven § 31
forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 25 andre ledd
forvaltningsloven § 33 femte ledd
forvaltningsloven § 34 andre ledd
grunnloven § 104
grunnloven § 104 første ledd
sivilombudsmannsloven § 10 andre ledd
utlendingsforskriften § 17-1
utlendingsloven § 98
vergemålsloven §
vergemålsloven § 17 fjerde ledd
vergemålsloven § 29 andre ledd
vergemålsloven § 29 annet ledd første punktum
vergemålsloven § 29 første ledd
Fratakelse av vergeoppdrag for enslige mindreårige asylsøkere – utredning og vurdering av «barnets beste»
29.07.2019 (15.08.2019) SM-2019/1297 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 13 første ledd
offentleglova §
sivilombudsmannsloven §
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd siste punktum
Innsyn i dokumenter om avslutning av arbeidsforhold
28.06.2019 (15.08.2019) SM-2019/410 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 42
naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b
naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c
Avslag på anmodning om utsatt iverksetting av vedtak – krav til begrunnelse
03.07.2019 (15.08.2019) SM-2019/534 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven§
grunnloven §
grunnloven § 100 femte ledd
kommuneloven §
kommuneloven § 30 nr. 1
kommuneloven § 31 nr. 1
kommuneloven § 31 nr. 2
sivilombudsmannsloven §
Rutine for lukking av møter, føring av møtebok og taushetsplikt for folkevalgte og ansatte
01.07.2019 (10.07.2019) SM-2018/4803 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 11 annet ledd
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 34
forvaltningsloven § 34 annet ledd
utlendingsforskriften § 3-17 fjerde ledd
utlendingsforskriften § 3-9
utlendingsforskriften § 3-9 annet ledd
utlendingsloven § 10
Klageorganets plikt til å vurdere klagers anførsler
22.06.2019 (10.07.2019) SM-2018/3192 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b
forvaltningsloven § 23
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 27
forvaltningsloven § 28 andre ledd
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd
forvaltningsloven § 34 annet ledd
kommuneloven § 40 nr. 3
Kommunens behandling av tildeling av driftstilskudd til fysioterapi
28.06.2019 (10.07.2019) SM-2019/885,
SM-2019/883
[Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 2 annet ledd
Ansettelse i strid med krav i utlysningsteksten
27.05.2019 (09.07.2019) SM-2018/3545 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 33 femte ledd
forvaltningsloven § 34 annet ledd annet punktum
opplæringslova § 5-1
Fylkeskommunens behandling av klage på standpunktkarakter
25.06.2019 (27.06.2019) SM-2018/3021 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6
pasientreiseforskriften § 22 første ledd bokstav c
pasientreiseforskriften § 8
spesialisthelsetjenesteloven § 2-2
Pasientreiser – reiseutgifter dekkes ikke hvis pasienten kan benytte rutegående transportmiddel til lokal minstetakst – tolkningsspørsmål
29.05.2019 (27.06.2019) SM-2017/2799 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 33 siste ledd
vergemålsforskriften §
vergemålsforskriften § 16
vergemålsforskriften§ 16
vergemålsloven § 101 nr. 2
vergemålsloven § 28
vergemålsloven § 29 annet ledd
vergemålsloven § 29 første ledd
vergemålsloven § 30
vergemålsloven § 30 siste ledd
vergemålsloven § 31
vergemålsloven § 47
vergemålsloven § 59
Godtgjøring til verge – adgangen til avkortning av sats for medhjelpers arbeid og utredningsarbeid for Fylkesmannen
19.06.2019 (26.06.2019) SM-2018/52 [Til uttalelse] folketrygdloven § 22-12 første ledd Virkningstidspunkt for uføretrygd
19.06.2019 (25.06.2019) SM-2018/2779 [Til uttalelse] offentleglova § 2 første ledd
offentleglova § 7
offentleglova § 7 førsle ledd
offentleglova § 7 første ledd
offentleglova §7 første ledd
Viderebruk av materiale etter offentleglova § 7 første ledd
06.06.2019 (19.06.2019) SM-2018/2252 [Til uttalelse] folketrygdloven § 11-18
folketrygdloven § 11-25
folketrygdloven § 22-12 andre ledd
folketrygdloven § 22-12 tredje ledd
folketrygdloven § 22-8
folketrygdloven § 22-8 femte ledd
folketrygdloven § 22-8 sjette ledd
folketrygdloven § 25-14
grunnloven § 97
Spørsmål om tilbakevirkning i forbindelse med endring av folketrygdloven
03.06.2019 (18.06.2019) SM-2019/642 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 2 annet ledd
Ansettelse i strid med krav i utlysningsteksten
03.06.2019 (18.06.2019) SM-2019/600 [Til uttalelse] Krav til dokumentasjon ved anerkjennelse av utenlandsk avgjørelse om barnebidrag
12.06.2019 (17.06.2019) SM-2018/4232 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 41
plan- og bygningsloven § 29-4
Betydningen av feil i det faktiske grunnlaget for en rammetillatelse
08.04.2019 (14.06.2019) SM-2019/1237 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 14-3
forvaltningsloven § 14-4 bokstav c
merverdiavgiftsloven § 21-3
Avsluttende brev om tilleggsavgift i merverdiavgiftssak – skatteforvaltningsloven § 14-4 bokstav c)
12.06.2019 (13.06.2019) SM-2018/4745 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven§ 24
kommuneloven § 40
kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav c første ledd
Habilitet og begrunnelsesplikt ved klagebehandlingen av sak om parkeringstillatelse
03.04.2019 (13.06.2019) SM-2017/2468 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 35 første ledd
forvaltningsloven§ 24
vergemålsforskriften § 16
vergemålsloven § 31
vergemålsloven § 47
Statens sivilrettsforvaltnings behandling av verges krav om timebasert godtgjøring
03.06.2019 (11.06.2019) SM-2019/301 [Til uttalelse] merverdiavgiftsloven § 3-1
merverdiavgiftsloven § 3-4
Unntaket fra merverdiavgift ved utleie av arbeidskraft til drift av akutt-/asylmottak
27.05.2019 (07.06.2019) SM-2019/702 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
offentleglova § 32
offentleglova § 32 tredje ledd første punktum
Innsyn i dokumenter om internkontroll – saksbehandlingstid
07.05.2019 (05.06.2019) SM-2018/673 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17 første ledd
utlendingsloven § 61
utlendingsloven § 61 sjette ledd
utlendingsloven § 73
utlendingsloven § 74
Berostillelse av søknad om beskyttelse på grunn av en berostilt utvisningssak
06.05.2019 (29.05.2019) SM-2017/2817 [Til uttalelse] barnevernloven § 4-12 første ledd bokstav d
barnevernloven § 4-19
barnevernloven § 4-20
barnevernloven § 4-20 første ledd
barnevernloven§ 2-3
forvaltningsloven § 11
Fylkesmannens behandling av henvendelse om barneverntjenestens myndighet til å nekte samvær
07.05.2019 (29.05.2019) SM-2018/4757 [Til uttalelse] grunnlovens § 105
plan- og bygningsloven § 20-4 første ledd
plan- og bygningsloven § 20-6
sivilombudsmannsloven § 10 tredje ledd
sivilombudsmannsloven § 4
Rettsvirkning av kommuneplanens båndlegging for Forsvaret
16.05.2019 (28.05.2019) SM-2017/2063 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 25 annet ledd
forvaltningsloven § 41
utlendingsforskriften §
utlendingsforskriften § 10-11
utlendingsforskriften § 10-8
utlendingsforskriften§ 10-7
utlendingsloven § 42
utlendingsloven § 42 annet ledd andre punktum
utlendingsloven § 42 annet ledd første punktum
utlendingsloven § 58
Utlendingsnemndas avgjørelser om et barns søknad om familieinnvandring til mor i Norge etter farens død
12.05.2019 (23.05.2019) SM-2018/4638 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
utlendingsloven § 118 fjerde ledd
Utlendingsdirektoratets behandlingstid i sak om oppholdskort til familiemedlem av EØS-borger
10.05.2019 (22.05.2019) SM-2018/3577 [Til uttalelse] Fotografering av offentlig tjenesteperson uten samtykke
07.05.2019 (21.05.2019) SM-2018/3193 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
utlendingsloven § 114
utlendingsloven § 118 fjerde ledd
Utlendingsdirektoratets behandlingstid i sak om oppholdskort til familiemedlem av EØS-borger
23.04.2019 (21.05.2019) SM-2018/2519 [Til uttalelse] opplæringslova § 13-10
opplæringslova § 13-9
Finansiering av spesialundervisning for elever i friskoler
26.04.2019 (20.05.2019) SM-2018/3030 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 2 annet ledd
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Utredningsplikt ved utvelgelse til intervju i ansettelsessak
26.04.2019 (20.05.2019) SM-2018/3891 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven § 13 første ledd
offentleglova § 13 første ledd
offentleglova § 3
Innsyn i tilbudsdokumenter i en anbudskonkurranse
23.04.2019 (20.05.2019) SM-2018/4884 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
offentleglova §
offentleglova § 10
offentleglova § 4
Kommunens praksis for journalføring av e-poster mv.
23.04.2019 (20.05.2019) SM-2018/2270 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 11
Manglende svar og mangelfull journalføring i sak om beregning av gebyr for slamtømming
23.04.2019 (20.05.2019) SM-2018/4916 [Til uttalelse] offentleglova § 2
offentleglova § 2 annet ledd første punktum
offentleglova § 2 første ledd annet punktum
offentleglova § 2 første ledd bokstav c
Spørsmål om Andøya Space Center AS er omfattet av offentleglovas virkeområde
23.04.2019 (15.05.2019) SM-2018/2637 [Til uttalelse] folketrygdloven § 22-6 Tvungen forvaltning etter folketrygdloven § 22-6
09.04.2019 (15.05.2019) SM-2019/109 [Til uttalelse] offentleglova § 11
offentleglova § 14
offentleglova § 3
Innsyn i powerpoint-presentasjon – spørsmål om organinternt dokument
09.04.2019 (15.05.2019) SM-2018/3959 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 2
forvaltningsloven § 35
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Tilbakekall av tilbud om stilling – spørsmål om søkerens medansvar for sakens opplysning
24.04.2019 (15.05.2019) SM-2018/4391 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 12-1
forvaltningsloven § 12-1 tredje ledd bokstav b
forvaltningsloven § 12-6 første ledd
forvaltningsloven § 12-7
ligningsloven § 9-5 nr. 2 bokstav b
ligningsloven § 9-6 nr. 7
skatteloven § 14-7
skatteloven § 2-1 tiende ledd
Endring av skattefastsetting som følge av senere inntrufne omstendigheter
12.04.2019 (13.05.2019) SM-2017/1954 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 16 tredje ledd bokstav c
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd
forvaltningsloven § 33 siste ledd
grunnloven § 104 første ledd
utlendingsforskriften § 17-3
utlendingsloven § 88
utlendingsloven § 98
utlendingsloven § 99
Høring av enslig mindreårig asylsøker i forbindelse med fratakelse av representantoppdrag
10.04.2019 (13.05.2019) SM-2018/2936 [Til uttalelse] dimensjoneringsforskriften § 7-3
dimensjoneringsforskriften § 7-5
dimensjoneringsforskriften § 7-7
Ansettelse av operatører på nødalarmeringssentral
10.04.2019 (13.05.2019) SM-2017/4181 [Til uttalelse] utlendingsforskriften § 16-9
utlendingsforskriften § 8-8
utlendingsloven § 38
utlendingsloven § 78 femte ledd
utlendingsloven § 78 første ledd
utlendingsloven § 78 tredje ledd
utlendingsloven § 88 første ledd
Aldersfastsettelse for enslig mindreårig afghaner som søkte om beskyttelse
03.04.2019 (15.04.2019) SM-2018/2665 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c
forvaltningsloven § 35 siste ledd
forvaltningsloven § 41
Avkorting av produksjonstilskudd ved feilopplysninger – omgjøring av vedtak
01.04.2019 (12.04.2019) SM-2018/3018 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 14 første ledd
forvaltningsloven § 14-1
forvaltningsloven § 14-1 første ledd
forvaltningsloven § 14-1 trede ledd
forvaltningsloven § 14-1 tredje ledd
forvaltningsloven § 8-3 første ledd bokstav a
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Skattedirektoratets begrunnelse ved avslag på frafall/reduksjon av tvangsmulkt
12.03.2019 (10.04.2019) SM-2017/3689 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17
statsborgerloven § 30 annet ledd
Utlendingsdirektoratets behandlingstid i sak om statsborgerskap
02.04.2019 (09.04.2019) SM-2018/3120 [Til uttalelse] barnevernloven § 2-3
forvaltningsloven § 6
forvaltningsloven § 8
forvaltningsloven § 9
forvaltningsloven § 9 andre ledd
forvaltningsloven § 9 første ledd
kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav c andre ledd
kommuneloven § 59 nr. 5
Fylkesmannens myndighet til å overprøve kommunale tjenestemenns avgjørelser om habilitet i en sak om overføring av barnevernssak til en annen kommune
01.04.2019 (09.04.2019) SM-2018/4671 [Til uttalelse] offentleglova § 3
offentleglova § 4
Innsyn i e-post om finansministerens leiekontrakter – saksdokument for organet
27.03.2019 (08.04.2019) SM-2018/4012 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 35
forvaltningsloven § 41
plan- og bygningsloven § 1-8
plan- og bygningsloven § 1-8 andre ledd
plan- og bygningsloven § 1-8 annet ledd
plan- og bygningsloven § 19-1
plan- og bygningsloven § 19-4
plan- og bygningsloven § 21-2 første ledd
Manglende søknad om dispensasjon fra kommuneplanens byggegrense i strandsonen
22.03.2019 (05.04.2019) SM-2018/3627 [Til uttalelse] barnehageloven § 8 annet ledd
opplæringslova § 2-1 tredje ledd første punktum
opplæringslovas § 2-1
Kommunens saksbehandling ved søknad om utsatt skolestart og tap av barnehageplass
29.03.2019 (05.04.2019) SM-2018/31 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 36 første ledd
utlendingsforskriften § 10-1
utlendingsloven § 38
utlendingsloven § 41
utlendingsloven § 56
Dekning av sakskostnader ved førsteinstansens nye behandling etter klageinstansens opphevelse – spørsmål om vedtaket er endret til gunst
25.03.2019 (29.03.2019) SM-2018/2466 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 2 annet ledd
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Ansettelse av fengelsesførstebetjent
14.03.2019 (26.03.2019) SM-2018/3151 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 2 annet ledd
opplæringsforskriften § 14-4 annet ledd
opplæringslova § 10-1
opplæringslova § 10-6
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Ansettelse av yrkesfaglærer
13.03.2019 (25.03.2019) SM-2018/4083 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 28
forvaltningsloven § 32 første ledd bokstav a
forvaltningsloven § 33
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd
forvaltningsloven § 33 første ledd
straffegjennomføringsloven § 15
Klage over avslag på overføring til fengsel med lavere sikkerhetsnivå – plikten til å oversende saksdokumenter til klageinstansen
20.03.2019 (25.03.2019) SM-2018/4518 [Til uttalelse] Kontantstøtte og tredjelandsborgeres trygdetid fra annet EØS-land
15.03.2019 (22.03.2019) SM-2018/3747 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 2 annet ledd
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Ansettelse i strid med krav i utlysningsteksten og spørsmål om utvelgelsen av intervjukandidater
19.03.2019 (22.03.2019) SM-2018/4572 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 8-2
skatteloven § 2-2 første ledd
skatteloven § 2-3
Vurderingen av skatteplikt til Norge ved ileggelse av tvangsmulkt av et NUF
15.03.2019 (20.03.2019) SM-2018/4134 [Til uttalelse] eigedomsskattelova § 19
eigedomsskattelova § 8
Klageadgang etter eigedomsskattelova § 19
12.03.2019 (20.03.2019) SM-2018/3445,
SM-2018/3446
[Til uttalelse] forvaltningsloven § 34
forvaltningsloven § 34 annet ledd annet punktum
opplæringslova §
opplæringslova § 9
opplæringslova§ 9
Fylkesmannens klagebehandling i sak om psykososialt skolemiljø
15.02.2019 (20.03.2019) SM-2018/3391 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17 første ledd
Helseklages behandlingstider i pasientskadesaker generelt og i en enkeltsak innkommet i 2015
04.03.2019 (19.03.2019) SM-2017/4408 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 33 femte ledd
grunnloven § 104
grunnloven § 104 annet ledd
utlendingsforskriften §
utlendingsforskriften § 10-2 annet ledd
utlendingsforskriften § 17
utlendingsforskriften§ 17-3
utlendingsloven § 40 første ledd
utlendingsloven § 42 annet ledd
utlendingsloven § 59 første ledd
utlendingsloven § 80
utlendingsloven § 81 andre ledd
utlendingsloven § 83
Søknad om familieinnvandring – plikten til å utrede et barns identitet
01.02.2019 (19.03.2019) SM-2017/3037 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 35 annet ledd
omsorgstjenesteloven § 4-1
omsorgstjenesteloven § 4-2
pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4
Fylkesmannens behandling av sak om helse- og omsorgstjenester
28.02.2019 (18.03.2019) SM-2018/4398 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 2 tredje ledd
forvaltningsloven § 28
forvaltningsloven§ 2 tredje ledd
kommuneloven § 59 nr. 5
plan- og bygningsloven § 1-9
plan- og bygningsloven § 32-1
sivilombudsmannsloven § 5
Manglende ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven § 32-1 – klagerett og fylkesmennenes prøving
28.02.2019 (18.03.2019) SM-2018/1670 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
sivilombudsmannsinstruksen § 6
sivilombudsmannsinstruksen § 6 annet ledd
sivilombudsmannsloven § 7
sivilombudsmannsloven § 7 første ledd
Klage over politiets opptreden – behandlingstid og informasjon under sakens gang
26.02.2019 (18.03.2019) SM-2018/2348 [Til uttalelse] Sakskostnader for Trygderetten der saken henvises uten opphevelse
24.02.2019 (18.03.2019) SM-2018/2522 [Til uttalelse] Sak om ansettelse – spørsmål om forbigåelse og saksbehandlingsfeil
25.02.2019 (06.03.2019) SM-2018/631 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 33
helsepersonelloven §
helsepersonelloven § 4
omsorgstjenesteloven §
omsorgstjenesteloven § 4-1
pasient- og brukerrettighetsloven §
pasientrettighetsloven §
Fylkesmannens behandling av klage over helsehjelp til kvinnelig innsatt i fengsel
27.02.2019 (06.03.2019) SM-2018/4519 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17 første ledd
Saksbehandlingstiden for klager på vedtak om eiendomsskatt i Oslo kommune
14.02.2019 (05.03.2019) SM-2018/303 [Til uttalelse] helsepersonelloven § 21
helsepersonelloven § 25
helsepersonelloven § 25 første ledd
helsepersonelloven § 4
pasient- og brukerrettighetsloven §
pasient- og brukerrettighetsloven § 4-1
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4
pasient- og brukerrettighetsloven§ 7-4
Manglende opprettelse av tilsynssak om brudd på en pasients reservasjon mot involvering av navngitt lege
21.02.2019 (05.03.2019) SM-2018/2314 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven § 17
Diskvalifisering av kandidat fra ansettelsesprosess grunnet kontakt med andre søkere
15.02.2019 (04.03.2019) SM-2018/3140 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 33 Manglende standpunktkarakter i videregående skole
14.02.2019 (04.03.2019) SM-2018/1625 [Til uttalelse] dimensjoneringsforskriften § 7-11
dimensjoneringsforskriften § 8-2
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 2 bokstav b
Ansettelse av brannsjef i strid med kravene i dimensjoneringsforskriften
21.02.2019 (04.03.2019) SM-2018/1758 [Til uttalelse] sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd Innhenting av referanser og bruk av sakkyndig bedømmelse i ansettelsessak
15.02.2019 (04.03.2019) SM-2018/3269 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 2 annet ledd
forvaltningsloven § 6
Innhenting av referanser uten forhåndsgodkjenning fra søker
14.02.2019 (25.02.2019) SM-2018/3248 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 2 annet ledd
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Spørsmål om det var plikt til å innhente referanser for en intern søker
19.02.2019 (25.02.2019) SM-2018/3924 [Til uttalelse] barnelova § 66
barnelova § 70
barneloven § 70
Gebyr for fastsetting av barnebidrag
15.02.2019 (21.02.2019) SM-2018/3457 [Til uttalelse] folketrygdloven § 11-1
folketrygdloven § 11-12
folketrygdloven § 11-30
forvaltningsloven § 16
Krav om varsel før opphør av arbeidsavklaringspenger
10.02.2019 (20.02.2019) SM-2018/4498 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § 12-11 første punktum Kommunens behandling av private reguleringsplanforslag
22.01.2019 (18.02.2019) SM-2018/805 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven § 14-1 Ansettelse uten forutgående utlysning
06.02.2019 (15.02.2019) SM-2018/1845 [Til uttalelse] eigedomsskattelova § 29 femte ledd
eigedomsskattelova § 4 første ledd
eigedomsskattelova § 8
forvaltningsloven § 41
skatteloven § 8
Eiendomsskatt – likhetsprinsippet og begrunnelse
07.02.2019 (12.02.2019) SM-2018/4630 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven § 4-3 første ledd Arbeidsgivers tidsbruk ved ileggelse av skriftlig advarsel
01.02.2019 (08.02.2019) SM-2018/3073 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 2 annet ledd
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Saksbehandlingen ved utvelgelsen av intervjukandidater – spørsmål om utredningsplikt, kontradiksjon og skriftlighet
30.01.2019 (07.02.2019) SM-2018/3219 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 17 første ledd
Manglende gjennomføring av intervju
01.02.2019 (06.02.2019) SM-2018/4077 [Til uttalelse] opplæringslova § 10-4 Manglende saksutredning og offentlig utlysing av stillinger som assisterende rektor
25.01.2019 (06.02.2019) SM-2018/3011 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 11
vergemålsloven §
vergemålsloven § 20
vergemålsloven § 22
vergemålsloven § 61 første ledd annet punktum
vergemålsloven § 63 første ledd første punktum
vergemålsloven § 69 første ledd
Fylkesmannens behandlingstid i sak om vergemål
29.01.2019 (06.02.2019) SM-2018/1029 [Til uttalelse] Universiteters adgang til å regulere opptak til deler av studieprogram
31.01.2019 (05.02.2019) SM-2018/4524 [Til uttalelse] kommuneloven § 30 nr. 1
kommuneloven § 31 nr. 1
kommuneloven § 8 nr. 3
Møtebegrepet i kommuneloven – budsjettmøte
31.01.2019 (04.02.2019) SM-2018/2073 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven § 14-1
opplæringslova § 13-1 fjerde ledd
Ansettelse av skolefaglig ansvarlig uten forutgående kunngjøring
24.01.2019 (04.02.2019) SM-2018/1863 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 2 annet ledd
forvaltningsloven § 3 annet ledd
Sakens opplysning ved vurdering av personlig egnethet i ansettelsessak
21.01.2019 (24.01.2019) SM-2017/3156 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 33 første ledd
psykisk helsevernloven § 3-3
psykisk helsevernloven § 4-4
Fylkesmannens vedtak om tvangsmedisinering – krav om «stor sannsynlighet» for vesentlig positiv effekt og enkelte andre vilkår
15.01.2019 (17.01.2019) SM-2018/2622 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 2 bokstav b
forvaltningsloven § 29 første ledd
yrkestransportforskriften § 3
yrkestransportlova § 27
yrkestransportlova § 27 tredje ledd
yrkestransportlova § 28
yrkestransportlova § 4 første ledd
yrkestransportlova § 6
yrkestransportloven § 6
Behandling av søknader om løyve for busstransport
09.01.2019 (17.01.2019) SM-2018/2388 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 28
kommuneloven § 40 nr. 3
kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav c
kommuneloven § 40 tredje ledd bokstav c
Saksbehandling i kommunal klagenemnd – habilitet og krav til begrunnelse
02.08.2016 (14.01.2019) SM-2015/169 [Til uttalelse] Eget tiltak – utestenging fra Arbeids- og velferdsetatens (Nav) lokaler
23.11.2018 (11.01.2019) SM-2017/1186 [Til uttalelse] barnevernloven § 6-7
forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 16
forvaltningsloven § 27
forvaltningsloven § 4 første ledd bokstav b
grunnloven § 104
straffeprosessloven § 118
straffeprosessloven § 230
Saksbehandlingen ved begjæring om fritak fra taushetsplikt etter straffeprosessloven
03.01.2019 (11.01.2019) SM-2016/2471 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e
forvaltningsloven § 28 første ledd
forvaltningsloven § 35
forvaltningsloven § 36
vergemålsloven § 20
vergemålsloven § 59
vergemålsloven § 63
Dekning av sakskostnader ved opphevelse av vergemål
28.11.2018 (11.01.2019) SM-2017/301 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e
forvaltningsloven § 24 andre ledd
forvaltningsloven § 25 andre ledd
forvaltningsloven § 28
forvaltningsloven § 35 annet ledd
forvaltningsloven § 36
sivilombudsmannsloven § 7
vergemålsloven §
vergemålsloven § 33
vergemålsloven § 39 første ledd bokstav a
vergemålsloven § 56
vergemålsloven § 64
Salg av fast eiendom tilhørende person under vergemål – rettslig klageinteresse for familiemedlem
18.12.2018 (11.01.2019) SM-2017/647 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
utlendingsforskriften § 10-21
utlendingsforskriften § 10-21 sjette ledd
utlendingsloven § 38
utlendingsloven § 61
utlendingsloven § 61 første ledd
utlendingsloven § 63
Manglende fornyelse av oppholdstillatelse for å studere
03.12.2018 (09.01.2019) SM-2017/4027 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 34
vegtrafikkloven § 34 femte ledd
Tilbakekall av førerett – Politidirektoratets prøving av edruelighetskravet
20.12.2018 (09.01.2019) SM-2018/169 [Til uttalelse] helsepersonelloven §
helsepersonelloven § 21
helsepersonelloven§
pasient- og brukerrettighetsloven §
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4
pasient- og brukerrettighetsloven§
pasientrettighetsloven § 7-4
Fylkesmannens plikt til å vurdere brudd på helsepersonelloven – helsepersonells oppslag i journal
13.12.2018 (09.01.2019) SM-2017/2757 [Til uttalelse] eigedomsskattelova § 5 bokstav h
eigedomsskattelova § 5 første ledd bokstav h
skatteloven § 5
Om næringseiendom er omfattet av landbruksfritaket fra eiendomsskatt
13.12.2018 (09.01.2019) SM-2018/563 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 28
straffegjennomføringsloven § 7
Behandlingstid hos Kriminalomsorgen – sak om skrivemaskin eller pc på cellen og anmodning om å tillate e-sigaretter
17.12.2018 (08.01.2019) SM-2018/3722 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13 første ledd
offentleglova §
sivilombudsmannen § 6 tredje ledd
Innsyn i forliksavtale om arbeidsforhold
20.12.2018 (08.01.2019) SM-2018/3678 [Til uttalelse] offentleglova § 11
offentleglova § 28 annet ledd annet punktum
offentleglova § 3
offentleglova § 4
offentleglova § 9
Innsyn i postjournal
21.11.2018 (08.01.2019) SM-2017/1783 [Til uttalelse] trafikkopplæringsforskriften § 29-8
vegtrafikkloven § 24 femte ledd
vegtrafikkloven § 24 fjerde ledd
vegtrafikkloven § 34
Helsekrav for førerett ved førlighetssvekkelse – Statens vegvesens kompetanse til å gi nye begrensninger i føreretten
19.12.2018 (08.01.2019) SM-2018/2560 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 13 første ledd
grunnloven §
kommuneloven §
kommunelovens §
offentleglova §
offentleglova § 13
Lukking av møter i kommunestyret og formannskapet – kommunens saksbehandling og håndteringen av henvendelsene fra ombudsmannen
15.11.2018 (07.01.2019) SM-2017/4417 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
merverdiavgiftsloven §
merverdiavgiftsloven§ 8-1
Krav om dekning av saksomkostninger på erstatningsrettslig grunnlag – sak om etterberegning av merverdiavgift
05.12.2018 (07.01.2019) SM-2017/1735 [Til uttalelse] barnevernloven § 6-4 annet ledd
forvaltningsloven § 17
kommuneloven § 60
opplæringslova § 14-1
opplæringslova § 15-3
Fylkesmannens tilsynsansvar ved bekymringsmelding fra skole til barnevern
18.12.2018 (07.01.2019) SM-2017/4198 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11 annet ledd
forvaltningsloven § 11 første ledd første punktum
forvaltningsloven § 28 annet ledd
forvaltningsloven § 28 annet ledd første punktum
forvaltningsloven § 28 tredje ledd første punktum
forvaltningsloven § 33
forvaltningsloven § 34
kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav c
plan- og bygningsloven § 29-4 første ledd annet punktum
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd siste punktum
Klagebehandling av særskilt løyve til å fravike byggegrense mot kommunal vei – klageinstans og Fylkesmannens veiledningsplikt
28.11.2018 (07.01.2019) SM-2017/3924 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 1
forvaltningsloven § 11
plan- og bygningsloven § 1-4 første ledd
plan- og bygningsloven § 1-9
plan- og bygningsloven § 32-1
plan- og bygningsloven § 32-1 første ledd
Manglende oppfølging av ulovlig mur
10.12.2018 (21.12.2018) SM-2018/854 [Til uttalelse] Ansettelse av lege i spesialisering (LIS)
17.12.2018 (21.12.2018) SM-2018/2964 [Til uttalelse] Skriftlighet ved ansettelse av politibetjent
18.12.2018 (21.12.2018) SM-2017/543 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 33 første ledd
psykisk helsevernloven § 4-4
Tvangsmedisinering – særlig om kravet til «stor sannsynlighet» for positiv effekt
10.12.2018 (19.12.2018) SM-2017/4030 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 25 tredje ledd
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
utlendingsloven § 10 annet ledd
utlendingsloven § 10 første ledd
utlendingsloven § 80
Utlendingsnemndas begrunnelse ved avslag på visumsøknad
21.11.2018 (19.12.2018) SM-2018/1105 [Til uttalelse] Utlysningstekstens betydning for kvalifikasjonsvurderingen
04.12.2018 (17.12.2018) SM-2017/1239 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b
forvaltningsloven § 28
utlendingsloven § 98
vergemålsloven § 26
vergemålsloven § 29 annet ledd
Ordningen med faste representanter og verger for enslige mindreårige asylsøkere – spørsmål om enkeltvedtak
10.12.2018 (17.12.2018) SM-2017/1856 [Til uttalelse] barnevernloven § 1-4
barnevernloven § 2-3
barnevernloven § 4-22
barnevernloven § 6-7
forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven§ 13
Fylkesmannens tilsyn med barneverntjenesten – beslutning om å ikke åpne tilsyn
06.02.2018 (13.12.2018) SM-2017/1628 [Til uttalelse] opplæringsforskriften § 14-1
opplæringslova §
opplæringslova § 10-6
opplæringslova§
opplæringslova§ 10-1
opplæringslova§ 14-2 siste ledd
Midlertidig ansettelse av lærer uten pedagogisk kompetanse
05.12.2018 (12.12.2018) SM-2018/1922 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 13
kommuneloven §
ligningsloven §
sivilombudsmannen §
sivilombudsmannsloven § 7
skatteloven §
skattelovens § 7
skattelovens §7
Lukking av kommunestyremøte – hjemmel for lukking og føring av møtebok
04.12.2018 (10.12.2018) SM-2017/3746 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 34 andre ledd andre punktum
forvaltningsloven § 34 andre ledd annet punktum
opplæringslova § 7-1 første ledd
opplæringslova § 8-1
opplæringsloven § 7-1
opplæringsloven § 8-1
opplæringsloven § 9
Vilkår om egenbetaling av skoleskyss ved innvilgelse av skolebytte
30.11.2018 (10.12.2018) SM-2018/509 [Til uttalelse] folketrygdloven § 21-1
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 33 femte ledd
forvaltningsloven § 34 andre ledd
Støtte til spesialtilpasning av bil – Navs plikt til å utrede hensiktsmessige løsninger
28.11.2018 (03.12.2018) SM-2017/4052 [Til uttalelse] Utvelgelse av intervjukandidater og bruk av poenggiving ved rangering av søkere i større ansettelsesprosesser
27.11.2018 (03.12.2018) SM-2018/78 [Til uttalelse] sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd siste punktum Tillatelse til å oppføre gjeterhytte i Risbotnen i Førdefjella
22.11.2018 (03.12.2018) SM-2017/898 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 33 femte ledd
forvaltningsloven § 35
omsorgstjenesteloven §
omsorgstjenesteloven§ 7-1
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-6 første ledd
Fylkesmannens behandling av rettighetsklage om individuell plan m.v.
21.11.2018 (27.11.2018) SM-2018/1589 [Til uttalelse] sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
yrkestransporforskriften § 10 annet ledd
yrkestransporforskriften § 4 første ledd
yrkestransportforskriften § 4
yrkestransportforskriften § 4 første ledd
yrkestransportforskriften § 6
yrkestransportlova § 29
yrkestransportlova § 37
yrkestransportlova § 4 annet ledd
yrkestransportlova § 4 første ledd første punktum
Vilkår for drosjeløyve – betydningen av en voldsdom
23.11.2018 (27.11.2018) SM-2017/3805 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 33 første ledd
forvaltningsloven § 41
forvaltningsloven § 6
forvaltningsloven § 6 andre ledd
forvaltningsloven § 6 tredje ledd
forvaltningsloven § 8
sivilombudsmannsloven § 5
Ileggelse av ordensstraff – vurdering av habilitet
15.11.2018 (22.11.2018) SM-2018/2591 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven § 9-3
barnehageloven § 2
forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 2 andre ledd
Ansettelse – adgangen til å legge vekt på sykefravær i kvalifikasjonsvurderingen
08.08.2018 (21.11.2018) SM-2017/2979 [Til uttalelse] dimensjoneringsforskriften § 7-10 Tildeling av funksjon som overordnet brann- og redningsvakt
15.11.2018 (19.11.2018) SM-2017/871 [Til uttalelse] kommunehelsetjenesteloven§ 2-1
omsorgstjenesteloven § 11-2
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1
Behandling av refusjonskrav fra bruker av den kommunale helse- og omsorgstjenesten – spørsmål om god forvaltningsskikk og forsvarlig saksutredning
09.11.2018 (14.11.2018) SM-2018/3169 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 11
plan- og bygningsloven § 21-7 fjerde ledd
Sen saksbehandling i byggesak
09.11.2018 (14.11.2018) SM-2018/2360 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 11
Sen saksbehandling – krav om dekning av sakskostnader
05.11.2018 (14.11.2018) SM-2016/1242 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven § 13 første ledd
forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 33 femte ledd
helsepersonelloven §
helsepersonelloven § 21
helsepersonelloven § 23 nr. 4
helsepersonelloven§ 23 nr. 6
pasientjournalloven § 15
pasientjournalloven § 16
Helsetilsynets innhenting og bruk av taushetsbelagte opplysninger
25.09.2018 (14.11.2018) SM-2016/3672 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 33 femte ledd
forvaltningsloven § 34 annet ledd
forvaltningsloven§ 17 første ledd
psykisk helsevernloven § 4-4
Fylkesmannens avgjørelse om behandling med legemidler uten eget samtykke
07.11.2018 (12.11.2018) SM-2018/1791 [Til uttalelse] Adgang til å trekke masteroppgave fra sensur – spørsmål om masteroppgave var innlevert
07.11.2018 (12.11.2018) SM-2018/3931 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven §
arbeidsmiljøloven §2
forvaltningsloven §
kommuneloven §
kommuneloven §31
kommunelovens §
Lukking av møter i Kontrollutvalget – saksbehandling, føring av møtebok og hjemmel for lukking
07.11.2018 (12.11.2018) SM-2018/3410 [Til uttalelse] kommuneloven § 30 nr. 1
kommuneloven § 31 nr. 1
kommuneloven § 8 nr. 1
kommuneloven § 8 nr. 3
Møtebegrepet i kommuneloven
04.11.2018 (08.11.2018) SM-2017/4303 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 41
plan- og bygningsloven § 4-3 første ledd
Terror og sabotasje som tema i risiko- og sårbarhetsanalyse etter plan- og bygningsloven
02.11.2018 (07.11.2018) SM-2018/1220 [Til uttalelse] Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner
02.10.2018 (06.11.2018) SM-2018/3079 [Til uttalelse] offentleglova § 32 tredje ledd første punktum
sivilombudsmannsloven § 3
sivilombudsmannsloven § 5
Saksbehandlingstid ved behandling av innsynssak – Kommunal- og moderniseringsdepartementet
29.10.2018 (06.11.2018) SM-2018/1785 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 14-4
forvaltningsloven § 14-4 bokstav d
Tollmyndighetenes praksis ved ileggelse av tilleggstoll på tross av frivillig retting
16.10.2018 (02.11.2018) SM-2016/2884 [Til uttalelse] sivilombudsmannsloven § 11
straffeprosessloven §
straffeprosessloven§ 222
vergemålsloven § 20
vergemålsloven § 22
vergemålsloven § 58 første ledd bokstav a
Underretning om mangler ved lover, administrative forskrifter eller administrativ praksis – vilkår for vergemål
23.10.2018 (02.11.2018) SM-2017/3442 [Til uttalelse] forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede § 3 bokstav a
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 28
forvaltningsloven § 34 annet ledd
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
22.10.2018 (31.10.2018) SM-2018/2802 [Til uttalelse] offentlegforskrifta § 6 første ledd
offentleglova § 1
offentleglova § 10 første ledd
offentleglova § 29
offentleglova § 29 første ledd andre punktum
offentleglova § 3
Saksbehandlingstid ved innsyn i offentlig postjournal
19.10.2018 (29.10.2018) SM-2018/2602 [Til uttalelse] offentleglova § 13
offentleglova § 14
offentleglova § 28 annet ledd
offentleglova § 3
offentleglova § 31 annet ledd første punktum
offentleglova § 31 første ledd
offentleglova § 4
offentleglova § 9 tredje ledd
Innsyn i finansministerens kalender – saksbehandlingstid
17.10.2018 (26.10.2018) SM-2018/367 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b
forvaltningsloven § 27
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd
sivilombudsmannsloven § 10 andre ledd
Tildeling av driftstilskudd til fysioterapeut
16.10.2018 (26.10.2018) SM-2018/2056 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 16
forvaltningsloven § 17 annet ledd
helsepersonelloven § 21
helsepersonelloven § 4
omsorgstjenesteloven § 4-1
Fylkesmannens saksbehandling ved tilsynssak overfor kommunal virksomhet og involvert helsepersonell
09.10.2018 (18.10.2018) SM-2017/1181 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 33 femte ledd
forvaltningsloven § 34
forvaltningsloven§ 28
grunnloven § 104
grunnloven § 104 annet ledd
omsorgstjenesteloven § 3-6
omsorgstjenesteloven § 4-1
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-6
Omsorgslønn – om Fylkesmannens utredningsplikt og forsvarlighetsvurdering ved klagebehandlingen
12.10.2018 (17.10.2018) SM-2018/1669 [Til uttalelse] offentleglova § 11
offentleglova § 12
offentleglova § 20
offentleglova § 21
offentleglova § 3
sivilombudsmannen § 6 tredje ledd
sivilombudsmannsloven §
Innsyn i dokument om økning i lokale skatter
05.10.2018 (17.10.2018) SM-2018/915 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 Kystverkets grunnlag for å velge bort en kandidat til intervju i ansettelsessak
24.09.2018 (16.10.2018) SM-2017/2436 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
utlendingsforskriften §
utlendingsforskriften § 10-8
utlendingsforskriften§ 10-8
utlendingsloven § 28
utlendingsloven § 32 første ledd bokstav a
utlendingsloven § 40 første ledd
utlendingsloven § 58
Utlendingsmyndighetenes veiledningsplikt – betydningen av mangelfull veiledning i asylsak for en senere søknad om familieinnvandring
07.06.2018 (16.10.2018) SM-2017/967 [Til uttalelse] grunnloven § 95
sivilombudsmannsloven § 4 første ledd bokstav c
straffeprosesslovens § 226 fjerde ledd
Behandlingstid i straffesak
10.09.2018 (15.10.2018) SM-2017/2238 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17
utlendingsforskriften § 9
utlendingsforskriften § 9-1
utlendingsloven § 40 første ledd bokstav a
Utlendingsnemndas utrednings- og veiledningsplikt i sak om familieinnvandring – krav om dokumentasjon for at tidligere ekteskap er oppløst
08.10.2018 (11.10.2018) SM-2017/1645 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 28
forvaltningsloven § 34 andre ledd
Avkorting av oppreisning til tidligere barnevernsbarn
01.10.2018 (10.10.2018) SM-2018/807 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c
plan- og bygningsloven § 29-4
plan- og bygningsloven § 29-4 annet ledd
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd siste punktum
Forholdet mellom avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4 annet ledd og arealplan
28.09.2018 (09.10.2018) SM-2016/3714 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2
forvaltningsloven § 2 første ledd
grunnloven § 101
grunnloven § 16
sivilombudsmannsloven § 4
trossamfunnsloven §
trossamfunnsloven § 19
trossamfunnsloven § 8
trossamfunnsloven § 9
trossamfunnsloven § 9 tredje ledd
Statstilskudd til de nordiske folkekirkene i Norge – endring av tilskuddspraksis gjennom rundskriv
14.09.2018 (03.10.2018) SM-2017/597 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 34 andre ledd tredje punktum
forvaltningsloven § 35
forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c
omsorgstjenesteloven § 3-6
omsorgstjenesteloven § 4-1
omsorgstjenesteloven §3-6
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-6
sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav e
sosialtjenesteloven § 48 første ledd
Omsorgslønn – om kravene til Fylkesmannens oppfølging etter vedtak i klagesak, omgjøringsadgang og begrunnelse
26.09.2018 (03.10.2018) SM-2018/1246 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 8
offentleglova § 1
offentleglova § 3
offentleglova § 4 annet ledd
offentleglova § 4 annet ledd første punktum
Innsyn i dokumenter fra eksternt konsulentfirma
27.09.2018 (03.10.2018) SM-2018/2952 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 3-1
forvaltningsloven § 3-1 første ledd
Innsyn i skatteopplysninger
31.08.2018 (02.10.2018) SM-2018/1533 [Til uttalelse] offentleglova § 12 første ledd bokstav c
offentleglova § 13
offentleglova § 13 første ledd
offentleglova § 28 andre ledd
offentleglova § 3
offentleglova § 4
sivilombudsmannen § 6 tredje ledd
Innsyn i statsministerens kalender – skjermingsverdig informasjon mv.
03.09.2018 (02.10.2018) SM-2017/2322 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 13
opplæringslova § 15-1
opplæringslova § 15-3
opplæringslova § 9
Taushetsplikt mellom skole og skolehelsetjenesten
17.09.2018 (27.09.2018) SM-2018/2125 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 11
Utlendingsdirektoratets behandlingstid i sak om partsinnsyn
29.08.2018 (26.09.2018) SM-2018/782 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 33 femte ledd
forvaltningsloven § 34
opplæringslova § 3-1 femte ledd
opplæringsloven § 3-1 femte ledd
opplæringsloven § 5-3
Utvidet rett til undervisning ved videregående skole
12.09.2018 (26.09.2018) SM-2017/2264 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven§
straffeprosessloven §
straffeprosessloven § 59
Avvisning av klage over henleggelse av straffesak – underretning om henleggelse og begrunnelse for avvisning
16.09.2018 (25.09.2018) SM-2018/1323 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13 første ledd
forvaltningsloven § 33 femte ledd
forvaltningsloven § 34 andre ledd
offentleglova §
offentleglova § 12
offentleglova § 13 første ledd
offentleglova § 32 tredje ledd
Innsyn i dokumentliste i elevmappe – saksbehandlingstid og utredningsplikt
15.09.2018 (24.09.2018) SM-2018/44 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 16-2
ligningsloven § 9-5
ligningsloven § 9-6 nr. 1
ligningsloven § 9-6 nr. 2
ligningsloven § 9-6 nr. 5 bokstav c
Frist for endring av ligningsavgjørelse
29.06.2018 (23.09.2018) SM-2018/455 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven§ 17 første ledd
ombudsmannsloven § 10 annet ledd
Underkjennelse av fysioterapiturnus
10.09.2018 (21.09.2018) SM-2016/2369 [Til uttalelse] folketrygdloven § 11-6
folketrygdloven § 12-5
folketrygdloven § 21-1
folketrygdloven § 21-3 første ledd
forvaltningsloven § 17
nav-loven § 14
Arbeidsevnevurderingens betydning i uføretrygdsaker − Sak av eget tiltak
10.08.2018 (21.09.2018) SM-2018/685 [Til uttalelse] folketrygdloven § 5-14
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 17 første ledd
legemiddelloven § 2
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Refusjon av utgifter etter blåreseptforskriften
27.08.2018 (20.09.2018) SM-2018/1516 [Til uttalelse] sosialtjenesteloven § 18
sosialtjenesteloven § 19
straffegjennomføringsloven § 26
Sosialtjenestens ansvar for dekning av utgifter til klær til innsatte – sak av eget tiltak
10.09.2018 (18.09.2018) SM-2018/223 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 12-1
forvaltningsloven § 13-1 første ledd
forvaltningsloven § 13-4
forvaltningsloven § 13-4 tredje ledd
forvaltningsloven § 13-7 annet ledd
Klagerett ved skattekontorets avvisning av klage over skattefastsettelsen, jf. skatteforvaltningsloven § 13-4
20.08.2018 (17.09.2018) SM-2018/1458 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 11
ombudsmannsloven § 7
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4
Tilsynssak overfor helseinstitusjon etter klage fra pårørende – Fylkesmannens behandlingstid og informasjon til klageren under sakens gang
31.08.2018 (17.09.2018) SM-2017/4302 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd siste punktum
viltloven § 1 første ledd
viltloven § 37
viltlovens § 27
viltlovens § 37
To vedtak om sammenslåing av viltområder
17.07.2018 (04.09.2018) SM-2017/633 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 33 siste ledd
forvaltningsloven § 34 annet ledd
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6
Dekning av utgifter til pasientreise – avslag etter praksisendring
28.08.2018 (31.08.2018) SM-2018/1219 [Til uttalelse] naturmangfoldloven §
naturmangfoldloven § 7
naturmangfoldloven§ 8
naturmangfoldloven§ 8-12
plan- og bygningsloven § 11-16 annet ledd
reindriftsloven § 24
Manglende vurdering av naturmangfoldloven i plansak
16.08.2018 (28.08.2018) SM-2018/683 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11 Sen klagesaksbehandling i byggesak i Bergen kommune
28.06.2018 (24.08.2018) SM-2017/1836 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 18
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 28 andre ledd
forvaltningsloven § 33
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd andre punktum
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd annet punktum
kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav c
kommuneloven § 40 tredje ledd bokstav c
Behandling av sak om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
14.08.2018 (17.08.2018) SM-2018/210 [Til uttalelse] offentleglova § 32 andre ledd
offentleglova § 32 tredje ledd
sivilombudsmannsloven § 6 fjerde ledd
Saksbehandlingstid i innsynssaker
07.08.2018 (14.08.2018) SM-2017/754 [Til uttalelse] vegtrafikkloven § 33 nr. 3
vegtrafikkloven § 34 femte ledd
Midlertidig tilbakekall av førerett
28.06.2018 (09.08.2018) SM-2017/672 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4
Fylkesmannens behandling av anmodning om vurdering av pliktbrudd i spesialisthelsetjenesten
05.07.2018 (17.07.2018) SM-2017/3891 [Til uttalelse] reindriftsloven § 15
reindriftsloven § 15 andre ledd
Overføring av siidaandel – tolkning av reindriftsloven § 15 andre ledd
28.06.2018 (16.07.2018) SM-2017/3278 [Til uttalelse] grunnloven § 100 Om tjenstlig tilrettevisning etter handlinger på fritiden
29.06.2018 (16.07.2018) SM-2018/496 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 18
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e
opplæringsloven § 9
Partsinnsyn for lærer i sak om elevs psykososiale læringsmiljø
08.12.2016 (09.07.2018) SM-2016/980 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven § 14-1
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 2
Tilsetting i strid med eget personalreglement
03.07.2018 (06.07.2018) SM-2017/949 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6
sivilombudsmannsloven § 5
Pasientreisers bruk av et femsifret betalingsnummer som kontakttelefon – forholdet til informasjons- og veiledningsplikten
02.07.2018 (04.07.2018) SM-2018/194 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 35
plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd første punktum
plan- og bygningsloven § 29-4
plan- og bygningsloven § 29-4 annet ledd
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd siste punktum
Dispensasjon fra bestemmelse om utnyttelsesgrad i reguleringsplan
28.06.2018 (03.07.2018) SM-2017/696 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
yrkestransporforskriften § 4 første ledd
yrkestransportforskriften § 4 første ledd
yrkestransportforskriften § 6
yrkestransportforskriften § 6 første ledd
yrkestransportlova § 37
yrkestransportlova § 4 annet ledd
yrkestransportlova § 4 første ledd første punktum
yrkestransportloven § 37
yrkestransportloven § 4
Vilkår for drosjeløyve – betydningen av en voldsdom
22.06.2018 (02.07.2018) SM-2018/780 [Til uttalelse] folketrygdloven § 21-10 første ledd
sivilombudsmannsloven § 5
Avslutning av undersøkelse av eget tiltak om saksbehandlingstiden i Nav Klageinstans
14.06.2018 (27.06.2018) SM-2017/3094 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 17 første ledd
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Ansettelse av økoetterforsker ved X politidistrikt – kvalifikasjonsvurderingen og ivaretakelse av kontradiksjonsprinsippet
18.06.2018 (20.06.2018) SM-2017/2893 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 36
forvaltningsloven § 36 første ledd
sivilombudsmannsloven § 10
yrkestransportforskriften §
yrkestransportforskriften § 45
yrkestransportlova §
yrkestransportlova § 29 første ledd
Sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 – kontrollunntaket og forvaltningens utredningsplikt
14.06.2018 (19.06.2018) SM-2017/142 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven §
plan- og bygningsloven§ 20-5 første ledd bokstav c
Behandling av søknad om landbruksvei etter markaloven
16.04.2018 (19.06.2018) SM-2016/3376 [Til uttalelse] barnelova § 36
forvaltningsloven § 17
grunnloven § 104
opplæringslova § 2-15
opplæringslova § 7-1
opplæringslova § 7-4 annet ledd
opplæringsloven §
opplæringsloven§ 2-1
Skoleskyss ved delt bosted
01.06.2018 (13.06.2018) SM-2017/2102 [Til uttalelse] forurensningsloven § 6
forvaltningsloven § 28 første ledd
forvaltningsloven § 28 første ledd første punktum
Rettslig klageinteresse i sak om endring av tidligere konsesjonsgitte nettanlegg
06.06.2018 (11.06.2018) SM-2017/3666 [Til uttalelse] Refusjon av søskenmoderasjon til privat barnehage
23.04.2018 (11.06.2018) SM-2017/2921 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 35
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd siste punktum
Dispensasjon fra reguleringsplan
25.05.2018 (07.06.2018) SM-2016/3741 [Til uttalelse] straffeprosessloven §
straffeprosessloven § 175
straffeprosessloven§ 174-191
utlendingsforskriften § 3-1 første ledd bokstav d
utlendingsforskriften § 3-3
utlendingsloven § 106
utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b
utlendingsloven § 90 sjette ledd
Pågripelse etter utlendingsloven
31.05.2018 (07.06.2018) SM-2017/1642 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav c
forvaltningsloven § 38 første ledd bokstav a
utlendingsforskriften §
utlendingsforskriften § 10-2 første ledd
utlendingsforskriften § 10-8 femte ledd
utlendingsforskriften § 10-8 fjerde ledd bokstav a
utlendingsforskriften § 10-8 første ledd
utlendingsforskriften §10-8 femte ledd
utlendingsloven § 10-2 første ledd
utlendingsloven § 28
Skjæringstidspunktet for ettårsfristen etter utlendingsforskriften §10-8 femte ledd og unntak fra fristen i visse tilfeller
23.05.2018 (28.05.2018) SM-2018/416 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b
kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav c
sivilombudsmannsloven § 10 andre ledd
Utforming av utlysningstekst og kvalifikasjonsvurdering ved tildeling av driftstilskudd for fysioterapeut
10.04.2018 (28.05.2018) SM-2017/2622 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11 første ledd Mangler ved UDIs veiledning om mulighet for å be om prioritert behandling
15.05.2018 (25.05.2018) SM-2017/3013 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § 1-1 fjerde ledd
plan- og bygningsloven § 1-5
plan- og bygningsloven § 1-5 andre ledd
Plangrunnlag for rammetillatelse
18.05.2018 (25.05.2018) SM-2017/760 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 41
plan- og bygningsloven § 30-5 første punktum
sivilombudsmannsloven § 10
Retting av støyforhold – bruk av lydanlegg på sommerleir
09.05.2018 (23.05.2018) SM-2017/2935 [Til uttalelse] folketrygdloven § 21-10 Saksbehandlingstiden i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten i saker om stønad til helsetjenester
27.04.2018 (23.05.2018) SM-2017/836 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 12 fjerde ledd
ombudsmannsloven § 5
pasient- og brukerrettighetsloven § 4
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-3
vergemålsloven § 21
Fullmakt til dokumentinnsyn og tvangsmessig tilbakehold på sykehjem
07.05.2018 (15.05.2018) SM-2017/1252 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 36
Sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 – opplysninger fra annet forvaltningsorgan
15.03.2017 (08.05.2018) SM-2016/2301 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13-9 annet ledd
forvaltningsloven § 14-6
ligningsloven § 10-5
merverdiavgiftsloven § 21-3
ombudsmannsloven § 10 annet ledd
Bevisvurdering ved ileggelse av tilleggsavgift med høy sats og skjerpet tilleggsskatt
20.04.2018 (03.05.2018) SM-2017/1393 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 33 annet ledd
forvaltningsloven§ 25
sivilombudsmannsloven § 4
Utvisning fra folkehøyskole
17.04.2018 (27.04.2018) SM-2017/1215 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven§ 24-25
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Dispensasjon fra krav til omsetning fra andre fiskerier ved tildeling av kvote for fangst av kongekrabbe
08.03.2018 (25.04.2018) SM-2017/2040 [Til uttalelse] barnelova § 31
forvaltningsloven § 11 bokstav d
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 33 første ledd
forvaltningsloven § 34 annet ledd annet punktum
grunnloven § 104
opplæringslova § 10-2
opplæringslova § 10-2 fjerde ledd
opplæringslova § 10-2 første ledd
opplæringslova § 14-2
opplæringslova § 15-2 første ledd
opplæringslova § 2-3
opplæringslova § 2-6
opplæringslova § 5-4 tredje ledd
opplæringslova § 5-5 tredje ledd
Gjennomføring av opplæring i og på tegnspråk og retten til et godt skolemiljø
16.04.2018 (24.04.2018) SM-2017/375 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven§ 37-40
grunnloven § 100 femte ledd
kommuneloven § 28
kommuneloven § 59
offentlegforskrifta §
offentlegforskrifta § 1 andre ledd bokstav b
offentleglova §
offentleglova § 2 andre ledd
offentleglova § 2 første ledd bokstav d
Offentleglovas virkeområde – KS (Kommunesektorens organisasjon)
17.04.2018 (23.04.2018) SM-2018/212 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 Ansettelse av rådgiver ved Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk X
04.04.2018 (17.04.2018) SM-2017/2104 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2
spesialisthelsetjenesteloven § 2-1
Spørsmål om det er klageadgang på avgjørelser fattet av Beslutningsforum for nye metoder – sak av eget tiltak
28.03.2018 (17.04.2018) SM-2017/1066 [Til uttalelse] eigedomsskattelova § 11 annet ledd
eigedomsskattelova § 29 femte ledd
eigedomsskattelova § 4 annet ledd
eigedomsskattelova § 8
plan- og bygningsloven § 1-8
Eiendomsskattetakst på fritidseiendom i Sarpsborg kommune – likhetsprinsippet
23.03.2018 (16.04.2018) SM-2016/464 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 41
pasient- og brukerrettighetsloven § 4-9
pasient- og brukerrettighetsloven § 4-9 første ledd
straffegjennomføringsloven § 17 annet ledd
straffegjennomføringsloven § 3-35 annet ledd
Utelukkelse fra fellesskap med andre innsatte i forbindelse med sultestreik
26.03.2018 (13.04.2018) SM-2017/1425 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 35
sivilombudsmannsloven § 11
Erstatning etter klimabetinget avlingssvikt
22.03.2018 (12.04.2018) SM-2016/3093 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 33
forvaltningsloven § 33 siste ledd
forvaltningsloven § 34
ombudsmannslovens § 7
Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav – Helseklages prøvingsplikt
03.04.2018 (11.04.2018) SM-2017/856 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 33 siste ledd Utredningsplikt ved Helseklages behandling av saker om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav
26.03.2018 (09.04.2018) SM-2017/300 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 16
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 35
plan- og bygningsloven § 21-6
Avvisning grunnet privatrettslige forhold – tiltak på fremmed grunn
16.03.2018 (26.03.2018) SM-2017/2318 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 12 tredje ledd
forvaltningsloven § 28
forvaltningsloven § 34 første ledd
utlendingsforskriften § 17-1 annet ledd
Utlendingsnemndas avvisningsvedtak – spørsmål om fullmakt
13.03.2018 (21.03.2018) SM-2017/1346 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 16
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 33 femte ledd
forvaltningsloven § 35
naturmangfoldloven §
naturmangfoldloven§ 8
plan- og bygningsloven §
plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd
plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd annet punktum
plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd første punktum
plan- og bygningsloven § 7
Dispensasjon til oppføring av hytte i randområdet for villrein
07.09.2017 (20.03.2018) SM-2016/3404 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 24 første ledd
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 27
forvaltningsloven § 27 første ledd
forvaltningsloven § 28
forvaltningsloven § 28 andre ledd
forvaltningsloven § 33
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd andre punktum
forvaltningsloven § 34 andre ledd andre punktum
forvaltningsloven § 6
kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav c
kommunelovens § 40
Kommunens klagesaksbehandling i sak om startlån
05.03.2018 (19.03.2018) SM-2017/3478 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13-6 Saksbehandlingstiden i Skatteklagenemnda
02.03.2018 (19.03.2018) SM-2017/891 [Til uttalelse] barneloven § 31
grunnloven § 104 annet ledd
pasient- og brukerrettighetsloven § 3-4
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4
Foreldres rett til helseinformasjon om barn under 12 år mv.
28.02.2018 (15.03.2018) SM-2017/708 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
helsepersonelloven § 4
psykisk helsevernloven § 3-3
psykisk helsevernloven § 4-10 første ledd
psykisk helsevernloven § 4-4
psykisk helsevernlovens § 4-4 fjerde ledd annet punktum
Fylkesmannens behandling av sak om tvangsmedisinering
04.03.2018 (13.03.2018) SM-2017/4037 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
grunnloven § 100 femte ledd
offentlegforskrifta § 3
offentleglova § 2 fjerde ledd tredje punktum
offentleglova § 29
offentleglova § 32
politiregisterforskriften § 27-2 tredje ledd
politiregisterloven § 23
politiregisterloven § 34
straffeprosessloven § 28
Krav til saksbehandlingstid for innsynsbegjæringer i straffesaksdokumenter
22.02.2018 (02.03.2018) SM-2017/1921 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 35
forvaltningsloven § 41
plan- og bygningsloven § 4-1
Detaljregulering som avviker fra kommuneplanens arealdel
27.02.2018 (02.03.2018) SM-2017/3088 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd
forvaltningsloven § 34 annet ledd
forvaltningsloven§ 29
grunnloven §
grunnloven § 49 annet ledd
offentleglova §
offentleglova § 13
offentleglova § 15 andre ledd
offentleglova § 18
straffeprosessloven § 119
straffeprosessloven § 121
straffeprosessloven § 204
straffeprosesslovens § 204
Plikt til å oversende sakens dokumenter til klageinstansen – spørsmål om unntak for dokumenter som inneholder advokatråd
20.02.2018 (28.02.2018) SM-2017/3065 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 24 første ledd
forvaltningsloven § 25
grunnloven § 104 annet ledd
sivilombudsmannsloven § 10 fjerde ledd
straffegjennomføringsloven § 15 annet ledd
straffegjennomføringsloven § 3 annet ledd
Hensynet til barnets beste ved søknad om overføring til fengsel med lavere sikkerhetsnivå
21.02.2018 (27.02.2018) SM-2017/4250 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 11
Fylkesmannens behandling av klagesak om partsinnsyn
20.02.2018 (22.02.2018) SM-2017/2960 [Til uttalelse] offentleglova §
offentleglova § 15
offentleglova § 15 første ledd første punktum
Innsyn i brev fra Kommuneadvokaten i Oslo – spørsmål om «underordna organ»
14.02.2018 (22.02.2018) SM-2017/1208 [Til uttalelse] grunnloven § 102
grunnloven § 113
psykisk helsevernloven § 5-6
psykisk helsevernloven § 5-7
straffegjennomføringsloven § 5 fjerde ledd
straffegjennomføringsloven § 56
Prøveløslatelse fra dom på tvunget helsevern med overføring til anstalt under Kriminalomsorgen – Kriminalomsorgens oppfølging av den prøveløslatte
31.01.2018 (21.02.2018) SM-2017/1860 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 2 annet ledd
forvaltningsloven § 2 første ledd
Saksbehandlingen ved utvelgelse av kandidater til intervju – brudd på utredningsplikten og manglende kontradiksjon
11.12.2017 (19.02.2018) SM-2017/878 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b
forvaltningsloven § 28 først ledd
forvaltningsloven § 28 tredje ledd
forvaltningsloven § 34
forvaltningsloven § 35
forvaltningsloven § 35 tredje ledd
Spørsmål om startdato for klageinstansens tre måneders frist for endring til skade kunne avvike fra da underinstansen mottok klagen
24.01.2018 (19.02.2018) SM-2017/2334 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 16
forvaltningsloven § 2
forvaltningsloven § 33
forvaltningsloven § 41
Saksbehandlingen ved avvisning av klage på tjenstlig irettesettelse
26.01.2018 (16.02.2018) SM-2017/839 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 35
plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd bokstav b
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Plassering av fylling nærmere nabogrensen enn 4 meter
08.02.2018 (12.02.2018) SM-2017/3029 [Til uttalelse] grunnloven § 100 femte ledd
offentleglova §
offentleglova § 28 andre ledd
offentleglova § 3
offentleglova § 4
offentleglova § 9
Innsyn i statsministerens kalender – saksdokumentbegrepet
29.01.2018 (01.02.2018) SM-2017/2345 [Til uttalelse] barnelova § 1
barnelova § 39
forvaltningsloven § 2
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a
skatteloven § 9-3
Folkeregistrering – spørsmål om klageadgang
23.01.2018 (29.01.2018) SM-2016/2249 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 27
forvaltningsloven § 27 første ledd
forvaltningsloven § 27 tredje ledd
utlendingsforskriften § 17-18 annet ledd
utlendingsloven § 105
utlendingsloven § 106
utlendingsloven § 32
utlendingsloven § 32 første ledd
utlendingsloven § 90
Politiets utlendingsenhets (PUs) manglende underretning om avvisningsvedtak i asylsøknadene over Storskog
15.01.2018 (24.01.2018) SM-2017/1955 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 35 første ledd Lånekassens omgjøring av stipend til lån – kompetanse til å behandle omgjøringsanmodning
02.10.2017 (17.01.2018) SM-2016/3220 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 25 første ledd
forvaltningsloven § 41
plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd første punktum
Dispensasjon fra plan for bruksendring til kombinert bruk for dobbel sjøbod – krav til begrunnelse
15.01.2018 (17.01.2018) SM-2017/1616 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 28 andre ledd
kommuneloven § 40
Fjell kommunes klagebehandling av sak om tilknytningsavgift – habilitet
04.04.2017 (17.01.2018) SM-2016/1839 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 35
plan- og bygningsloven § 19-2
Dispensasjon fra byggegrense i detaljreguleringsplan
19.12.2017 (17.01.2018) SM-2017/1470 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17 første ledd
Helseklages behandlingstid i pasientskadesak
05.01.2018 (10.01.2018) SM-2017/2846 [Til uttalelse] Bruk av Sivilforsvarets tjenestepliktige personell under idrettsarrangement
21.12.2017 (04.01.2018) SM-2017/3475 [Til uttalelse] opplæringsforskriften § 14-6
opplæringsforskriften § 14-6 første ledd
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet ved ansettelse av lærer i grunnopplæringen
15.11.2017 (04.01.2018) SM-2016/1689 [Til uttalelse] barnelova § 30 første ledd annet punktum
barneloven § 30
barneloven § 31
forvaltningsloven §
forvaltningsloven§ 33
opplæringslova § 1-1 første ledd bokstav a
opplæringslova § 15-2 første ledd
opplæringslova § 2-6
opplæringslova § 5-3
opplæringslova § 5-5
opplæringslovas § 2-6
opplæringsloven § 2-6
Fylkesmannens behandling i sak om opplæring i og på tegnspråk
15.12.2017 (04.01.2018) SM-2017/27 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 35
plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd første punktum
plan- og bygningsloven § 29-4 første ledd
Dispensasjon fra reguleringsbestemmelse om etasjeantall
11.12.2017 (21.12.2017) SM-2016/2929 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven§ 37-40
naturskadeloven § 20
Tilskudd til skredsikring
07.12.2017 (21.12.2017) SM-2017/2658 [Til uttalelse] sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd Ansettelse av sykehjemslege – spørsmål om usaklige hensyn fikk telle med i kvalifikasjonsvurderingen og om et fastlegevikariat skulle vært utlyst
06.12.2017 (21.12.2017) SM-2016/876 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 9-4
forvaltningsloven § 9-9
ligningsloven § 9-12
merverdiavgiftsloven § 18-3
Foreldelse av krav på tilbakebetaling av for mye betalt særavgift
06.12.2017 (19.12.2017) SM-2016/2083 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Pålegg om å redusere lydnivået fra et utested
15.12.2017 (18.12.2017) SM-2017/405 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 17 første ledd
grunnloven § 104
grunnloven § 98
sivilombudsmannen § 6 annet ledd
utlendingsforskriften § 8-2
utlendingsloven § 38
Søknad om beskyttelse for enslig, mindreårig asylsøker – saksbehandlingstid og informasjon til parten underveis
30.11.2017 (12.12.2017) SM-2017/1231 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § 1-8
plan- og bygningsloven § 19-2 første ledd
Dispensasjon til utfylling i sjø og oppføring av kai
24.11.2017 (04.12.2017) SM-2017/804 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 33 femte ledd
forvaltningsloven § 34 andre ledd
offentleglova § 11
offentleglova § 24
offentleglova § 24 første ledd
offentleglova § 3
offentleglova § 32
offentleglova § 32 tredje ledd andre punktum
offentleglova § 9
sivilombudsmannsloven §
Innsyn i opplysninger om Ruters billettkontroller
21.11.2017 (01.12.2017) SM-2017/2824 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 18
forvaltningsloven § 18 første ledd
forvaltningsloven § 21 andre ledd
forvaltningsloven § 21 første ledd
offentleglova § 31
offentleglova § 32
sivilombudsmannsloven § 5
Behandling av innsynskrav i Mattilsynet, Region Midt
27.11.2017 (29.11.2017) SM-2017/1135 [Til uttalelse] folketrygdloven § 25-3 annet ledd
forvaltningsloven § 23
forvaltningsloven § 32
forvaltningsloven § 41
forvaltningsloven § 5-3 fjerde ledd
forvaltningsloven § 6 annet ledd
forvaltningsloven § 6 første ledd
forvaltningsloven § 6 første ledd første punktum
forvaltningsloven § 8 første ledd
offentleglova § 1
Vedtak uten saksbehandleres navn
14.11.2017 (29.11.2017) SM-2017/1105 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 11
offentleglova §
offentleglova§
Plikten til å veilede om rett forvaltningsorgan – innsyn i besøkslogg hos Nærings- og fiskeridepartementet
22.11.2017 (27.11.2017) SM-2017/458 [Til uttalelse] barnehageloven § 6 Merverdiavgiftskompensasjon – om når kompensasjonsretten inntrer for private barnehager
10.11.2017 (24.11.2017) SM-2017/1246 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17 første ledd
straffegjennomføringsloven § 7
Behandlingstid for klage over at kosttilbudet i fengselet krenket religionsfriheten
07.09.2017 (22.11.2017) SM-2016/1758 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 18
forvaltningsloven § 19
forvaltningsloven § 2 andre ledd
Partsinnsyn i offentlige ansettelsessaker som klages inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet
27.09.2017 (21.11.2017) SM-2016/3271 [Til uttalelse] grunnloven § 104 annet ledd
utlendingsforskriften § 8-5
utlendingsforskriften § 8-5 første ledd
utlendingsloven § 28
utlendingsloven § 38
utlendingslovens § 38 tredje ledd
Utlendingsnemndas utredningsplikt og vurdering av barnets beste ved avslag på anmodning om omgjøring
14.03.2017 (15.11.2017) SM-2016/3001 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 25 siste ledd
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd
forvaltningsloven § 33 første ledd
forvaltningsloven § 34 annet ledd annet punktum
grunnloven § 104
grunnloven § 104 annet ledd
ombudsmannsloven § 7 første ledd
omsorgstjenesteloven § 3-1
omsorgstjenesteloven § 3-2
omsorgstjenesteloven § 4-1
omsorgstjenesteloven § 4-1 første ledd første punktum
omsorgstjenesteloven§ 3-2 første ledd
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-7 annet ledd
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8
pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 første ledd første punktum
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-6
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-6 annet ledd tredje punktum
pasient- og brukerrettighetsloven§ 7-2
sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav b
Søknad om nattavlastning – rettsanvendelse, bevisbedømmelse, hensynet til barnets beste m.m.
03.11.2017 (14.11.2017) SM-2017/1043 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13-9
skatteloven §
skatteloven § 16-20
skatteloven§ 16-20
skatteloven§ 5-20
Kreditfradrag i norsk skatt på kapitalpensjon opptjent i Danmark
07.11.2017 (13.11.2017) SM-2016/2884 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 33 femte ledd
vergemålsforskriften § 13
vergemålsloven §
vergemålsloven § 63 første ledd annet punktum
vergemålsloven§ 63 første ledd annet punktum
Tilbakekall av samtykke til vergemål – rettsanvendelse, saksutredning mv.
09.11.2017 (10.11.2017) SM-2017/665 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven§ 24
kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav c
kommuneloven § 40 tredje ledd bokstav c
Kommunens klagebehandling av sak om startlån
06.10.2017 (10.11.2017) SM-2016/2208 [Til uttalelse] helsepersonelloven § 23 nr. 6
helsepersonelloven § 24
helsepersonelloven § 24 første ledd
pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1
pasientrettighetsloven § 1-3
Spørsmål til Helse- og omsorgsdepartementet om nærståendes klagerett på innsynsavslag i avdødes pasientopplysninger etter helsepersonelloven § 24 første ledd
30.09.2017 (08.11.2017) SM-2016/3512 [Til uttalelse] sivilombudsmannsloven § 10 andre ledd siste punktum Spørsmål om tiltaket lar seg realisere uten dispensasjon
22.10.2017 (26.10.2017) SM-2017/1340 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven § 14-9 sjette ledd
forvaltningsloven § 17
Ansettelse av lege i spesialisering før søknadsfristens utløp
23.10.2017 (25.10.2017) SM-2017/2120 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17 første ledd
Behandlingstiden i sak om familieinnvandring – adgang til hemmelighold om at saken er oversendt til Justis- og beredskapsdepartementet
11.10.2017 (17.10.2017) SM-2017/646 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 2 annet ledd
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Utredning av personlig egnethet ved tilsetting av fagarbeider – bruk av matrise i kvalifikasjonsvurderingen
25.09.2017 (16.10.2017) SM-2016/2223 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
politiloven § 9
vegtrafikkloven § 33
vegtrafikkloven § 34
vegtrafikkloven § 34 femte ledd
Tilbakekall av førerett på grunn av manglende edruelighet
01.10.2017 (16.10.2017) SM-2017/1614 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven § 14-1 Opprettelse og tilsetting i ny stilling i rådmannens stab uten informasjon til de ansatte og uten utlysing
01.10.2017 (12.10.2017) SM-2017/1970 [Til uttalelse] Løfte om fremtidig stilling som helsesøster uten forutgående utlysning – sak av eget tiltak
01.10.2017 (05.10.2017) SM-2016/2523 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 36
Dekning av sakskostnader ved ny behandling i førsteinstansen etter klageinstansens opphevelse
21.09.2017 (03.10.2017) SM-2016/2946 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4
Sak om klage på oppfølging av helsetjenester
06.09.2017 (02.10.2017) SM-2017/518 [Til uttalelse] sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd Utforming av utlysningstekst og kvalifikasjonsvurdering ved tilsetting av spesialkonsulent
11.09.2017 (02.10.2017) SM-2016/2886 [Til uttalelse] grunnloven § 104 Betydningen av hensynet til barnets beste ved avgjørelse om bostedsregistrering i folkeregisteret
14.07.2017 (13.09.2017) SM-2016/3415 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven§ 23
pasientskadeloven § 13
pasientskadeloven § 14
pasientskadeloven § 15
pasientskadeloven § 18
Norsk pasientskadeerstatnings behandlingstid i sak om utmåling av erstatning
05.09.2017 (12.09.2017) SM-2017/806 [Til uttalelse] miljøinformasjonsloven § 10
miljøinformasjonsloven § 11
offentleglova § 11
offentleglova § 14
offentleglova § 15 første ledd
offentleglova § 29 første ledd
Innsyn i interne dokumenter – miljøinformasjon
14.08.2017 (05.09.2017) SM-2017/133 [Til uttalelse] folketrygdloven § 21-10 første ledd Saksbehandlingstiden for internasjonale saker ved Nav – sak av eget tiltak
18.08.2017 (25.08.2017) SM-2016/3463 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 33 tredje ledd første punktum
Tildeling av driftstilskudd til fysioterapeut
24.07.2017 (23.08.2017) SM-2016/1131 [Til uttalelse] barnevernloven § 4-4
merverdiavgiftsloven § 2-1
merverdiavgiftsloven § 2-3
merverdiavgiftsloven § 3-5
merverdiavgiftsloven § 8-1
opplæringslova § 13-3
opplæringslova § 3-1
opplæringslova § 3-3 annet ledd
opplæringslova § 3-4 første ledd
opplæringsloven § 13-3
Kompensasjon av merverdiavgift for produksjon av undervisningstjenester i samvirke
11.08.2017 (18.08.2017) SM-2016/2789 [Til uttalelse] grunnloven § 100 femte ledd
offentleglova §
offentleglova § 28 andre ledd
offentleglova§
Innsyn i det sentrale motorvognregisteret – identifikasjonskravet og retten til sammenstilling fra databaser
08.08.2017 (17.08.2017) SM-2017/256 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven § 14-15 annet ledd Uanmeldte trekk i lønn for tilbakekreving av for mye utbetalt lønn
10.08.2017 (17.08.2017) SM-2017/1554 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 16 Undersøkelse av eget tiltak – Regnskapsregisterets varslingpraksis før ileggelse av forsinkelsesgebyr
03.08.2017 (17.08.2017) SM-2017/1276 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13 første ledd
offentleglova §
offentleglova § 11
offentleglova § 12 bokstav c
offentleglova § 13
offentleglova § 13 første ledd
offentleglova § 24 andre ledd
offentleglova § 24 annet ledd
offentleglova § 24 annet ledd første punktum
Avslag på krav om innsyn i forvaltningens svar på tips om lovbrudd fra privatperson
01.08.2017 (17.08.2017) SM-2016/3381 [Til uttalelse] Nektet registrering av binærkode – Redusert avgift på elektrisk kraft
05.07.2017 (01.08.2017) SM-2016/2034 [Til uttalelse] folketrygdloven § 5-4
helsepersonelloven § 39
helsepersonelloven § 40
helsepersonelloven § 42
helsepersonelloven § 43 første ledd
Krav om sletting av foreløpig diagnose fra pasientjournal
10.07.2017 (22.07.2017) SM-2016/1886 [Til uttalelse] forurensningsloven § 26 fjerde ledd
forurensningsloven § 34 første ledd
forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 16
forvaltningsloven § 2
forvaltningsloven§ 37
Endring av forskrift for slamtømming i Karmøy kommune
28.06.2017 (11.07.2017) SM-2016/2957 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11 Sen saksbehandling og manglende svar fra Nesodden kommune
14.06.2017 (06.07.2017) SM-2016/2915 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
grunnloven § 100 femte ledd
offentleglova §
offentleglova § 3
offentleglova § 4
offentleglova § 4 annet ledd
offentleglova § 4 første ledd
offentleglova § 9
offentleglova§
Nærings- og fiskeridepartementets avslag på anmodning om innsyn i statsrådens kalender
22.06.2017 (04.07.2017) SM-2016/3169 [Til uttalelse] folketrygdloven § 21-1
folketrygdloven § 4-1
folketrygdloven § 4-7
forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 33 femte ledd
forvaltningsloven § 33 siste ledd
Avslag på krav om erstatning – Navs veilednings- og utredningsplikt i sak om dagpenger under permittering av en bruker som var eneste ansatt i eget AS
16.06.2017 (03.07.2017) SM-2016/271 [Til uttalelse] pasientrettighetsloven §
pasientrettighetsloven§ 2-1
spesialisthelsetjenesteloven § 2-2
Plikten til å beklage feil
26.06.2017 (30.06.2017) SM-2016/713 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 34
forvaltningsloven § 34 annet ledd
plan- og bygningsloven § 26-1
Tomtens egnethet etter plan- og bygningsloven § 26-1
20.06.2017 (26.06.2017) SM-2016/3636 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 2
forvaltningsloven § 42
Behandlingen av anmodning om utsatt iverksetting ved klage over bytte av representant for enslig, mindreårig asylsøker
12.06.2017 (20.06.2017) SM-2014/2332 [Til uttalelse] Undersøkelse av politiets saksbehandling i saker om førerkort og kjøreseddel
13.06.2017 (19.06.2017) SM-2017/334 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 16
forvaltningsloven § 28 første ledd
forvaltningsloven § 36 annet ledd
Forhåndsvarsling ved hjelp av e-post – forholdet til eForvaltningsforskriften § 8 mv.
12.06.2017 (16.06.2017) SM-2017/560 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13-9
merverdiavgiftsloven § 3-1
merverdiavgiftsloven § 3-13
merverdiavgiftsloven § 8-1
Unntak fra merverdiavgift for omsetning fra ideelle organisasjoner og foreninger, jf. merverdiavgiftsloven § 3-13
19.05.2017 (24.05.2017) SM-2016/2902 [Til uttalelse] offentlegforskrifta § 6 andre ledd bokstav f
offentlegforskrifta § 6 første ledd
offentleglova § 10 første ledd
offentleglova § 29 første ledd andre punktum
offentleglova § 29 første ledd først punktum
offentleglova § 3
Saksbehandlingstid ved innsyn i journal – krav om rutinemessig skjerming av opplysninger i en journal som føres i et elektronisk arkiv- eller saksbehandlingssystem
22.05.2017 (24.05.2017) SM-2016/1036 [Til uttalelse] straffegjennomføringsloven § 31
straffegjennomføringsloven § 31 fjerde ledd
straffegjennomføringsloven § 31 fjerde ledd annet punktum
straffegjennomføringsloven § 31 fjerde ledd første punktum
straffegjennomføringsloven §31 fjerde ledd annet punktum
Sak om nektelse av besøk i fengsel etter markeringer av narkotikahund
18.05.2017 (24.05.2017) SM-2016/413 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 34 annet ledd
utlendingsloven § 40 fjerde ledd
utlendingsloven § 66 første ledd bokstav a
Utvisning som følge av at søknad om familieinnvandring er avslått etter en vurdering av motivene for ekteskapsinngåelse
05.05.2017 (22.05.2017) SM-2017/12 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 33 siste ledd
helsepersonelloven § 39
helsepersonelloven § 43
Fylkesmannens utrednings- og veiledningsplikt i sak om sletting av opplysninger i pasientjournal
26.04.2017 (18.05.2017) SM-2017/102 [Til uttalelse] offentleglova § 12
offentleglova § 20
offentleglova § 20 første ledd
offentleglova § 3
Innsyn i e-postkorrespondanse med et annet lands departement
10.05.2017 (15.05.2017) SM-2015/3538 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 37
sivilombudsmannsloven § 7
Forskrift om begrensninger i adgang til pasientfinansiering av betalingstjenester o.l. – krav om høring m.m.
28.03.2017 (04.05.2017) SM-2016/3492 [Til uttalelse] psykisk helsevernloven § 4-4
psykisk helsevernloven § 4-4 fjerde ledd annet punktum
psykisk helsevernlovens § 4-4
Sak om behandling med legemidler uten samtykke
04.04.2017 (15.04.2017) SM-2015/2842 [Til uttalelse] vergemålsforskriften §
vergemålsforskriften§ 16
vergemålsloven §
vergemålsloven § 101 nr. 2
Godtgjøring til verge – betydningen av nye godtgjøringsatser for eksisterende vergeoppdrag
23.03.2017 (31.03.2017) SM-2016/1196 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
politiloven § 9
sivilombudsmannsloven § 10 andre ledd
vegtrafikkloven § 34
vegtrafikkloven § 34 femte ledd
Tilbakekall av førerett etter edruelighetsvurdering
20.03.2017 (30.03.2017) SM-2016/1205 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 31 tredje ledd
forvaltningsloven § 35
Tilbakebetaling av tilskudd til vinterskadet eng
23.03.2017 (28.03.2017) SM-2016/1285 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 2 første ledd
forvaltningsloven § 23
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
naturmangfoldloven § 18
Saksbehandlingen ved instruks om å gi fellingstillatelse på bjørn
21.03.2017 (25.03.2017) SM-2016/289 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven § 3-5 Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
20.03.2017 (23.03.2017) SM-2017/225 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
politiloven §
politiregisterloven § 10
politiregisterloven § 49 første ledd annet punktum
politiregisterloven § 54 annet ledd
Behandlingstiden for krav om innsyn og sletting i politioperativt register
17.03.2017 (22.03.2017) SM-2016/3091 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17 første ledd
statsborgerloven § 30
utlendingsloven § 63 første ledd
utlendingsloven § 66
Utlendingsdirektoratets behandlingstid i sak om statsborgerskap
16.03.2017 (16.03.2017) SM-2016/1006,
SM-2016/1234
[Til uttalelse] grunnloven § 100 femte ledd
offentleglova §
offentleglova § 11
offentleglova § 14
offentleglova § 24 annet ledd
offentleglova§
straffeprosessloven §
Begjæring om innsyn i «Cruise-saken»
01.03.2017 (15.03.2017) SM-2016/597 [Til uttalelse] folketrygdloven § 9-2
forvaltningsloven § 11 første ledd
Krav til Navs saksbehandling når en EØS-borger søker medlemskap i norsk folketrygd
27.03.2017 (15.03.2017) SM-2015/2514 [Til uttalelse] eigedomsskattelova § 19
eigedomsskattelova § 20
eigedomsskattelova § 28
eigedomsskattelova § 29 annet ledd
eigedomsskattelova § 31
eigedomsskattelova § 7
forvaltningsloven § 1
forvaltningsloven § 2
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a
forvaltningsloven § 28
forvaltningsloven § 34 annet ledd siste punktum
kommuneloven § 10
kommuneloven § 59
skatteloven § 20
Eget tiltak – klageadgang i saker om nedsettelse/ettergivelse av – og fritak for eiendomsskatt
03.02.2017 (13.03.2017) SM-2016/1515 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 13 nr. 1
offentleglova § 13
offentleglova § 29
offentleglova § 29 første ledd
Behandlingstid i sak om innsyn i vergeregnskap m.m.
13.03.2017 (13.03.2017) SM-2016/1178 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 18
offentleglova § 13
Finansdepartementets behandling av klagesak om partsinnsyn
30.01.2017 (10.03.2017) SM-2016/590 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven§ 24-25
kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav c
Kommunens behandling av søknad om etableringstilskudd og tilskudd for tilpasning av bolig
27.02.2017 (07.03.2017) SM-2016/557 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav f
forvaltningsloven § 23
forvaltningsloven § 24 fjerde ledd
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 27
forvaltningsloven § 28
forvaltningsloven § 3
politiloven § 5
politiloven § 6
politiloven § 6 annet ledd annet punktum
politiloven § 7
politiloven § 7 første ledd
politiloven §7
politilovens § 7
Bortvisning etter politiloven § 7 – saksbehandling, klagerett og lovanvendelse
27.02.2017 (07.03.2017) SM-2016/557 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav f
forvaltningsloven § 23
forvaltningsloven § 24 fjerde ledd
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 27
forvaltningsloven § 28
forvaltningsloven § 3
politiloven § 5
politiloven § 6
politiloven § 6 annet ledd annet punktum
politiloven § 7
politiloven § 7 første ledd
politiloven §7
politilovens § 7
Bortvisning etter politiloven § 7 – saksbehandling, klagerett og lovanvendelse
06.02.2017 (06.03.2017) SM-2016/419 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11 Kristiansund kommunes saksbehandlingstid i sak om ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven
17.01.2017 (31.01.2017) SM-2015/3270,
SM-2015/3275
[Til uttalelse] forvaltningsloven § 2
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b
kulturminneloven § 15
kulturminneloven § 15 første ledd
kulturminneloven § 15 første ledd annet punktum
kulturminneloven § 15 første ledd tredje punktum
Spørsmål om Riksantikvarens presisering av eksisterende fredningsvedtak er enkeltvedtak
19.01.2017 (26.01.2017) SM-2016/1175 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven § 4-3
arbeidsmiljøloven § 4-3 tredje ledd
forvaltningsloven § 16
Kravene til saksbehandlingen når en bruker utestenges fra et Nav-kontor
12.01.2017 (20.01.2017) SM-2016/2418 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven § 14-1 Tilsetting i kommunale lederstillinger uten utlysning
19.12.2016 (05.01.2017) SM-2016/593 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 17 første ledd
plan- og bygningsloven § 20 første ledd bokstav k
plan- og bygningsloven § 32-8 bokstav b
Fylkesmannens utredningsplikt – ileggelse av overtredelsesgebyr for manglende tillatelse
22.11.2016 (22.12.2016) SM-2016/1417 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17 første ledd
pasientskadeloven § 18
Saksbehandlingstiden hos Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten i pasientskadesak (Helseklage)
11.11.2016 (22.12.2016) SM-2016/1152 [Til uttalelse] barnevernloven §
barnevernloven § 1-4
barnevernloven § 4-1 annet ledd
barnevernloven § 4-1 første ledd
barnevernloven § 4-17
barnevernloven § 6-3
barnevernlovens § 6-3
barnevernloven§ 4-1
barnevernloven§ 4-1 første ledd
forvaltningsloven § 17
grunnloven § 104
sivilombudsmannsloven § 3
Barns rettigheter ved barnevernstjenestens avgjørelser
15.12.2016 (22.12.2016) SM-2015/3400 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 13 første ledd
helsepersonelloven § 23 nr. 1
helsepersonelloven § 7-4
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4
Statens helsetilsyns behandling av tilsynssak – taushetsplikt mv.
20.06.2016 (21.12.2016) SM-2015/1453 [Til uttalelse] grunnloven § 104
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
utlendingsforskriften § 8-5
utlendingsloven § 38
utlendingsloven § 62 første ledd
Begrensninger i oppholdstillatelser – hensynet til integrering og barnets beste mv.
07.12.2016 (20.12.2016) SM-2016/802 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2
forvaltningsloven § 35
forvaltningsloven § 36
Om sakskostnadsreglene i forvaltningsloven § 36 kan få anvendelse i saker om stedsnavn
29.11.2016 (20.12.2016) SM-2016/763 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 33 femte ledd
forvaltningsloven § 34 annet ledd
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Fylkesmannens utredningsplikt og plikt til å prøve alle sider av saken – trafikksikkerhet og barn og unges interesser
30.11.2016 (06.12.2016) SM-2016/1644,
SM-2016/1551
[Til uttalelse] opplæringsforskriften § 14-1
opplæringsforskriften § 14-4
opplæringsforskriften § 14-4 annet ledd
opplæringslova §
opplæringslova § 10-1
opplæringslova § 10-2
opplæringslova § 10-6
opplæringslova § 14-1
opplæringslova § 14-4
opplæringslova§ 10-1
opplæringsloven § 10-1 første punktum
opplæringsloven § 10-2 fjerde ledd
opplæringslovens §
opplæringsloven§ 10
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Forbigåelse ved tilsetting i stillinger som lærere ved X videregående skole
03.11.2016 (01.12.2016) SM-2015/1632 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2
forvaltningsloven § 28 første ledd
utlendingsloven § 83
Adgangen til å klage over utlendingsmyndighetenes aldersfastsettelse
24.11.2016 (01.12.2016) SM-2016/2051 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11 Nasjonalt klageorgan for helsetjenestens behandlingstid i pasientskadesak
24.11.2016 (01.12.2016) SM-2016/1353 [Til uttalelse] barnevernloven § 4-12
barnevernloven § 4-18
barnevernloven § 4-20
omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 6 bokstav d
pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8
pasient- og brukerrettighetsloven § 4-4 tredje ledd
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2 fjerde ledd
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2 første ledd
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
vergemålsloven § 17
Klageadgang for fosterforeldre
07.11.2016 (29.11.2016) SM-2015/1481 [Til uttalelse] barneloven § 67 tredje ledd
skatteloven § 2-14
Avslag på bidragsforskudd på grunn av kapitalinntektene til et annet barn
26.10.2016 (29.11.2016) SM-2016/721 [Til uttalelse] grunnloven §
offentleglova §
Innsyn i utgifter til kurs, telefonbruk og reiser for ledere i X fylkeskommune
01.11.2016 (18.11.2016) SM-2015/3269 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 35
plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd første punktum
plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav k
plan- og bygningsloven § 29-4
Dispensasjon fra regler om gesimshøyde og utnyttelsesgrad i reguleringsplan
31.10.2016 (10.11.2016) SM-2016/1857 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
utlendingsforskriften § 10-8
utlendingsloven § 51 annet ledd
utlendingsloven § 80
Utlendingsdirektoratets behandlingstid i klagesak om familieinnvandring
28.10.2016 (07.11.2016) SM-2016/922 [Til uttalelse] folketrygdloven § 21-10 første ledd Nav Gjøviks behandlingstid i klagesak om arbeidsavklaringspenger
31.10.2016 (04.11.2016) SM-2016/1318 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17 første ledd
Utlendingsdirektoratets behandlingstid i sak om statsborgerskap
23.09.2016 (02.11.2016) SM-2016/800 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 34
forvaltningsloven§ 33-34
grunnloven § 104 annet ledd
Behandling av søknad om skoleplass i nabokommunen
21.10.2016 (31.10.2016) SM-2015/2618 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b
forvaltningsloven § 27
kommunehelsetjenesteloven § 4-2 første ledd
Saksbehandling og kvalifikasjonsvurdering ved tildeling av driftstilskudd til fysioterapeut
17.10.2016 (28.10.2016) SM-2015/3565 [Til uttalelse] kommuneloven § 59 nr. 5
plan- og bygningsloven § 1-1
plan- og bygningsloven § 1-1 siste ledd
plan- og bygningsloven § 11-15 tredje ledd
plan- og bygningsloven § 4-2
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Fylkesmannens lovlighetskontroll av kommuneplan – manglende konsekvensutredning – barn og unges oppvekstsvilkår
21.09.2016 (28.10.2016) SM-2016/1427 [Til uttalelse] offentlegforskrifta § 9
offentlegforskrifta § 9 femte ledd
offentlegforskrifta § 9 femte ledd bokstav b
offentleglova §
offentleglova § 13
offentleglova § 27
offentleglova § 3
offentleglova§ 14-26
Avslag på innsyn i journalføringer i en enkeltsak hos Utenriksdepartementet
21.10.2016 (24.10.2016) SM-2016/1368 [Til uttalelse] eigedomsskattelova § 14
eigedomsskattelova § 14 annet ledd
eigedomsskattelova § 2
eigedomsskattelova § 3
sivilombudsmannsloven § 4
sivilombudsmannsloven § 5
skatteloven § 14 annet ledd
Utskriving av eiendomsskatt for 2015 i Midtre Gauldal kommune
14.10.2016 (20.10.2016) SM-2016/689 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11 Navs veiledningsplikt overfor brukere med særskilte kommunikasjonsbehov
13.09.2016 (19.10.2016) SM-2016/969 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 33 femte ledd
sosialtjenesteloven § 18
sosialtjenesteloven § 41
sosialtjenesteloven § 43 første ledd
Avslag på økonomisk stønad til livsopphold – feil i det faktiske grunnlaget
28.09.2016 (18.10.2016) SM-2014/2874 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
politiloven §
politiloven § 7
straffeprosessloven §
Politiets beslutning om ferdselsforbud etter politiloven § 7
04.10.2016 (17.10.2016) SM-2015/3133 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
Tildeling av driftstilskudd til fysioterapeut – klagenemndas begrunnelse og betydningen av uttalelse fra fysioterapeuter ved det aktuelle senteret
03.10.2016 (14.10.2016) SM-2016/1046 [Til uttalelse] barnelova § 68 annet ledd
opplæringslova § 3-1
Barnebidrag etter fylte 18 år
05.10.2016 (13.10.2016) SM-2015/3121 [Til uttalelse] passloven § 1
passloven § 5
passloven § 5 fjerde ledd
passloven § 5 tredje ledd bokstav d
passloven § 7 første ledd bokstav b
psykisk helsevernloven § 3-3
psykisk helsevernloven § 3-3 første ledd
Politidirektoratets vedtak om å nekte passutlevering
04.10.2016 (11.10.2016) SM-2016/1377 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17 første ledd
utlendingsloven § 118
utlendingsloven § 119
utlendingsloven § 80
Utlendingsdirektoratets behandlingstid i sak om utvisning
04.10.2016 (11.10.2016) SM-2016/736 [Til uttalelse] sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd Inndragning av studierett på grunn av oversittelse av fristen for innlevering av originaldokumenter
04.08.2016 (10.10.2016) SM-2016/1053 [Til uttalelse] eigedomsskattelova § 17 annet ledd annet punktum
eigedomsskattelova § 8
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Sakkyndig klagenemnds endring av eiendomsskattetaksten for en fritidseiendom i Grimstad kommune – anvendelse av likhetsprinsippet
30.09.2016 (04.10.2016) SM-2015/2941 [Til uttalelse] Mattilsynets uttalelser til pressen om politianmeldelse mm
23.09.2016 (04.10.2016) SM-2016/1147,
SM-2016/1151
[Til uttalelse] kommuneloven § Lukking av drøftingsmøte om sammenslåing av Rennebu og Oppdal kommune
30.08.2016 (03.10.2016) SM-2016/205 [Til uttalelse] folketrygdloven § 11-7
folketrygdloven § 21-1
folketrygdloven § 21-3
folketrygdloven § 4-4
folketrygdloven § 4-8
forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 36
Uttalelse i sak om dagpenger og erstatningsansvar
31.08.2016 (23.09.2016) SM-2016/716 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven§ 24
kommuneloven § 40
kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav c
Moss kommune klagebehandling av sak om startlån
16.09.2016 (23.09.2016) SM-2015/3425 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 34 annet ledd annet punktum
opplæringslova § 7-1
Dekning av utgifter til skoleskyss til privatskole i nabokommunen
01.09.2016 (16.09.2016) SM-2016/637 [Til uttalelse] grunnloven § 100 Klage over innlegg på Finnmark fylkeskommunes nettsider
31.08.2016 (07.09.2016) SM-2016/1349 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13 første ledd
offentleglova § 13
offentleglova § 5 tredje ledd
Klage over delvis avslag på dokumentinnsyn i filmproduksjonen Snømannen
08.08.2016 (30.08.2016) SM-2015/3340 [Til uttalelse] opplæringslova § 7-1
opplæringslova § 7-2
Skoleskyss – akseptabel reisetid
16.08.2016 (25.08.2016) SM-2016/36 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 34
forvaltningsloven § 34 annet ledd
Offentlig ettersyn av reguleringsplan – Fylkesmannens prøving av klage over manglende dokumentasjon
22.08.2016 (25.08.2016) SM-2015/3271 [Til uttalelse] offentlegforskrifta § 10
offentleglova § 12
Innsyn i tilstandsrapport om Skaugum gård fra 2001
12.08.2016 (24.08.2016) SM-2015/2986 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 33 femte ledd
forvaltningsloven § 34 andre ledd
forvaltningsloven § 34 annet ledd
plan- og bygningsloven § 1-1
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Fylkesmannens utredningsplikt og plikt til å prøve alle sider av saken – sikker skolevei
19.04.2016 (23.08.2016) SM-2015/2658 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 35
plan- og bygningsloven § 19-2
plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd første punktum
Dispensasjon fra regulert utnyttelsesgrad
18.08.2016 (22.08.2016) SM-2015/3219 [Til uttalelse] grunnloven §
grunnloven § 100
kommuneloven § 59
Avslag på leie av lokaler i Kristiansand folkebibliotek
01.07.2016 (17.08.2016) SM-2015/3072,
SM-2015/3149
[Til uttalelse] ombudsmannsloven § 10 annet ledd Omgjøring av stipend til lån etter kontroll av borteboerstatus
20.07.2016 (26.07.2016) SM-2016/1004 [Til uttalelse] offentleglova § 11
offentleglova § 15
offentleglova § 15 første ledd
offentleglova § 23
offentleglova § 23 første ledd
Innsyn i dokument om kampflybaseprosjektet
19.07.2016 (26.07.2016) SM-2016/726,
SM-2016/880
[Til uttalelse] grunnloven §
offentleglova §
Retten til innsyn i særskilt filformat ved sammenstilling av opplysninger fra en database
18.05.2006 (15.07.2016) SM-2006/161 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven § 13 første ledd
forvaltningsloven§
Innsyn i hjelpeverges regnskaper for avdød person
01.07.2016 (07.07.2016) SM-2016/482 [Til uttalelse] offentleglova §
offentleglova § 32 tredje ledd
Fylkesmannens saksbehandlingstid ved behandling av klage i innsynssak
20.06.2016 (06.07.2016) SM-2015/3504 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2
plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 3 annet ledd
Kommunal- og moderniseringsdepartementets behandling av krav om lovlighetskontroll i innsigelsessak
06.04.2016 (29.06.2016) SM-2015/943 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven§ 13
helsepersonelloven § 56 andre ledd
helsepersonelloven § 57
helsepersonelloven § 66
vegtrafikkloven § 5
Fylkesmannens brudd på taushetsplikt ved varsling av arbeidsgiver i forbindelse med tilsynssak
14.06.2016 (27.06.2016) SM-2015/1410 [Til uttalelse] barnelova § 69
barnevernloven § 9-2
barnevernloven § 9-2 annet ledd
Erstatning for feilinnbetalt barnebidrag – økonomisk tap
13.06.2016 (24.06.2016) SM-2015/3273 [Til uttalelse] kommuneloven § 30
kommuneloven § 30 nr. 1
kommuneloven § 31
Møteoffentlighet i Arendal kommune
26.05.2016 (17.06.2016) SM-2015/1576 [Til uttalelse] Justis- og beredskapsdepartementets behandling av innsynssaker – endelig rapport
08.06.3201 (13.06.2016) SM-2015/2761 [Til uttalelse] merverdiavgiftsloven § 1-2 annet ledd
merverdiavgiftsloven § 10-1
merverdiavgiftsloven § 10-1 første ledd
merverdiavgiftsloven § 15-10
merverdiavgiftsloven § 15-10 første ledd
merverdiavgiftsloven § 2-1
merverdiavgiftsloven § 2-1 sjette ledd
merverdiavgiftsloven § 8-1
Representantordningen i merverdiavgiftsloven – legitimasjonskrav for inngående avgift
03.06.2016 (10.06.2016) SM-2015/2673 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven § 13 nr. 1
offentleglova § 11
offentleglova § 12 bokstav a
offentleglova § 13
offentleglova § 14 første ledd
offentleglova § 15 tredje ledd
offentleglova § 23 første ledd
offentleglova § 32 tredje ledd første punktum
offentleglova § 4
Styret for Domstoladministrasjonens behandling av begjæring om innsyn i journal/dokumentliste og dokumenter i personalsak
02.06.2016 (07.06.2016) SM-2015/201 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
grunnloven § 102
utlendingsloven §
Utlendingsdirektoratets behandling av saker om familieinnvandring – saksbehandlingstid mv.
31.05.2016 (06.06.2016) SM-2015/2935 [Til uttalelse] Blindes rett til utvidet reisestønad etter TT-ordningen i Akershus
12.05.2016 (26.05.2016) SM-2015/3451 [Til uttalelse] offentleglova § 25 andre ledd sjette punktum
offentleglova § 25 andre ledd sjuande punktum
offentleglova § 25 andre ledd tredje punktum
offentleglova § 25 annet ledd
offentleglova § 4 annet ledd
Innsyn i søkerlisten til stillingen som 2. visesentralsjef i Norges Bank
29.04.2016 (20.05.2016) SM-2015/2540 [Til uttalelse] opplæringsforskriften § 10-2
opplæringslova § 7-2
opplæringslova § 7-3
opplæringsloven § 10-2
Dekning av utgifter til skoleskyss
03.05.2016 (19.05.2016) SM-2015/103 [Til uttalelse] straffegjennomføringsloven § 37
straffegjennomføringsloven § 39
straffegjennomføringsloven § 40
Disiplinærreaksjon mot innsatt – beviskrav og betydningen av politiets henleggelse av det samme forholdet
21.04.2016 (26.04.2016) SM-2014/2831 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17 første ledd
grunnloven § 104
utlendingsforskriften § 17-3
utlendingsforskriften § 17-5
utlendingsloven §
utlendingsloven § 42 annet ledd første punktum
utlendingsloven § 42 annet ledd tredje punktum
utlendingsloven § 81 annet ledd
utlendingsloven§ 17-3
Utlendingsmyndighetenes veiledningsplikt og plikt til å høre barnet ved søknad om familieinnvandring til en forelder i Norge
14.04.2016 (21.04.2016) SM-2015/2653 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17
utlendingsforskriften § 19-26 andre ledd annet punktum
utlendingsloven § 114
utlendingsloven § 116
utlendingsloven § 118
utlendingsloven § 119
Utlendingsmyndighetenes brudd på behandlingsfristen for søknader om oppholdskort til familiemedlemmer av EØS-borgere
21.03.2016 (14.04.2016) SM-2015/1740 [Til uttalelse] offentleglova § Utarbeidelse av offentlig søkerliste og adgangen til unntak fra denne
05.04.2016 (13.04.2016) SM-2015/1206 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
grunnloven §
offentleglova §
Tilrettevisning av ansatt på bakgrunn av ytringer i media – ansattes ytringsfrihet og lojalitetsplikt
29.03.2016 (11.04.2016) SM-2015/2380 [Til uttalelse] eigedomsskattelova § 28
eigedomsskattelova § 29 annet ledd
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a
forvaltningsloven § 28
skatteloven § 19
Saksbehandling av søknader om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt
14.03.2016 (08.04.2016) SM-2014/1742 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
utlendingsloven §
Utlendingsforvaltningens utredningsplikt i familieinnvandringssak – krav til kvaliteten på DNA-analyse
16.03.2016 (05.04.2016) SM-2015/2745 [Til uttalelse] barnelova § 69
barneloven § 69
barnevernloven § 4-6
barnevernloven § 4-6 annet ledd
barnevernloven § 9-2
Bortfall av barnebidrag ved barnevernets plassering av barn utenfor hjemmet
22.03.2016 (04.04.2016) SM-2015/1577 [Til uttalelse] Forsvarsdepartementets behandling av innsynssaker
22.03.2016 (31.03.2016) SM-2011/1001 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b
forvaltningsloven § 28
kommuneloven § 59
kommuneloven § 59 nr. 5
ombudsmannsloven § 10
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Fylkesmannens oppfølging av klage over kommunens brudd på dokumentasjonskravet i sak om selvkost
29.02.2016 (22.03.2016) SM-2015/938 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 3 annet ledd Undersøkelse av eget tiltak – skriftlighet i tilsettingssaker
14.03.2016 (17.03.2016) SM-2015/2936 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 36
Sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 i sak om parkeringstillatelse
02.03.2016 (10.03.2016) SM-2015/2373 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 16 Tilbakekreving av kommunal bostøtte
18.02.2016 (08.03.2016) SM-2015/2348 [Til uttalelse] helsepersonelloven § 21
helsepersonelloven § 22 første ledd første punktum
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4
Manglende opprettelse av tilsynssak om en psykologs mulige brudd på taushetsplikt i samtale med barnehage
01.02.2016 (08.03.2016) SM-2015/1198 [Til uttalelse] merverdiavgiftsloven § 17-1 første ledd Erstatning for sakskostnader ved omgjøring/endring av bindende forhåndsuttalelse om merverdiavgift
(04.03.2016) [Til uttalelse] forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 34
forvaltningsloven § 34 annet ledd siste punktum
forvaltningsloven § 35
ombudsmannsloven § 10 annet ledd siste punktum
Betydningen av hensynssoner ved vurderingen av et tiltaks visuelle kvaliteter
04.02.2016 (25.02.2016) SM-2015/2316 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 Tilsetting av fagleder ved omsorgssenter
17.02.2016 (24.02.2016) SM-2016/112,
SM-2016/131,
SM-2016/151
[Til uttalelse] grunnloven § 100
grunnloven § 100 annet ledd
grunnloven § 100 femte ledd
grunnloven § 95
offentleglova §
offentleglova § 11
offentleglova § 25
offentleglova § 3
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Innsyn i rapport om kandidater ved utnevning av ny justitiarius i Høyesterett
10.02.2016 (17.02.2016) SM-2015/1721 [Til uttalelse] barnelova § 66
barnelova § 66 første punktum
forvaltningsloven § 11 annet ledd
forvaltningsloven § 12
forvaltningsloven § 12 annet ledd tredje punktum
forvaltningsloven § 12 fjerde ledd
forvaltningsloven § 16 første ledd
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c
forvaltningsloven § 41
omsorgstjenesteloven §
omsorgstjenesteloven§ 3-1
vergemålsloven §
vergemålsloven§ 44 tredje ledd
Vergemål – bruk av umyndiges midler
26.01.2016 (10.02.2016) SM-2014/3266 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 41
plan- og bygningsloven §
plan- og bygningsloven § 1-9 tredje ledd
plan- og bygningsloven § 19-1 første ledd fjerde punktum
plan- og bygningsloven § 19-2
Undersøkelse av eget tiltak – Gulen kommunes praksis ved dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
01.02.2016 (09.02.2016) SM-2015/1355 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 Forvaltningens utredningsplikt i sak om tilsetting
27.01.2016 (09.02.2016) SM-2015/2445 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 33 femte ledd
opplæringslova § 8-1
Sak om skoleplass i nabokommunen
02.02.2016 (09.02.2016) SM-2015/2722 [Til uttalelse] folketrygdloven § 21-1
forvaltningsloven § 16
Om klager på Navs endringsvedtak til ugunst fattet uten forhåndsvarsel bør prioriteres ved klagebehandlingen
28.01.2016 (04.02.2016) SM-2015/2420 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17 første ledd
Utlendingsdirektoratets saksbehandling av en søknad om norsk statsborgerskap – tilbakemeldinger til parten mv.
17.12.2015 (02.02.2016) SM-2015/1491 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven § 15-8(1)
yrkestransportforskriften § 43
Beregning av ansiennitet ved tildeling av drosjeløyve
31.03.2014 (27.01.2016) SM-2013/1635 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
sivilombudsmannsloven § 11
utlendingsforskriften §
utlendingsforskriften § 10-8 femte ledd
utlendingsforskriften§
utlendingsloven §
utlendingsloven§
Skjæringstidspunktet for ettårsfristen etter utlendingsforskriften § 10-8 femte ledd
15.01.2016 (26.01.2016) SM-2015/1834 [Til uttalelse] Krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt lønn
22.12.2015 (15.01.2016) SM-2014/2434 [Til uttalelse] Tilsetting av turnusleger – kvalifikasjonsvurderingen og bruken av forhåndsdefinert poengsystem
08.10.2015 (15.01.2016) SM-2015/1403 [Til uttalelse] offentleglova § 10 første ledd
offentleglova § 32 tredje ledd første punktum
offentleglova § 4
offentleglova § 9
Arkiv- og journalføringsplikt for uttrekk fra offentlig register
04.01.2016 (13.01.2016) SM-2015/2396 [Til uttalelse] folketrygdloven § 1-3 Trygderettens myndighetsområde – dekning av utgifter til planlagt sykehusbehandling i et EØS-land
11.12.2015 (12.01.2016) SM-2015/2323 [Til uttalelse] eigedomsskattelova § 19
eigedomsskattelova § 29
forvaltningsloven § 27
forvaltningsloven § 27 tredje ledd
Underretning om klageadgang og klagefrist ved utskriving av eiendomsskatt
02.12.2015 (12.01.2016) SM-2015/2817 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11 Saksbehandlingstiden ved Nav Internasjonalt
28.08.2015 (12.01.2016) SM-2015/1681 [Til uttalelse] eigedomsskattelova § 19
eigedomsskattelova § 29 første ledd
eigedomsskattelova § 29 sjette ledd
eigedomsskattelova § 31
eigedomsskattelova § 8
forvaltningsloven § 36
ligningsloven § 9-11 nr. 1
ligningsloven § 9-11 nr. 4
Sakskostnader i eiendomsskattesaker
22.12.2015 (11.01.2016) SM-2015/940 [Til uttalelse] grunnloven § Undersøkelse av eget tiltak – offentlig ansattes ytringsfrihet
16.12.2015 (18.12.2015) SM-2015/1530 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2 bokstav e
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 28
forvaltningsloven § 28 første ledd
forvaltningsloven § 33 annet ledd annet punktum
forvaltningsloven § 36
forvaltningsloven § 41
plan- og bygningsloven § 19-2
Sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 – kontrollunntaket
16.12.2015 (18.12.2015) SM-2015/2269 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 36 Dekning av sakskostnader i saker som avgjøres av Likestillings- og diskrimineringsnemnda
13.11.2015 (15.12.2015) SM-2015/2236 [Til uttalelse] ligningsloven § 3-1
skatteloven § 2-1 tredje ledd
Skattekontorets veiledningsplikt ved pensjonisters forespørsler om skattemessig emigrasjon m.m.
25.11.2017 (07.12.2015) SM-2015/2090 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 35
forvaltningsloven§ 24
plan- og bygningsloven § 19-2
plan- og bygningsloven § 7
Adgangen til å dispensere fra vilkår i et dispensasjonsvedtak
26.11.2017 (02.12.2015) SM-2015/2395 [Til uttalelse] eigedomsskattelova § 5
eigedomsskattelova § 5 bokstav h
Eiendomsskatt på støls/seterhytte i Volda kommune
27.11.2015 (02.12.2015) SM-2015/2459 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 35 bokstav c
kommuneloven § 32 nr. 3
offentleglova §
offentleglova § 16
offentleglova § 16 første ledd
offentleglova § 16 første ledd bokstav a
offentleglova § 32 annet ledd første punktum
sivilombudsmannsloven § 11
Innsyn i dokumenter knyttet til møter i forberedende byråd og byrådskonferansen – spørsmål om hvilket regelverk som skal anvendes
25.11.2015 (01.12.2015) SM-2015/2474 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 13 første ledd
forvaltningsloven§ 13
offentleglova §
offentleglova § 13
offentleglova § 13 første ledd
Avslag på innsyn i upublisert kronikk – spørsmål om taushetsplikt
05.11.2015 (24.11.2015) SM-2015/2511 [Til uttalelse] eigedomsskattelova § 5
eigedomsskattelova § 5 bokstav h
eigedomsskattelova § 7 bokstav e
eigedomsskattelovas § 5
grunnloven § 98
skatteloven § 6
Sak om eiendomsskatt på reindriftshytte
18.11.2015 (24.11.2015) SM-2015/2059 [Til uttalelse] dimensjoneringsforskriften §
dimensjoneringsforskriften § 7-11
Kvalifikasjonskrav ved tilsetting i stilling som brannsjef
03.03.2015 (17.11.2015) SM-2014/2514 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven § 13 første ledd
offentleglova § 13
offentleglova § 13 første ledd
offentleglova § 3
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Innsyn i fratredelsesavtale
11.11.2015 (17.11.2015) SM-2015/2142 [Til uttalelse] offentleglova §
offentleglova§ 25 annet ledd
Utarbeidelse av søkerliste
27.10.2015 (05.11.2015) SM-2013/2871 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
omsorgstjenesteloven §
pasient- og brukerrettighetsloven §
straffegjennomføringsloven §
Behandlingen av en søknad om permisjon fra en tvangsinnlagt pasient ved en kommunal helse- og omsorgsinstitusjon
27.10.2015 (05.11.2015) SM-2015/234 [Til uttalelse] helsepersonelloven §
pasient- og brukerrettighetsloven §
Behandlingen av en anmodning om vurdering av pliktbrudd i helsetjenesten – adgangen til ikke å opprette tilsynssak mv.
20.10.2015 (04.11.2015) SM-2015/2702 [Til uttalelse] ligningsloven § 9-6 nr. 1
ligningsloven § 9-6 nr. 5
Skattedirektoratets frist for å kreve overprøving i Riksskattenemnda
23.10.2015 (04.11.2015) SM-2015/1365 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 35
plan- og bygningsloven § 19-2
Dispensasjon fra bestemmelse om utnyttelsesgrad i reguleringsplan
13.08.2015 (28.10.2015) SM-2014/606 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
passloven §
Politiets vedtak om innlevering av pass på grunnlag av fare for ulovlig virksomhet i utlandet
20.10.2015 (27.10.2015) SM-2015/1477 [Til uttalelse] eigedomsskattelova § 8 Eiendomsskattetaksering av bebygget eiendom i regulert friområde med byggeforbud
29.09.2015 (13.10.2015) SM-2015/8 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § Adgang til å unnlate å forfølge overtredelser av plan- og bygningsloven – overtredelser av «mindre betydning»
06.10.2015 (12.10.2015) SM-2015/561 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 33 siste ledd
forvaltningsloven § 35
plan- og bygningsloven § 19-2
plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd
Dispensasjon for oppføring av enebolig – spørsmål om tilstrekkelige opplysninger om tiltaket
01.10.2015 (12.10.2015) SM-2015/1370 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c
plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd
Betydningen av økonomiske og praktiske konsekvenser i en etterhåndssøknad om dispensasjon
30.09.2015 (12.10.2015) SM-2013/2041 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
utlendingsloven §
Omgjøring av beslutning om reintegreringsstøtte til borgere av Kosovo
05.08.2015 (14.09.2015) SM-2014/2891 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 16
forvaltningsloven § 2 bokstav b
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 33 annet ledd
forvaltningsloven § 41
helsepersonelloven § 34
helsepersonelloven § 76
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd siste punktum
sivilombudsmannsloven § 11
vegtrafikkloven § 34
vegtrafikkloven § 34 andre ledd
vegtrafikkloven § 34 annet ledd
vegtrafikkloven § 39 første ledd
vegtrafikklovens § 24
Tilbakekall av førerett ved manglende oppfyllelse av helsekrav – vegtrafikkloven § 34 annet ledd
26.08.2015 (14.09.2015) SM-2015/1210 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven § 13 første ledd
offentleglova § 13
offentleglova § 3
Innsyn i dokumenter i erstatningssak – spørsmål om taushetsplikt for personlige forhold
03.09.2015 (09.09.2015) SM-2015/1194 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § 11-9
plan- og bygningsloven § 17-3
plan- og bygningsloven § 17-3 tredje ledd første punktum
plan- og bygningsloven § 18-6
Bestemmelse i kommunedelplan om bruk av utbyggingsavtaler ved gjennomføring av tiltak
14.08.2015 (07.09.2015) SM-2015/253 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 34 andre ledd tredje punktum
forvaltningsloven§ 28
omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-6
sosialtjenesteloven § 8-7
Betaling av egenandel for opphold på sykehjem – fylkesmannens prøving av kommunens skjønnsutøvelse mv.
25.08.2015 (01.09.2015) SM-2015/949,
SM-2015/1458
[Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven § 13 første ledd
forvaltningsloven§ 13
offentleglova §
offentleglova § 13 første ledd
Innsyn i dokumenter om Forsvarets salg av fartøy – spørsmål om taushetsplikt for opplysninger om lovbrudd
04.08.2015 (19.08.2015) SM-2014/3344 [Til uttalelse] grunnloven § 96 annet ledd
vegtrafikkloven § 34
yrkestransportlova § 29 første ledd
yrkestransportlova § 37
Adgangen til administrativt tilbakekall av kjøreseddel etter yrkestransportlova § 37 f
07.08.2015 (12.08.2015) SM-2015/905 [Til uttalelse] aksjeloven § 4-5
aksjeloven § 4-6
aksjeloven § 4-7 tredje ledd
allmennaksjeloven § 4-4
allmennaksjeloven § 4-5
forvaltningsloven § 13 annet ledd
ligningsloven § 3-13
ligningsloven § 3-4
offentleglova § 13 første ledd
offentleglova § 3
Skatteetatens anvendelse av ligningsloven § 3-13 i saker om begjæring om innsyn i Skatteetatens aksjonærregister
10.07.2015 (11.08.2015) SM-2014/2612 [Til uttalelse] ligningsloven § 3-11
ligningsloven § 3-11 nr. 4
ligningsloven § 8-3 nr. 5
ligningsloven § 9-2 nr. 5
ligningsloven § 9-2 nr. 8
ligningsloven § 9-5
ligningsloven § 9-5 nr. 3
ligningsloven § 9-5 nr. 8
ligningsloven § 9-7
Sak om summarisk fellesoppgjør – særlig om forenklet vedtak kan være gyldig fastsettelsesgrunnlag
05.08.2015 (06.08.2015) SM-2015/1145 [Til uttalelse] folketrygdloven § 21-1
forvaltningsloven § 11
Avslag på krav om erstatning – mangelfull veiledning fra Nav om opptjeningsreglene for foreldrepenger
08.07.2015 (06.08.2015) SM-2014/576 [Til uttalelse] Kommunedelplan for Bø kommune
22.06.2015 (29.07.2015) SM-2015/1135 [Til uttalelse] Navs behandlingstid i saker som er hjemvist fra Trygderetten
24.06.2015 (29.07.2015) SM-2015/947 [Til uttalelse] sivilombudsmannsloven § 4 annet ledd bokstav f Byggesaksgebyrforskrift uten bestemmelse om adgang til å fravike de standardiserte satsene
03.07.2015 (28.07.2015) SM-2014/3445 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven§ 24
plan- og bygningsloven § 28-1
plan- og bygningsloven § 3-2
plan- og bygningsloven § 3-2 tredje ledd
Dispensasjon fra eldre reguleringsplan – spørsmål om hensynene bak planen er vesentlig tilsidesatt
26.05.2015 (28.07.2015) SM-2015/487 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven§ 18
offentleglova § 11
offentleglova § 15 første ledd
offentleglova § 3
Innsyn i dokument hos Finansdepartementet
23.06.2015 (28.07.2015) SM-2014/2469 [Til uttalelse] Tilsetting av turnuslege – skriftlighet og kvalifikasjonsvurderingen
22.06.2015 (26.06.2015) SM-2014/2319 [Til uttalelse] barneloven § 34
utlendingsloven §
utlendingsloven § 42 annet ledd annet punktum
Vurdering av foreldreansvar i sak om oppholdstillatelse på grunn av familiegjenforening med mor i Norge
22.06.2015 (26.06.2015) SM-2014/3528 [Til uttalelse] dimensjoneringsforskriften § 7-3
dimensjoneringsforskriften § 7-7
dimensjoneringsforskriften § 8-2
Tilsetting i stilling som utrykningsleder i brann- og redningstjenesten
23.06.2015 (25.06.2015) SM-2015/803 [Til uttalelse] offentleglova § 15
offentleglova § 15 annet ledd
offentleglova § 3
Avslag på innsyn i dokument med sperrefrist
26.05.2015 (18.06.2015) SM-2013/1852 [Til uttalelse] utlendingsloven § 28
utlendingsloven § 28 fjerde ledd
utlendingsloven § 38
utlendingsloven § 78
utlendingsloven § 78 tredje ledd
utlendingslovens § 28 første ledd
Utlendingsnemndas avgjørelse i sak om beskyttelse – konvertitt fra Afghanistan
07.04.2015 (15.06.2015) SM-2014/1906 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven § 14-1
arbeidsmiljølovens § 14-1
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Saksbehandlingskrav og kvalifikasjonsvurderingen ved tilsetting i helseforetak
20.05.2015 (03.06.2015) SM-2014/3496 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c Plikt til å omgjøre ugyldig vedtak
21.05.2015 (03.06.2015) SM-2014/3357,
SM-2014/3361
[Til uttalelse] vergemålsforskriften § 16
vergemålsforskriften § 16 fjerde ledd annet punktum
vergemålsloven § 101
vergemålsloven § 29
vergemålsloven § 30
Godtgjøring til advokater oppnevnt som verge
06.05.2015 (28.05.2015) SM-2014/3195 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 35
forvaltningsloven § 41
plan- og bygningsloven §
plan- og bygningsloven§ 27-1
Krav om privatrettslig sikret tilknytning til vann, avløp og atkomst
30.04.2015 (27.05.2015) SM-2014/2522 [Til uttalelse] politiloven § 8
vegtrafikkloven § 24 fjerde ledd
vegtrafikkloven § 34 femte ledd
Tilbakekall av førerett på grunn av manglende edruelighet
11.05.2015 (13.05.2015) SM-2014/3510 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 12
forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e
ligningsloven § 3-13
merverdiavgiftsloven § 13-2
merverdiavgiftsloven§ 13-2 fjerde ledd
sivilombudsmannen § 4
Taushetsplikt om opplysninger fra Skatteetaten i salgsbevillingssak
07.05.2015 (12.05.2015) SM-2015/91 [Til uttalelse] kommuneloven § 21 nr. 3
kommuneloven § 30
kommuneloven § 30 nr. 1
kommuneloven § 31
kommuneloven § 31 nr. 1
kommuneloven § 31 nr. 3
kommuneloven § 32
Manglende møteoffentlighet i Herøy kommune
06.05.2015 (11.05.2015) SM-2014/2206 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 33
forvaltningsloven § 34
Innbytte av førerkort fra EØS-land – forvaltningens veiledningsplikt og klageorganets begrunnelsesplikt
20.03.2015 (20.04.2015) SM-2014/2729,
SM-2014/2722
[Til uttalelse] grunnloven § 113
ombudsmannsloven § 10 fjerde ledd
reindriftsloven § 2 første ledd
reindriftsloven § 27
reindriftsloven § 28
reindriftsloven § 75
reindriftsloven § 76
reindriftsloven§ 75
Svensk reindrift i Norge – forholdet mellom reindriftsloven og grensereinbeiteloven
09.09.2014 (30.03.2015) SM-2014/1276 [Til uttalelse] merverdiavgiftsloven § 15-10 første ledd Fradragsrett for inngående merverdiavgift ved mangelfull salgsdokumentasjon
25.03.2015 (27.03.2015) SM-2014/3131 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13
offentleglova § 13
offentleglova § 21
offentleglova § 29
offentleglova § 3
Innsyn i telefonregningene til statsministeren og statsrådene
11.03.2015 (24.03.2015) SM-2014/2594 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 24 første ledd
forvaltningsloven § 25
naturskadeloven § 1
naturskadeloven § 4 første ledd
naturskadeloven § 5
naturskadeloven § 8
naturskadelovens § 5
sivilombudsmannsloven § 10 fjerde ledd
Krav til begrunnelse av vedtak om å nekte takst
17.03.2015 (23.03.2015) SM-2014/1745,
SM-2014/1834
[Til uttalelse] arbeidsmiljøloven §
arbeidsmiljøloven § 14-2 (1)
dimensjoneringsforskriften § 7-3
forvaltningsloven § 11
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Tilsetting og omplassering i stillinger som brannkonstabel
17.02.2015 (18.03.2015) SM-2014/1865 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven § 13 første ledd
forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 33 femte ledd
forvaltningsloven § 34 annet ledd
offentleglova §
offentleglova § 12 bokstav b
offentleglova § 13 første ledd
offentleglova § 3
Innsyn i opplysninger om SkatteFUNN-prosjektene
27.02.2015 (17.03.2015) SM-2014/2472 [Til uttalelse] Tilsetting av turnusleger – skriftlighet og kvalifikasjonsvurderingen
02.03.2015 (16.03.2015) SM-2013/3330,
SM-2013/3335,
SM-2014/419,
SM-2014/471
[Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 27
forvaltningsloven § 28 andre ledd
forvaltningsloven § 32 første ledd
forvaltningsloven § 32 siste ledd
forvaltningsloven § 32 tredje ledd
forvaltningsloven § 34 andre ledd andre punktum
forvaltningsloven § 41
kommuneloven § 40 nr. 3
kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav c
Tildeling av driftstilskudd til fysioterapeut – habilitet, kvalifikasjonsvurdering og krav til innhold i klager m.v.
27.02.2015 (09.03.2015) SM-2014/2809 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 35
plan- og bygningsloven §
Byggeforbudet i strandsonen – forholdet til eldre reguleringsplaner
19.02.2015 (25.02.2015) SM-2014/3085 [Til uttalelse] offentleglova § Dokumentinnsyn – Forsvarsbyggs rapport om kjøp av renholdstjenester
11.02.2015 (23.02.2015) SM-2013/2792 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
straffegjennomføringsloven §
Kriminalomsorgens utlevering av dokumenter til politiet og påtalemyndigheten
29.01.2015 (20.02.2015) SM-2013/3258 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b
forvaltningsloven § 24 første ledd
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 33 femte ledd
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd
forvaltningsloven § 34 annet ledd
kommunehelsetjenesteloven § 4-2 første ledd
kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav c
Tildeling av driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeut – kommunens saksbehandling og kvalifikasjonsvurdering
13.02.2015 (19.02.2015) SM-2014/2104 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 35
plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd
sivilombudsmannsloven § 10 andre ledd
Dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelse om boligens grunnflate – relevante hensyn
11.02.2015 (16.02.2015) SM-2014/2291 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 33
forvaltningsloven § 33 femte ledd
offentleglova § 13
offentleglova § 14
offentleglova § 3
offentleglova § 9
politiregisterforskriften § 48-1
politiregisterforskriften § 48-6
politiregisterloven §
politiregisterloven§
Innsyn i en sammenstilling av opplysninger fra politiets straffesaksregister (STRASAK) – antall drapssaker i Norge fordelt på politidistrikt
05.02.2015 (13.02.2015) SM-2014/1882 [Til uttalelse] offentleglova § 11
offentleglova § 25
offentleglova § 6 første ledd
Avslag på innsyn i søkjarliste til dommarstillingar i Høgsterett
17.11.2011 (13.02.2015) SM-2011/197 [Til uttalelse] miljøinformasjonsloven § 11
miljøinformasjonsloven § 11 (3)
miljøinformasjonsloven § 13 fjerde ledd
miljøinformasjonsloven § 2
offentleglova § 14
offentleglova § 14 første ledd
offentleglova § 15
offentleglova § 31 første ledd femte punktum
Innsyn i opplysninger og dokumenter fra lovforberedelse
29.01.2015 (10.02.2015) SM-2013/967 [Til uttalelse] barnevernloven § 2-1
barnevernloven § 4-4
barnevernloven § 4-4 andre ledd
barnevernloven§ 4-4 annet ledd
merverdiavgiftsloven § 3-4 første ledd bokstav a
omsorgstjenesteloven § 3-7
opplæringsloven § 10-1
opplæringsloven § 2-1
opplæringsloven § 2-3 første ledd andre punktum
sosialtjenesteloven § 4-2
Sak om forståelsen av kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c
30.01.2015 (03.02.2015) SM-2014/3082 [Til uttalelse] kommuneloven §
kommuneloven § 30
kommuneloven § 30 nr. 1
kommuneloven § 31
kommuneloven § 32
kommuneloven§ 31 nr. 1
Manglende møteoffentlighet i Hobøl kommune
29.01.2015 (29.01.2015) SM-2014/3290 [Til uttalelse] Orientering til bruker om reell forventet saksbehandlingstid og om forvaltningsenhet/klageenhet
15.01.2015 (19.01.2015) SM-2014/1963 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 36
forvaltningsloven § 36 første ledd
Dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 i personalsak
05.11.2013 (15.01.2015) SM-2013/2077 [Til uttalelse] helsepersonelloven § 35
sivilombudsmannsloven § 11
vegtrafikkloven § 27 andre ledd
vegtrafikkloven § 27 annet ledd
Hjemmelen for tilbakekall av godkjenning som trafikklærer
08.01.2015 (15.01.2015) SM-2014/1789 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 21
offentleglova § 25
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
sivilombudsmannsloven § 4
Tilsetting av kirkeverge og innsyn i søkerliste
22.12.2014 (14.01.2015) SM-2013/1595 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 36
utlendingsloven §
Dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 i sak om beskyttelse (asyl) – forholdet til rettshjelpsloven
04.07.2014 (09.01.2015) SM-2013/2934 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven § 14-3
forvaltningsloven § 2
forvaltningsloven § 3
Sak om fortrinnsrett for deltidsansatt ved tilsetting i en kommune
19.12.2014 (09.01.2015) SM-2014/1275 [Til uttalelse] folketrygdloven §
folketrygdloven § 11-5
folketrygdloven § 11-6
folketrygdloven§ 11-13
forvaltningsloven § 14
nav-loven § 14
sivilombudsmannsloven § 5
Trygderettens behandling av saker om arbeidsavklaringspenger
19.12.2014 (07.01.2015) SM-2014/1582 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
Tilsetting av biblioteksjef
22.12.2014 (06.01.2015) SM-2014/1359 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § 12-11
plan- og bygningsloven § 2
plan- og bygningsloven § 33-1
Gebyr ved privat reguleringsplanforslag – krav til beslutningen om å ikke fremme forslaget
19.11.2014 (18.12.2014) SM-2013/3009 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
kommunehelsetjenesteloven §
kommuneloven §
Tildeling av driftstilskudd til fysioterapi – klageutvalgets kompetanse, beslutningsgrunnlag og vedtakets begrunnelse
13.11.2014 (17.12.2014) SM-2014/1947 [Til uttalelse] ligningsloven § 9-6
skatteloven § 13-1
Sak om tidsbruk ved ileggelse av tilleggsskatt var i strid med EMK artikkel 6 nr. 1
17.11.2014 (16.12.2014) SM-2014/22 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven § 13 første ledd
straffegjennomføringsloven § 30
straffegjennomføringsloven § 30 annet ledd
Kriminalomsorgens håndtering av post til innsatte om helsemessige forhold
19.11.2014 (16.12.2014) SM-2014/409 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b
politiloven §
Adgangen til å klage over politiets avgjørelse om sperring av adresse i folkeregisteret
01.12.2014 (03.12.2014) SM-2014/1240 [Til uttalelse] folketrygdloven § 21-10 annet ledd
sivilombudsmannsloven § 5
Saksbehandlingstiden i sykepengesaker
26.11.2014 (02.12.2014) SM-2014/2335 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 14
nav-loven § 14
Sak om klageadgang på fornyet arbeidsevnevurdering
31.10.2014 (01.12.2014) SM-2014/1521 [Til uttalelse] sivilombudsmannsloven § 10 andre ledd Sak om pålegg om føring av søppeldagbok
25.11.2014 (28.11.2014) SM-2014/682 [Til uttalelse] straffeprosessloven § 258 annet ledd
straffeprosessloven § 259
straffeprosessloven § 260
Sak om midlertidig inndragning av skjenkebevilling var i strid med forbudet mot dobbelstraff
14.11.2014 (27.11.2014) SM-2014/127 [Til uttalelse] helsepersonelloven § 21
offentleglova § 11
offentleglova § 12
offentleglova § 12 bokstav b
offentleglova § 12 bokstav c
offentleglova § 13
offentleglova § 14
offentleglova § 3
offentleglova § 4
spesialisthelsetjenesteloven §
Sak om innsyn i lydlogg fra Helse Førde HF
21.11.2014 (26.11.2014) SM-2013/2668 [Til uttalelse] pasientskadeloven § 11
sivilombudsmannsloven § 11
sivilombudsmannsloven § 6 fjerde ledd
voel. § 19
voel. § 3 annet ledd
voldsoffererstatningsforskriften § 1
voldsoffererstatningsloven § 1
voldsoffererstatningsloven § 19 første ledd
voldsoffererstatningsloven § 3 annet ledd
voldsoffererstatningsloven § 3 annet ledd siste punktum
voldsoffererstatningsloven § 4
voldsofferstatningsloven § 1
Voldsoffererstatningsnemndas praksis – foreldelse og advokatutgifter
16.09.2014 (21.11.2014) SM-2013/3320 [Til uttalelse] barneloven § 68
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd tredje punktum
Anerkjenning av utenlandsk dom i medhold av konvensjoner om underholdsbidrag
26.09.2014 (20.11.2014) SM-2014/1548 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 25
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
vegtrafikkloven § 34 første ledd
yrkestransportlova § 37
yrkestransportloven § 37
Tilbakekall av kjøreseddel for bussjåfør
14.11.2014 (20.11.2014) SM-2014/1596 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 34
offentleglova § 3
offentleglova § 4
Innsyn hos Skattedirektoratet i aksjonærregisteroppgaver
04.11.2014 (19.11.2014) SM-2013/3177 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 18 annet ledd
forvaltningsloven§ 18
offentleglova §
offentleglova § 12
utlendingsloven § 31
utlendingsloven § 80
Praksis ved oversendelse av saksdokumenter og behandlingen av begjæring om partsinnsyn i utlendingssak
31.10.2014 (18.11.2014) SM-2013/2808 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
sivilombudsmannen §
straffegjennomføringsloven §
Ileggelse av disiplinærreaksjon til en innsatt på grunnlag av brudd på permisjonsvilkår
03.11.2014 (12.11.2014) SM-2014/224 [Til uttalelse] Tilsettingssak – behandling av søker med nedsatt funksjonsevne
24.10.2014 (28.10.2014) SM-2014/2082 [Til uttalelse] kommuneloven § 30 nr. 4
kommuneloven § 31
offentleglova § 5
Saksbehandlingen ved lukking av møte i folkevalgt organ
24.10.2014 (28.10.2014) SM-2014/2081 [Til uttalelse] kommuneloven §
kommuneloven § 30 nr. 4
kommuneloven § 30 nr. 4 første punktum
kommuneloven § 31
kommuneloven § 31 nr. 5
offentleglova §
offentleglova§ 14-16
Saksbehandlingen ved lukking av møte i folkevalgt organ
20.10.2014 (28.10.2014) SM-2011/870-2 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 35
plan- og bygningsloven § 25 nr. 7
plan- og bygningsloven § 42
Krav om innløsning av en eiendom i Oslo kommune
25.09.2014 (08.10.2014) SM-2014/379 [Til uttalelse] grunnloven § 100 Tilrettevisning av sykehjemslege på bakgrunn av ytringer i media – ansattes ytringsfrihet
25.09.2014 (08.10.2014) SM-2014/91 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven § 2-4
grunnloven § 100
Regulering av ansattes ytringsfrihet
18.09.2014 (07.10.2014) SM-2014/1190 [Til uttalelse] forurensningsloven § 37
forvaltningsloven § 17 første ledd første punktum
forvaltningsloven § 35
plan- og bygningsloven §
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd siste punktum
Dispensasjon fra krav om reguleringsplan – visuelle, miljømessige og trafikale hensyn
26.09.2014 (06.10.2014) SM-2014/964 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 29 første ledd første punktum
forvaltningsloven § 30 annet punktum
forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav a
forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav b
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Oppreisning for oversittelse av klagefrist
10.09.2014 (19.09.2014) SM-2014/775 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 16 første ledd
forvaltningsloven § 24 første ledd
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 27 tredje ledd
forvaltningsloven § 28 første ledd
forvaltningsloven § 35 femte ledd
Omgjøring av vedtak om tilrettelegging ved eksamen
08.09.2014 (18.09.2014) SM-2013/2676 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b
forvaltningsloven § 24 første ledd
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 28 andre ledd
forvaltningsloven § 33 femte ledd
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd
forvaltningsloven § 34 annet ledd annet punktum
forvaltningsloven § 8
kommuneloven § 40 nr. 3
Tildeling av driftstilskudd til fysioterapeut – habilitet og vektlegging av gjenværende fysioterapeuts uttalelse
29.08.2014 (17.09.2014) SM-2014/1065 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 34
plan- og bygningsloven § 20-4 første ledd
Oppføring av bolig i LNF-område – stedbunden næring
26.08.2014 (16.09.2014) SM-2014/514 [Til uttalelse] barnehageloven § 18 Tilsetting av pedagogisk leder i barnehage
27.08.2014 (01.09.2014) SM-2013/2126 [Til uttalelse] dokumentavgiftsloven § 3
dokumentavgiftsloven § 6 annet ledd
dokumentavgiftsloven § 7
forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17
Sak om dokumentavgift – krav til fullmakt for med bindende virkning å kunne ansette salgsverdi i hjemmelserklæring på vegne av avgiftspliktige hjemmelserververe
14.04.2014 (22.08.2014) SM-2013/2341 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § 29-4 Tolkning av skjønnsmessig reguleringsplanbestemmelse – forholdet til pbl. § 29-4
13.08.2014 (21.08.2014) SM-2012/2408 [Til uttalelse] utlendingsloven § Besøk til politiets utlendingsinternat på Trandum høsten 2012
16.07.2014 (20.08.2014) SM-2014/433 [Til uttalelse] Kommunens adgang til bytte av bygdenavn
08.08.2014 (19.08.2014) SM-2013/1637 [Til uttalelse] folketrygdloven § 21-1 Nav Internasjonalts behandlingstid i sak om beregning av tillegg til uførepensjon etter reglene om ung ufør
08.08.2014 (18.08.2014) SM-2014/65 [Til uttalelse] folketrygdloven § 21-10 Nav Internasjonalts behandlingstid i klagesak om uførepensjon
12.05.2014 (14.08.2014) SM-2013/2584 [Til uttalelse] delingsloven § 3-2
delingsloven § 4-1
Fradeling av tomt under delingsforretning
10.07.2014 (13.08.2014) SM-2013/2480 [Til uttalelse] ligningsloven § 3-13
offentleglova § 4 andre ledd
offentleglova § 9
Krav om sammenstilling av og innsyn i opplysninger i Skatteetatens aksjonærregister
05.08.2014 (08.08.2014) SM-2013/3229 [Til uttalelse] sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
yrkestransportlova § 37
yrkestransportloven § 37
Administrativt tilbakekall av kjøreseddel
29.07.2014 (07.08.2014) SM-2013/2962 [Til uttalelse] folketrygdloven § 23-3 annet ledd
folketrygdloven § 24-5
ligningsloven § 9-5 nr. 8
Sak om Nav Internasjonalts innkreving av skyldig folketrygdavgift
29.07.2014 (05.08.2014) SM-2013/2962 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § 13-1
plan- og bygningsloven § 21-7 første ledd første punktum
Midlertidig forbuds virkning for innkomne, ubehandlede byggesøknader
09.07.2014 (11.07.2014) SM-2014/1187 [Til uttalelse] ligningsloven § 9-6
skatteloven § 14-6 andre ledd
skatteloven § 14-6 annet ledd
Anvendelse av skatteloven § 14-6 andre ledd om begrensning av fradrag for underskudd når skattyter har fått etablert gjeldsordning etter gjeldsordningsloven
07.07.2014 (11.07.2014) SM-2014/314 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 17 første ledd første punktum
forvaltningsloven § 33 femte ledd
plan- og bygningsloven § 19-2
plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd annet punktum
Klageinstansens utredningsplikt og vurdering av fordeler og ulemper i dispensasjonssak
13.06.2014 (07.07.2014) SM-2014/334 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven §
plan- og bygningsloven § 29-4
sivilombudsmannsloven § 10 fjerde ledd
Dispensasjon fra krav om avstand til nabogrense – utvidelse av uteoppholdsareal som relevant areal- og ressursdisponeringshensyn
26.06.2014 (03.07.2014) SM-2013/2702 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 33 femte ledd
forvaltningsloven § 34
reindriftsloven § 60
reindriftsloven § 60 tredje ledd
Pålegg om forholdsmessig reduksjon av reintall – spørsmål om krenkelse av eiendomsretten etter Den europeiske menneskerettskonvensjon
24.06.2014 (27.06.2014) SM-2013/2824 [Til uttalelse] folketrygdloven § 21-1
forvaltningsloven § 11
sivilombudsmannsloven § 5
Nav Internasjonalts behandlingstider i saker om medlemskap i folketrygden
12.06.2014 (25.06.2014) SM-2013/3031 [Til uttalelse] Spørsmål om forsøksordningen om kommunale løyper for snøscooter er i samsvar med forsøksloven
12.06.2014 (25.06.2014) SM-2013/1087 [Til uttalelse] straffegjennomføringsloven § 3 tredje ledd
straffegjennomføringsloven § 30 sjette ledd
straffegjennomføringsloven § 32 siste ledd
straffegjennomføringsloven § 9
Oppfølging av besøk i Drammen fengsel 19. juni 2013
12.06.2014 (24.06.2014) SM-2014/157 [Til uttalelse] offentleglova § 10
offentleglova § 4
Sak om innsyn i og journalføring av dokumenter i sak om bygging av Lærdalstunnelen
12.05.2014 (24.06.2014) SM-2013/1125 [Til uttalelse] Avslag på søknad om reduksjon av vannavgift
12.06.2014 (18.06.2014) SM-2013/3200 [Til uttalelse] Undersøkelse av sanitærforholdene i Trondheim fengsel
13.06.2014 (17.06.2014) SM-2012/2430 [Til uttalelse] straffegjennomføringsloven §
straffegjennomføringsloven § 37
straffegjennomføringsloven § 38
straffegjennomføringsloven § 39
straffegjennomføringsloven§ 37
Oppfølging av besøk til Trondheim fengsel i desember 2012
11.06.2014 (17.06.2014) SM-2013/2971 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 36
Sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 – timesats
12.06.2014 (17.06.2014) SM-2012/1045 [Til uttalelse] utlendingsloven § Bortvisning av utenlandske borgere tilknyttet Hells Angels
26.03.2014 (16.06.2014) SM-2013/1266 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 1
forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 11 fjerde ledd
forvaltningsloven § 17
Statstilskudd til trossamfunn – forvaltningens veiledningsplikt
12.05.2014 (11.06.2014) SM-2013/1263 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 41
forvaltningsloven § 6
forvaltningsloven § 6 annet ledd
offentleglova § 4
Spørsmål om habilitet ved tilsetting av medarbeider i en kommune
30.05.2014 (06.06.2014) SM-2011/2412 [Til uttalelse] straffeprosessloven § 183
straffeprosessloven § 183 første ledd første punktum
Overføring av arrestanter fra politiarrest til fengsel innen to døgn – praksis ved Oslo fengsel og kriminalomsorgen region øst
11.04.2014 (04.06.2014) SM-2013/2029 [Til uttalelse] folketrygdloven § 17-3
folketrygdloven § 24-3 tredje ledd
ligningsloven § 10-2 nr. 2
ligningsloven § 10-4
ligningsloven § 10-4 første ledd
ligningsloven § 10-4 nr. 1
ligningsloven § 5-2
ligningsloven § 6-2
ligningsloven § 9-5
ligningsloven § 9-6
skatteloven § 5-1
skatteloven § 5-2
skatteloven § 6-21
Sak om uttaksbeskatning og beregningsgrunnlaget for tilleggsavgift til arbeidsgiveravgift ved summarisk fellesoppgjør
19.03.2014 (04.06.2014) SM-2014/142 [Til uttalelse] Sakshandsaminga i Statens pensjonskasse i sak om tilbakekrevjing av avtalefesta pensjon – bruken av nynorsk i brev til medlemmane
23.04.2014 (02.06.2014) SM-2011/2370 [Til uttalelse] våpenloven §
våpenloven § 10
våpenloven § 10 første ledd
våpenloven § 7
våpenloven § 7 tredje ledd
våpenloven§ 7 tredje ledd
Politiets behandling av våpensaker som gjelder psykiske helseproblemer – Utforming av rundskriv mv.
15.05.2014 (30.05.2014) SM-2013/2835 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c Sak om etterberegning av engangsavgift – Toll- og avgiftsdirektoratets tolkning av vilkår om endring av avgiftsmessig status m.m.
12.05.2014 (28.05.2014) SM-2014/587 [Til uttalelse] folketrygdloven §
folketrygdloven § 21-12 tredje ledd
folketrygdloven§ 11-5
forvaltningsloven § 11
Klager over lang saksbehandlingstid i Arbeids- og velferdsetaten – rutiner for å oversende forsinkelsesmeldinger
25.04.2014 (05.05.2014) SM-2013/2672 [Til uttalelse] kommuneloven § 30
kommuneloven § 30 nr. 1
kommuneloven § 31
kommuneloven § 32
Møteoffentlighet i Nes kommune
14.04.2014 (29.04.2014) SM-2013/2516 [Til uttalelse] barnelova § 67
barnelova § 69
barneloven § 69
barnevernloven § 9-2
barnevernloven § 9-2 første ledd
forvaltningsloven § 27 første ledd første punktum
Det offentliges erstatningsansvar for bidragspliktiges feilinnbetaling av barnebidrag etter omsorgsovertakelse
10.04.2014 (28.04.2014) SM-2013/2883 [Til uttalelse] barnelova § 66
barnelova § 71
forvaltningsloven § 17
sivilombudsmannsloven § 10
Skjønnsfastsettelse av inntekt når bidragspliktige er under utdanning
10.04.2014 (25.04.2014) SM-2013/106 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 33
forvaltningsloven § 33 femte ledd
forvaltningsloven § 34 annet ledd
offentleglova § 11
offentleglova § 14
offentleglova § 29 første ledd
offentleglova § 32 tredje ledd
offentleglova § 4
politiloven § 24
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Avslag på innsyn i deler av politiets lydlogg fra 22. juli 2011
14.04.2014 (25.04.2014) SM-2013/1600 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e
offentleglova § 13 første ledd
offentleglova § 3
Innsyn i hjelpevergeregnskap
04.04.2014 (14.04.2014) SM-2014/284 [Til uttalelse] Bodø kemnerkontors utsendelser av varsler om tvangsinnfordring og utleggstrekk før utsatt betalingsfrist hadde inntrådt
26.03.2014 (11.04.2014) SM-2012/783 [Til uttalelse] eigedomsskattelova § 8
plan- og bygningsloven § 12-14
plan- og bygningsloven § 12-4
skatteloven § 5
Eigedomsskattetaksering av ei ubygd tomt i eit LNFR-område med byggjeforbod
26.03.2014 (10.04.2014) SM-2012/2231 [Til uttalelse] Politiets avslag på krav om utbetaling av finnerlønn
19.03.2014 (01.04.2014) SM-2014/230 [Til uttalelse] Spørsmål om dekningsloven § 2-7 kom analogisk til anvendelse ved trekk i pensjon i forbindelse med tilbakekreving av for mye utbetalt avtalefestet pensjon
12.03.2014 (31.03.2014) SM-2013/1536 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven §
arbeidsmiljøloven § 14-2
forvaltningsloven § 17
opplæringsforskriften § 14-5
opplæringslova § 10-1
opplæringslova § 10-5
opplæringslova § 10-6
opplæringslova § 14-3 bokstav b
opplæringslova § 14-5
Klage over forbigåelse i tilsettingssak ved videregående skole
19.03.2014 (27.03.2014) SM-2014/110 [Til uttalelse] folketrygdlovens § 21-3 Nav Internasjonalts pålegg om innhenting av spesialisterklæring og varsel om stans i arbeidsavklaringspenger
19.03.2014 (25.03.2014) SM-2014/108 [Til uttalelse] Brudd på plikten til å foreta ekstern utlysning av stillingen som rådmann
10.03.2014 (24.03.2014) SM-2013/1625 [Til uttalelse] folketrygdloven § 11-6
folketrygdloven § 21-1
folketrygdloven§ 11-6
forvaltningsloven § 2
forvaltningsloven § 28
forvaltningsloven§ 34 andre ledd
nav-loven § 14
ombudsmannsloven § 5
sivilombudsmannsloven § 5
Sak om enkeltvedtak og klageadgang ved avslag på arbeidsrettede tiltak
14.03.2014 (20.03.2014) SM-2012/2431 [Til uttalelse] politiloven § 12
politiloven § 9
Oppfølging av besøk til sentralarresten ved Sør-Trøndelag politidistrikt i Trondheim
(19.03.2014) [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven§
offentleglova §
Behandlingen av begjæring om innsyn i referat fra forklaring til 22. juli-kommisjonen
10.03.2014 (18.03.2014) SM-2013/1445 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 36
merverdiavgiftsloven §
Dekning av sakskostnader i familieinnvandringssak etter forvaltningsloven § 36
(13.03.2014) [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17
Tilsetting – anvendelsen av kvalifikasjonsprinsippet når arbeidsgiver har inngått rekrutteringsavtale
10.03.2014 (12.03.2014) SM-2013/2528 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 34
forvaltningsloven § 34 andre ledd
plan- og bygningsloven § 19-2
Klageinstansens prøvingsplikt etter forvaltningsloven § 34 – dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2
(05.03.2014) [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Skriftlighet, sakens opplysning og kvalifikasjonsvurderingen ved tilsetting av rådgiver
27.01.2014 (04.03.2014) SM-2013/1905 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 1
forvaltningsloven § 16
opplæringsforskriften § 3-7
opplæringsforskriften § 5-12 første ledd
opplæringslova § 3-7
opplæringsloven §
opplæringsloven§ 20-3 fjerde ledd
Kravet til skriftlig varsel før vedtak om at standpunktkarakter ikke skal gis
19.02.2014 (26.02.2014) SM-2013/868 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2 tredje ledd
forvaltningsloven § 28 første ledd
forvaltningsloven § 28 tredje ledd annen punktum
kommuneloven § 60
Spørsmål om avvisning av klage på budsjettvedtak var et enkeltvedtak som kunne påklages
03.02.2014 (19.02.2014) SM-2012/1896 [Til uttalelse] Fråsegn – forelding av krav om kommunale avgifter
27.01.2014 (11.02.2014) SM-2012/1105 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 første ledd
konsesjonsloven § 9
Utredningsplikt ved konsesjon på landbrukseiendom
17.01.2014 (30.01.2014) SM-2012/2650 [Til uttalelse] folketrygdloven §
folketrygdloven § 24-1
folketrygdloven § 24-2
folketrygdloven § 24-3
folketrygdloven § 24-4
folketrygdloven§ 23-2
folketrygdloven§ 23-3
folketrygdloven§ 24-1
sivilombudsmannsloven § 5
skatteloven § 2-1
Trygdeavgift for pensjonister som er frivillige medlemmer i folketrygden
27.11.2013 (22.01.2014) SM-2011/1557 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 34 annet ledd
forvaltningsloven § 34 annet ledd første punktum
Uttalelse – endring av rettslig grunnlag for betalingsplikt
19.12.2013 (22.01.2014) SM-2013/2751 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven § 13 første ledd
forvaltningsloven § 6
grunnloven § 100 femte ledd
offentleglova § 12
offentleglova § 13
offentleglova § 2
offentleglova § 23 tredje ledd
offentleglova § 3
Sak om innsyn i statsråd Sylvi Listhaugs kundeliste
17.12.2013 (22.01.2014) SM-2010/2686 [Til uttalelse] Sak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis for selvbygd luftfartøy
19.12.2013 (22.01.2014) SM-2013/2776 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven § 13 første ledd
forvaltningsloven § 6
grunnloven § 100 femte ledd
offentleglova § 13
offentleglova § 14
offentleglova § 2
offentleglova § 23 tredje ledd
offentleglova § 3
Sak om innsyn i statssekretær Julie Brodtkorbs kundeliste
22.11.2013 (17.01.2014) SM-2013/964,
SM-2013/1686,
SM-2013/1687
[Til uttalelse] plan- og bygningsloven § 21-7 Saksbehandlingstid for byggesaksklager i kommunene Bergen, Oslo og Tromsø
09.01.2014 (15.01.2014) SM-2013/1384 [Til uttalelse] forvaltningsloven § Sak om tildeling av bosettingskommune – mangelfull utredning og kontradiksjon mv.
12.06.2013 (15.01.2014) SM-2012/3391 [Til uttalelse] offentleglova §
offentleglova § 12
offentleglova § 14 annet ledd
offentleglova § 14 første ledd
offentleglova§ 12
Unntak for «den endelege avgjerda til organet i ei sak» etter offentleglova § 14 annet ledd pkt a)
13.03.2013 (13.01.2014) SM-2011/3124 [Til uttalelse] Dispensasjon etter PBL. 2008 § 19-2 fra avstandsregelen i PLBL. 1985 § 70 nr. 2
18.12.2013 (03.01.2014) SM-2013/1052,
SM-2013/1159,
SM-2013/2199
[Til uttalelse] Uttalelse – Statens pensjonskasses saksbehandlingstid i ankesaker
09.10.2013 (19.12.2013) SM-2012/2570 [Til uttalelse] Plikt til å tolke reguleringsplanbestemmelser før tillatelse gis
13.12.2013 (17.12.2013) SM-2012/2396 [Til uttalelse] politiloven §
politiloven § 12
politiloven § 9
Oppfølging av besøk til sentralarresten ved Rogaland politidistrikt i Stavanger
06.12.2013 (10.12.2013) SM-2013/1984 [Til uttalelse] folketrygdloven § 4-1 Saksbehandlingstiden i dagpengesaker
02.12.2013 (09.12.2013) SM-2012/2823 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
straffegjennomføringsloven §
Kriminalomsorgens vedtak om overføring til fengsel med høyere sikkerhetsnivå
03.12.2013 (06.12.2013) SM-2012/2950 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven§ 13
helsepersonelloven § 21
offentleglova § 11
offentleglova § 13
offentleglova § 14
offentleglova § 3
Taushetsplikten til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
25.11.2013 (05.12.2013) SM-2012/3370 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § 21-6 første punktum
plan- og bygningsloven § 27-4 første ledd
plan- og bygningsloven § 27-4 første ledd første punktum
Sikret atkomst til vei ved hevd
28.11.2013 (05.12.2013) SM-2013/2494 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven § 12-7
folketrygdloven § 14-12
folketrygdloven § 14-13
folketrygdloven § 14-13 første ledd bokstav d
folketrygdloven § 14-9
folketrygdloven § 21-10 annet ledd
sivilombudsmannsloven § 5
Navs praksis med å avvente behandlingen av krav om foreldrepenger etter folketrygdloven § 14-13 første ledd bokstav d) til etter at barnet er født
25.11.2013 (29.11.2013) SM-2013/1049 [Til uttalelse] straffegjennomføringsloven § 17 første ledd tredje punktum
straffegjennomføringsloven § 25
Oppfølging av besøk til Åna fengsel 4. juni 2013
01.11.2013 (18.11.2013) SM-2013/387 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
opplæringsforskriften § 14-5
opplæringslova § 10-1 første ledd første punktum
Sak om tilsetting av lærere ved en videregående skole
22.10.2013 (14.11.2013) SM-2012/1794 [Til uttalelse] straffegjennomføringsloven § Avslag på søknad om besøkstillatelse i fengsel – vurdering av hensynet til barnets beste og ulike kontrolltiltak
06.11.2013 (12.11.2013) SM-2013/949 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2 tredje ledd
forvaltningsloven § 28 første ledd
opplæringslova § 3-27
Avvisning av for sent innkommet søknad om tilrettelagt eksamen
16.10.2013 (07.11.2013) SM-2013/1427 [Til uttalelse] offentleglova § 11
offentleglova § 15
offentleglova § 15 første ledd
offentleglova § 25
Sak om innsyn i styredokumenter oversendt fra Forbrukerrådet til Barne- , likestillings- og inkluderingsdepartementet
30.10.2013 (07.11.2013) SM-2012/956 [Til uttalelse] Sak om oppføring av enebolig – tolkning av kommuneplan i Bærum kommune
18.10.2013 (06.11.2013) SM-2012/136 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 34 andre ledd andre punktum
Barn og unges interesser i reguleringsplan
17.10.2013 (05.11.2013) SM-2012/2545 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 første ledd
plan- og bygningsloven §
plan- og bygningsloven § 21-6
Avvisning grunnet privatrettslige forhold – tiltak på egen grunn
17.10.2013 (04.11.2013) SM-2012/3159 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven §
plan- og bygningsloven § 21-6
Avvisning grunnet privatrettslige forhold – tiltak på fremmed grunn
15.10.2013 (04.11.2013) SM-2012/2705 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § 18-1 femte ledd Sak om kommunal overtakelse av vei og VA-anlegg
16.10.2013 (04.11.2013) SM-2012/3160 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § 109
plan- og bygningsloven § 30 andre ledd første punktum
plan- og bygningsloven § 30 annet ledd første punktum
Tilbakebetaling av gebyr for behandling av planforslag grunnet kommunens fristoversittelse
23.09.2013 (01.11.2013) SM-2012/1067 [Til uttalelse] Gebyr for behandling av søknad om fradeling – beregning etter selvkostprinsippet
17.10.2013 (29.10.2013) SM-2013/1943 [Til uttalelse] opplæringslova § 3-2 tredje ledd Vedtak om at standpunktkarakter ikke skal gis
21.08.2013 (14.10.2013) SM-2012/1960 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 27
forvaltningsloven § 28 andre ledd
kommunehelsetjenesteloven § 4-2 første ledd
kommuneloven § 40
kommuneloven § 40 nr. 3
kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav c
Tildeling av driftstilskudd til fysioterapi – opplysning av saken, kvalifikasjonsvurdering, begrunnelse, habilitet m.v.
19.09.2013 (04.10.2013) SM-2012/2026 [Til uttalelse] eigedomsskattelova §17
skatteloven § 14 andre ledd
skatteloven § 14 første ledd
skatteloven § 17
skatteloven § 18-5
skatteloven § 2
skatteloven § 25
skatteloven § 26
skatteloven § 5
skatteloven § 8
Krav på forsinkelsesrenter ved etterberegning av eiendomsskatt
25.09.2013 (03.10.2013) SM-2013/957 [Til uttalelse] folketrygdloven § 12-9
sivilombudsmannsloven § 5
Betydningen av feilaktig rettsoppfatning i erklæring fra Navs rådgivende lege
13.09.2013 (02.10.2013) SM-2013/332 [Til uttalelse] sivilombudsmannsloven § 10 Sak om ettergivelse av forsinkelsesgebyr
10.09.2013 (02.10.2013) SM-2012/1175 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd
plan- og bygningsloven § 11-9 nr. 1
plan- og bygningsloven § 19-2
Vilkår for rivingstillatelse
20.09.2013 (01.10.2013) SM-2012/2953 [Til uttalelse] ligningsloven § 9-5 nr. 7
merverdiavgiftsloven § 18-1
merverdiavgiftsloven § 18-1 første ledd bokstav b
merverdiavgiftsloven § 18-3
merverdiavgiftsloven § 5
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Sak om endring av avgiftsoppgjør til gunst for avgiftspliktige etter merverdiavgiftsloven § 18-1
10.09.2013 (17.09.2013) SM-2012/1553 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven § 13 andre ledd
offentleglova §
offentleglova § 13
offentleglova § 20
offentleglova § 20 første ledd bokstav a
offentleglova § 29
offentleglova § 31
offentleglova § 31 første ledd
Forvarsdepartementets behandling av innsynsbegjæring i NATO-dokument
16.08.2013 (21.08.2013) SM-2011/870 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 35
plan- og bygningsloven § 28-1
plan- og bygningsloven § 28-1 nr. 1
plan- og bygningsloven § 42
Krav om innløsning av ubebygd areal
02.07.2013 (07.08.2013) SM-2012/3339 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 første ledd første punktum Stønad til livsopphold under videregående opplæring for voksne – barns behov
26.06.2013 (06.08.2013) SM-2013/68 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 31
forvaltningsloven § 31 annet ledd
forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav b
forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c
Oppreisning for oversittelse av klagefrist etter forvaltningsloven § 31
25.06.2013 (05.08.2013) SM-2012/1633 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11 Skånland kommunes behandling av sak om utbedring av kloakkanlegg
27.06.2013 (05.08.2013) SM-2012/2044 [Til uttalelse] dimensjoneringsforskriften § 7-9
forvaltningsloven § 17
Tilsetting – kvalifikasjonskrav for stilling som fagleder/avdelingsleder ved brannforebyggende enhet
05.07.2013 (11.07.2013) SM-2012/1295 [Til uttalelse] politiloven §
politiloven§
Kameraovervåking og plassering av flere arrestanter på samme celle i sentralarresten ved Hordaland politidistrikt
03.06.2013 (27.06.2013) SM-2012/2665 [Til uttalelse] sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd Sak om usaklig forskjellsbehandling fra Skatt Midt-Norge/skatteklagenemnda
20.06.2013 (24.06.2013) SM-2013/293 [Til uttalelse] forsvarspersonelloven § 12
forvaltningsloven § 10
forvaltningsloven § 6
helsepersonelloven § 15
helsepersonelloven § 15 første ledd
Habilitet – SPKs rolle ved valg av sakkyndige til kompensasjonsordningen for psykiske belastningsskader fra forsvarets internasjonale operasjoner
06.05.2013 (24.06.2013) SM-2012/3401 [Til uttalelse] folketrygdloven § 21-1
forvaltningsloven § 11
Nav Klageinstans’ rutiner for utsendelse av foreløpig svar
(24.06.2013) [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 17 første ledd første punktum
Ansvar for tillegg til engangsavgift som følge av statusendring før kjøretøyet skiftet eier
02.04.2013 (21.06.2013) SM-2012/3041 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 12
forvaltningsloven § 28 første ledd
Veiledningsplikt om foreningsmedlemmers individuelle klagemuligheter der foreningen mangler rettslig klageinteresse
25.04.2013 (20.06.2013) SM-2012/3392 [Til uttalelse] folketrygdloven §
folketrygdloven § 22-15
folketrygdloven§ 22-15 første ledd
forvaltningsloven § 42
straffeprosessloven § 427
straffeprosessloven § 431
straffeprosessloven § 432 første ledd
Tilbakekreving av feilutbetalt trygdeytelse etter folketrygdloven § 22-15 etter at erstatning er idømt
07.03.2013 (19.06.2013) SM-2012/2803 [Til uttalelse] folketrygdloven § 22-1
forvaltningsloven § 12
Advokaters plikt til å legge frem skriftlig fullmakt etter forvaltningsloven § 12
16.05.2013 (18.06.2013) SM-2012/2040 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
kommuneloven § 22
kommuneloven § 22 annet ledd
offentleglova § 25
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Sak om tilsetting av rådmann i Lyngdal kommune
(13.06.2013) [Til uttalelse] forvaltningsloven § 1
forvaltningsloven § 2
forvaltningsloven § 2 bokstav b
forvaltningsloven § 2 første ledd
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e
forvaltningsloven § 6
forvaltningsloven § 6 annet ledd
forvaltningsloven § 6 første ledd
forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav a
Habilitet for medlemmer i fjellstyre
27.05.2013 (12.06.2013) SM-2013/477 [Til uttalelse] barneloven § 3
barneloven § 4
barneloven § 6
barneloven § 8
folketrygdloven § 15-5 tredje ledd
Krav om DNA-testing ved revurdering av overgangsstønad
13.05.2013 (07.06.2013) SM-2012/1461 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 41
forvaltningsloven § 6 annet ledd
Sak om habilitet ved tilsetting
26.04.2013 (05.06.2013) SM-2011/2414 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven § 2-4
arbeidsmiljøloven § 2-5
forvaltningsloven § 13
kommuneloven § 4
offentleglova § 1
Uttalelse – offentliggjøring i varslingssak
29.05.2013 (03.06.2013) SM-2011/1355 [Til uttalelse] politiloven § 12
politiloven § 9
Kameraovervåking og tilsyn med arrestanter i sentralarresten ved Oslo politidistrikt
29.04.2013 (30.05.2013) SM-2012/2327 [Til uttalelse] Tilsetting – utlysningsplikt ved eksternt finansierte oppdrag
16.05.2013 (27.05.2013) SM-2011/1906 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 31 Oppreisning for oversittelse av klagefrist etter forvaltningsloven § 31
(27.05.2013) SM-2012/1956 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § Spørsmål om angivelse av takvinkel lå innenfor hva myndighetene kunne bestemme etter høyde- og plasseringsbestemmelsen i pbl. 29-4 første ledd
08.05.2013 (23.05.2013) SM-2012/1840 [Til uttalelse] Konsekvensen av uriktig lovgrunnlag ved behandling av dispensasjonssøknad
19.04.2013 (03.05.2013) SM-2012/1031 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 21 første ledd
grunnloven § 100
offentleglova § 31 første ledd
Sak om ansattes ytringsfrihet
05.04.2013 (25.04.2013) SM-2012/1252 [Til uttalelse] Avslag på søknad om produksjonstilskot i jordbruket grunna manglande gjennomføring av kontroll
19.04.2013 (25.04.2013) SM-2012/1852 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c Uklar planbestemmelse må tolkes for å avklare om et tiltak er i strid med reguleringsplanen
21.02.2013 (25.04.2013) SM-2012/1454 [Til uttalelse] Navs saksbehandlingstid og oppfølgingsplikt for begjæring om dokumentinnsyn
11.04.2013 (25.04.2013) SM-2012/215 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven §
plan- og bygningsloven § 29-4
plan- og bygningsloven § 29-4 første ledd
plan- og bygningsloven § 70
Sak om plassering av tomannsbolig – pbl. § 29-4 første ledd
21.03.2013 (17.04.2013) SM-2012/2672 [Til uttalelse] Lang saksbehandlingstid i Pasientskadenemnda
10.04.2013 (17.04.2013) SM-2012/1280 [Til uttalelse] forurensningsloven § 37
forurensningsloven § 37 annet ledd
forurensningsloven § 85
forurensningsloven§ 37 annet ledd
forvaltningsloven § 28 annet ledd
Sak om pålegg om heving av sjøfartøy på ca 18 meter – spørsmål om rett klageinstans
09.04.2013 (12.04.2013) SM-2012/2265 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 41
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
20.02.2013 (09.04.2013) SM-2011/2824 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 35 annet ledd
forvaltningsloven § 35 første ledd
forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c
Pålegg om retting – nye opplysninger om faktiske forhold på vedtakstidspunktet
18.02.2012 (08.04.2013) SM-2012/1435 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 Tilsetting – Manglende skriftlighet og innhenting av referanser
08.03.2013 (02.04.2013) SM-2012/1782 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 13 første ledd
forvaltningsloven § 33
forvaltningsloven § 34 andre ledd
forvaltningsloven § 34 fjerde ledd
forvaltningsloven § 34 siste ledd
grunnloven §
miljøinformasjonsloven § 17 første ledd bokstav c
offentleglova §
offentleglova § 13
offentleglova § 32 tredje ledd
Sak om innsyn i avtale og klageinstansens adgang til å oppheve underinstansens vedtak i innsynssaker
26.03.2013 (02.04.2013) SM-2012/2941 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 28
forvaltningsloven § 28 tredje ledd annet punktum
oppll §
oppll § 8
oppll § 9
oppll§ 9
opplæringslova § 9
Spørsmål om å avvise skolemiljøsak fra klagebehandling etter at eleven har skiftet skole
19.03.2013 (21.03.2013) SM-2011/225 [Til uttalelse] straffegjennomføringsloven § Undersøkelse av tilsynsrådsordningen i kriminalomsorgen
13.03.2013 (21.03.2013) SM-2012/2498 [Til uttalelse] Endring av plangrunnlaget etter innkommet byggesøknad
01.02.2013 (20.03.2013) SM-2012/2070 [Til uttalelse] folketrygdloven § 8-13
folketrygdloven § 8-13 annet ledd
folketrygdloven § 9-1
folketrygdloven § 9-11
folketrygdloven § 9-16
folketrygdloven § 9-16 første ledd
folketrygdloven § 9-3 første ledd
folketrygdloven § 9-5
Beregning av graderte pleiepenger
13.03.2013 (19.03.2013) SM-2012/972 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 3 første ledd
forvaltningsloven § 35
forvaltningsloven § 36 første ledd
Enkeltvedtak som vilkår for dekning av sakskostnader
13.03.2013 (18.03.2013) SM-2011/3554 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 40
forvaltningsloven § 6
forvaltningsloven§ 17
forvaltningsloven§ 6
Kommunens behandling av søknad om utslippstillatelse i strid med fvl. §§ 6 (habilitet) og 40 (adgang til å fravike forskrift)
12.03.2013 (18.03.2013) SM-2012/606 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 2 bokstav b
forvaltningsloven § 2 bokstav e
forvaltningsloven § 41
forvaltningsloven § 6
forvaltningsloven § 6 første ledd
forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav c
Vurdering av om et reguleringsplanvedtak og et vedtak om midlertidig forbud mot tiltak var ugyldig grunnet inhabilitet
18.02.2013 (18.03.2013) SM-2011/1327 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 41
naturmangfoldloven §
naturmangfoldloven § 7 annet punktum
naturmangfoldloven § 7 første punktum
naturmangfoldloven§ 8
reindriftsloven § 24
Manglende vurdering etter naturmangfoldloven i sak om oppføring av reinsperregjerde
13.03.2013 (15.03.2013) SM-2012/1166 [Til uttalelse] Brudd på dokumentasjonskravet ved ileggelse av byggesaksgebyr
13.03.2013 (14.03.2013) SM-2012/2364 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 1
forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Tap av studieplass ved manglende oppmøte første studiedag
13.03.2013 (13.03.2013) SM-2012/1531 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 16 tredje ledd
forvaltningsloven § 27 tredje ledd
forvaltningsloven § 33 tredje ledd
forvaltningsloven § 34 annet ledd
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Sak om 420 kV kraftledning Ørskog-Sogndal – Trasévalg i Flora kommune
07.03.2013 (13.03.2013) SM-2012/1807 [Til uttalelse] offentleglova § 29
offentleglova § 29 første ledd
offentleglova § 30 første ledd
offentleglova § 32 annet ledd
offentleglova § 6 første ledd
Sen saksbehandling og manglende behandling av innsynsbegjæringer
28.02.2013 (12.03.2013) SM-2012/2142 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11 Utlendingsnemndas saksbehandlingstid i asylsak
14.02.2013 (06.03.2013) SM-2012/688 [Til uttalelse] Informasjon til innsatte i Halden fengsel om tilsynsrådet m.v.
15.02.2013 (06.03.2013) SM-2012/1580 [Til uttalelse] Adgangen til å søke på ledig stilling hos egen arbeidsgiver
08.02.2013 (06.03.2013) SM-2011/3068 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 25 første ledd
utlendingsforskriften § 16-7
utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a
utlendingsloven § 38 annet ledd bokstav d
utlendingsloven § 78
Asylsak – risiko for menneskehandel
13.02.2013 (27.02.2013) SM-2012/2243 [Til uttalelse] offentleglova § 3 annet ledd Prioritering av innsynsbegjæringer
13.02.2013 (27.02.2013) SM-2012/2282 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 Tilsetting av lærere – manglende gjennomføring av intervju
22.02.2013 (26.02.2013) SM-2012/2632 [Til uttalelse] Om lang saksbehandlingstid og krav til førebels svar
08.02.2013 (18.02.2013) SM-2012/2041 [Til uttalelse] folketrygdloven §
folketrygdloven § 12-6
folketrygdloven§ 12-5
folketrygdloven§ 12-6
forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 17
nav-loven § 14
sivilombudsmannsloven § 5
Om godkjent arbeidsevnevurdering må foreligge før krav om uførepensjon kan fremmes
11.02.2013 (18.02.2013) SM-2012/2439 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 16
forvaltningsloven § 23
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 35
omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 6 bokstav b
Utformingen av vedtak om praktisk bistand
09.01.2013 (13.02.2013) SM-2012/654 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § 19-2
plan- og bygningsloven § 29-4 første ledd første punktum
Behovet for dispensasjon fra «uthulet» reguleringsplanbestemmelse
17.01.2013 (08.02.2013) SM-2011/2813 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e
forvaltningsloven § 33 femte ledd
forvaltningsloven § 34 annet ledd
Oppholdstillatelse på humanitært grunnlag i asylsak – hensynet til barns beste m.v.
05.02.2013 (07.02.2013) SM-2012/1158 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 38 første ledd bokstav a
forvaltningsloven § 38 første ledd bokstav c
forvaltningsloven § 39
sivilombudsmannsloven § 11
Sak om konsekvensene av underkjenning av doktorgradsavhandling
18.01.2013 (07.02.2013) SM-2012/1891 [Til uttalelse] Sak om tildeling av funksjon som hovedinstruktør for hundetjenesten
08.01.2013 (28.01.2013) SM-2012/1105 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 35 tredje ledd
konsesjonsloven § 1
konsesjonsloven § 9
konsesjonsloven § 9 første ledd
konsesjonsloven § 9 tredje ledd
konsesjonslovens § 9 første ledd
Omgjøring av konsesjon for erverv av landbrukseiendom for aksjeselskap
08.01.2013 (15.01.2013) SM-2011/1167 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 35
forvaltningsloven§ 24
Dispensasjon fra regulert utnyttelsesgrad
20.02.2012 (10.01.2013) SM-2011/2826 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
offentleglova § 11
offentleglova § 14 første ledd
offentleglova § 29
Sak om innsyn i arbeidsmiljøundersøkelse
23.11.2012 (09.01.2013) SM-2010/2930 [Til uttalelse] Ombudsmannens besøk til Ila fengsel og forvaringsanstalt i desember 2010 – varetektsfengsling av forvaringsdømte, psykisk sykdom og isolasjon
17.12.2012 (09.01.2013) SM-2012/1827 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
ombudsmannsloven § 10 andre ledd
Tilsetting av kirkeverge – krav til sakens opplysning og kvalifikasjonsvurdering
27.08.2012 (08.01.2013) SM-2011/2926 [Til uttalelse] barneloven § 71
barneloven § 74
forvaltningsloven § 17
Barnebidrag – manglende kontradiksjon ved skjønnsfastsetting av inntekt
19.12.2012 (08.01.2013) SM-2012/1871 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b
sivilombudsmannsloven § 11
Klageadgangen i sak om TT-kort
14.12.2012 (07.01.2013) SM-2012/1748 [Til uttalelse] politiloven § 30 nr. 1
vegtrafikkloven § 12
vegtrafikkloven § 24 fjerde ledd
vegtrafikkloven § 33 nr. 1 fjerde ledd
vegtrafikkloven § 34
yrkestransportloven § 37
Tilbakekall av kjøreseddel
20.12.2012 (07.01.2013) SM-2011/40 [Til uttalelse] grunnloven § 105
grunnlovens § 105
plan- og bygningsloven § 12-4
Reguleringsplan for Lian og Kystadmarka – spørsmål om reguleringsplanen var motivert av saklige hensyn, og om usaklig forskjellsbehandling, forholdet til Den europeiske menneskerettskonvensjonen og manglende begrunnelse
10.12.2012 (19.12.2012) SM-2012/1240 [Til uttalelse] Tilsetting av to interne lærere – saksbehandling
04.12.2012 (18.12.2012) SM-2012/823 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 28 tredje ledd
forvaltningsloven § 35
forvaltningsloven § 41
plan- og bygningsloven § 32-2
plan- og bygningsloven § 32-3
Pålegg om retting av ulovlig forhold – kommunen omgjorde eget vedtak under forberedende klagesaksbehandling og fylkesmannens senere vedtak ble nytt førsteinstansvedtak som det var klagerett på
23.11.2012 (14.12.2012) SM-2011/2766 [Til uttalelse] merverdiavgiftsloven § 13-3
merverdiavgiftsloven § 4-11 første ledd
Beviskrav ved ileggelse av 40% tilleggsmerverdiavgift og skjønnsmessig fastsettelse av grunnlaget for innførselsmerverdiavgift med utgangspunkt i salgssum i Norge
23.11.2012 (10.12.2012) SM-2012/279 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven § 2-3 (2)
arbeidsmiljøloven § 2-4
arbeidsmiljøloven § 2-5
Skriftlig irettesettelse – gjengjeldelse for varsling av kritikkverdige forhold
26.09.2012 (07.12.2012) SM-2011/605 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven § 14-2
arbeidsmiljøloven § 15-1
arbeidsmiljøloven § 15-7
arbeidsmiljøloven § 17-7 (2)
forvaltningsloven § 16
grunnloven § 100
Saksbehandlingen ved valget av rektor når to skoler skal slås sammen
26.11.2012 (06.12.2012) SM-2012/2065 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
sivilombudsmannsloven § 10 fjerde ledd
Sak om saksbehandlingstiden ved Nav Klageinstans Oslo og Akershus – forberedende behandling av anke til Trygderetten over vedtak om reduksjon av uføretrygd
23.11.2012 (04.12.2012) SM-2011/518 [Til uttalelse] Gebyr for overtredelse av laksetildelingsforskriften
24.08.2012 (03.12.2012) SM-2011/2740 [Til uttalelse] grunnloven § 100 Skriftlig advarsel i arbeidsforhold – spørsmål om utsendelse av e-post ga hjemmel til å ilegge en skriftlig advarsel
29.10.2012 (29.11.2012) SM-2012/1205 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2 bokstav a
forvaltningsloven § 2 bokstav b
særavgiftsforskriften § 6-6
særavgiftsforskriftens § 5-9
Et brev fra en tollregion ble ansett for å være et enkeltvedtak da det fastslo at to produkter var avgiftspliktige etter sjokolade- og sukkervareavgiften
22.11.2012 (28.11.2012) SM-2012/1080 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 31 annet ledd
forvaltningsloven § 31 tredje ledd
forvaltningsloven § 35 annet ledd
forvaltningsloven § 35 første ledd
forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c
forvaltningsloven § 41
Forvaltningens egen omgjøring av ugyldige vedtak
29.06.2012 (09.11.2012) SM-2010/2557 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven§ 13
forvaltningsloven§13
helsepersonelloven § 23
offentleglova § 12
offentleglova § 13
Sak om innsyn i helseopplysninger – klageinstansens adgang til å få oversendt dokumenter fra underinstansen
19.10.2012 (09.11.2012) SM-2011/514 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 24 første ledd
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
straffegjennomføringsloven § 14
straffegjennomføringsloven § 14 første ledd
straffegjennomføringsloven § 7
straffegjennomføringsloven § 7 bokstav c
straffegjennomføringsloven § 7 bokstav d
Behandlingen av sak om tilbakeføring til avdeling med høyt sikkerhetsnivå – nedtegning av opplysninger og krav til begrunnelse
17.10.2012 (08.11.2012) SM-2011/1894 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 36 Dekning av kostnader etter forvaltningsloven § 36 til advokats reisetid i forbindelse med nemndmøte
23.10.2012 (08.11.2012) SM-2011/3586 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 første ledd første punktum
sivilombudsmannsloven § 11
Samværsfradrag ved barnebidrag
07.09.2012 (08.11.2012) SM-2012/1362 [Til uttalelse] Navs behandling av saker om utsatt fedrekvote – foreldrepenger
29.10.2012 (07.11.2012) SM-2012/640 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Sak om ny 420 kV kraftledning gjennom Bremanger kommune – krav til klageinstansens begrunnelse
26.10.2012 (07.11.2012) SM-2012/460 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2 bokstav b Spørsmål om avgjørelse om internatplass ved skole er enkeltvedtak
12.10.2012 (07.11.2012) SM-2010/2745 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 25
straffegjennomføringsloven § 42 femte ledd
Kriminalomsorgens behandling av søknad om prøveløslatelse – utredningsplikt
23.03.2012 (26.10.2012) SM-2011/2536 [Til uttalelse] opplæringslova § 13-4 første ledd
opplæringslova § 7-1
opplæringslova § 7-1 første ledd
opplæringslovas § 7-1 første ledd
opplæringsloven § 13-4
Skoleskyss og skolefritidsordning
11.09.2012 (22.10.2012) SM-2011/2238 [Til uttalelse] ligningsloven § 9-11 Sak om dekning av sakskostnader etter ligningsloven § 9-11
12.09.2012 (16.10.2012) SM-2011/2970 [Til uttalelse] Justis- og beredskapsdepartementets saksbehandling i sak om soningsoverføring til Norge – tidsbruk og saksoppfølging overfor utenlandske myndigheter
27.08.2012 (16.10.2012) SM-2012/230 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 tredje ledd
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 41
plan- og bygningsloven § 70 nr. 2
Fylkesmannens informasjonsplikt ved behandling av klage etter plan- og bygningsloven
12.09.2012 (15.10.2012) SM-2011/1789 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 Reduksjon av oppmålingsgebyr – selvkostprinsippet
20.09.2012 (15.10.2012) SM-2012/2 [Til uttalelse] barneloven § 43
barneloven § 43 tredje ledd
Oppnevning av tilsynsperson under samvær med barn
07.09.2012 (03.10.2012) SM-2011/3432 [Til uttalelse] kommuneloven § 31
kommuneloven § 40 nr. 5
offentleglova §
offentleglova § 13
offentleglova § 16
offentleglova § 16 første ledd
offentleglova § 16 tredje ledd
offentleglova§ 14
offentleglova§ 17
Offentlighet i byrådet i Bergen under kommunal parlamentarisme
07.09.2012 (02.10.2012) SM-2011/3431 [Til uttalelse] kommuneloven § 31
kommuneloven § 40 nr. 5
offentleglova §
offentleglova § 13
offentleglova § 14 første ledd
offentleglova § 16
offentleglova § 16 første ledd
offentleglova § 16 tredje ledd
offentleglova § 4 annet ledd
offentleglova§ 14
offentleglova§ 17
Offentlighet i byrådet i Oslo under kommunal parlamentarisme
20.08.2012 (17.09.2012) SM-2012/435 [Til uttalelse] offentleglova § 11
offentleglova § 14 fyrste ledd
Innsyn i dokument som gjeld Noregs statskalender
19.07.2012 (17.09.2012) SM-2011/2256 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 24 første ledd annet punktum
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 28
forvaltningsloven § 34 fjerde ledd
forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c
plan- og bygningsloven § 19-1
plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd
plan- og bygningsloven § 19-4
plan- og bygningsloven § 21-2 første ledd
Fylkesmannens innvilgelse av dispensasjon uten dispensasjonssøknad og uten kommunal behandling
24.08.2012 (13.09.2012) SM-2012/306 [Til uttalelse] Midlertidig omdisponering av tjenestemann
24.08.2012 (12.09.2012) SM-2011/3397 [Til uttalelse] Støttekontakt – arbeidstaker eller oppdragstaker?
23.07.2012 (10.09.2012) SM-2011/2038 [Til uttalelse] kommunehelsetjenesteloven § 4-2 Tildeling av driftstilskudd til fysioterapeut i privat praksis – betydningen av gjenværende fysioterapeuts uttalelse
06.07.2012 (07.09.2012) SM-2011/494 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b
forvaltningsloven § 23
forvaltningsloven § 27 første ledd fjerde punktum
straffegjennomføringsloven § 29 annet ledd
straffegjennomføringsloven § 37
straffegjennomføringsloven § 37 første ledd bokstav a
straffegjennomføringsloven § 7
Delvis utelukkelse og overføring av en domfelt til varetektsavdeling – krav til skriftlighet og underretning
28.08.2012 (07.09.2012) SM-2011/3014 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 36
ligningsloven § 9-11
Sak om dekning av sakskostnader på erstatningsrettslig grunnlag
27.08.2012 (07.09.2012) SM-2011/2114 [Til uttalelse] ligningsloven § 9-2 fjerde ledd
ligningsloven § 9-5
ligningsloven § 9-6
ligningslovens § 9-6
Skatteavtalen med Brasil – spørsmål om frist for å ta en sak opp med kompetent myndighet
17.08.2012 (23.08.2012) SM-2011/2482 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 35
forvaltningsloven § 36
Sak om sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 – nødvendighetskriteriet
17.08.2012 (21.08.2012) SM-2011/2718 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 25 tredje ledd første punktum
grunnloven § 96
Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr etter akvakulturloven
14.08.2012 (17.08.2012) SM-2012/1824 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 28
forvaltningsloven § 28 femte ledd
forvaltningsloven § 28 fjerde ledd
forvaltningsloven § 28 første ledd
forvaltningsloven § 28 tredje ledd
forvaltningsloven § 28 tredje ledd første punktum
forvaltningsloven § 29
forvaltningsloven § 33
universitetsloven § 5-2
Annullering av eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – spørsmålet om klageadgang
02.07.2012 (15.08.2012) SM-2011/2142 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 33
Sak om stengsler i strandsonen – Krav til rettslig begrunnelse
24.07.2012 (14.08.2012) SM-2011/487 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 24 annet ledd
forvaltningsloven § 24 første ledd annet punktum
forvaltningsloven § 24 første ledd første punktum
forvaltningsloven § 28
forvaltningsloven § 33
forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c
Rettslig klageinteresse i konsesjonssak
17.07.2012 (10.08.2012) SM-2011/1182 [Til uttalelse] statsborgerloven § 19
statsborgerloven § 4
statsborgerloven § 7 første ledd bokstav a
Statsborgerskap for somalisk barn – kravet om klarlagt identitet for barnet ved usikkerhet om farens identitet
29.06.2012 (09.08.2012) SM-2011/248 [Til uttalelse] grunnloven § 100
psykisk helsevernloven § 4-5
Innskrenkninger i en pasients rett til forbindelse med omverdenen
12.06.2012 (08.08.2012) SM-2011/666 [Til uttalelse] Manglende opplysning av reguleringsplansak
28.06.2012 (07.08.2012) SM-2010/2546 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
kommunehelsetjenesteloven § 4-2
Tildeling av driftstilskudd til fysioterapeut i privat praksis – opplysning av saken, kvalifikasjonsvurdering, utenforliggende hensyn m.v.
25.06.2012 (07.08.2012) SM-2011/490 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 første ledd
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
statsborgerloven § 10
statsborgerloven § 10 første ledd
statsborgerloven § 10 første ledd siste punktum
statsborgerloven § 19
statsborgerloven § 2 annet ledd
statsborgerloven § 7 første ledd bokstav h
utlendingsforskriften § 6-1 nr. 4
Praktiseringen av løsningskravet ved søknad om norsk statsborgerskap
27.06.2012 (07.08.2012) SM-2011/2120 [Til uttalelse] sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
straffegjennomføringsloven § 16 annet ledd
straffegjennomføringsloven § 3 annet ledd
Hensynet til barnets beste ved avgjørelse om straffegjennomføring med elektronisk kontroll
29.06.2012 (24.07.2012) SM-2012/941 [Til uttalelse] folketrygdloven §
folketrygdloven § 11-13 annet ledd bokstav c
folketrygdloven § 11-13 første ledd
folketrygdloven § 12-5
folketrygdloven§ 11-13
folketrygdloven§ 11-4
folketrygdloven§ 11-8
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Sak om hvilken betydning krav om uførepensjon og klage over avslag på krav om uførepensjon kan ha for retten til arbeidsavklaringspenger
05.07.2012 (23.07.2012) SM-2011/575 [Til uttalelse] reindriftsloven § 57
reindriftsloven § 58
reindriftsloven § 75
reindriftsloven § 75 første punktum
reindriftsloven § 79
Merking av rein – vilkåret «offentlige interesser» i reindriftsloven § 75 første punktum
06.06.2012 (23.07.2012) SM-2011/2413 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 34 annet ledd
forvaltningsloven § 34 annet ledd tredje punktum
Anvendelse av overgangsbestemmelsene ved endring av dispensasjonssøknad etter ikrafttredelse av plan- og bygningsloven 2008
29.06.2012 (11.07.2012) SM-2011/2933 [Til uttalelse] Pålegg fra Posten Norge AS om plassering av postkasser i samlestativ
07.06.2012 (05.07.2012) SM-2011/3300 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven § 12-3 annet ledd
arbeidsmiljøloven § 12-7
Tjenstlig tilrettevisning for brudd på arbeidstidsbestemmelser
16.05.2012 (29.06.2012) SM-2011/3165 [Til uttalelse] barneloven § 66
barneloven § 71 første ledd første punktum
forvaltningsloven § 17
grunnloven § 110
Fastsetting av bidrag når bidragspliktige har flyttet til et lavkostland
18.04.2012 (28.06.2012) SM-2011/595 [Til uttalelse] Reguleringsplan for Lillehammer sentrum – spørsmål om fylkeskommunens innsigelsesadgang var avskåret
30.09.2010 (15.06.2012) SM-2011/554,
SM-2009/2941
[Til uttalelse] forvaltningsloven § 28
forvaltningsloven § 28 fjerde ledd
forvaltningsloven § 28 første ledd
forvaltningsloven § 35 annet ledd
forvaltningsloven § 36
forvaltningsloven § 40
offentlegforskrifta § 11
sivilombudsmannsloven § 6 fjerde ledd
utlendingsloven § 38
Sak om klageadgang på vedtak om sakskostnader – Nemnda for pionerdykkere
27.04.2012 (07.06.2012) SM-2011/2408 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 18
forvaltningsloven § 2 tredje ledd
forvaltningsloven § 20
forvaltningsloven § 21 annet ledd
forvaltningsloven § 27
forvaltningsloven § 28
forvaltningsloven § 28 første ledd
forvaltningsloven § 33
forvaltningsloven § 33 andre ledd siste punktum
forvaltningsloven § 33 annet ledd
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd
Klage over innsynsavslag – underinstansens plikt til å videresende klage til klageinstansen
16.04.2012 (07.06.2012) SM-2011/3541 [Til uttalelse] sivilombudsmannsloven § 6 annet ledd
straffegjennomføringsloven § 30 sjette ledd
straffegjennomføringslovens § 30 sjette ledd
Rutiner for kontroll av postsendinger i fengsel
15.05.2012 (07.06.2012) SM-2011/2812 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 41
plan- og bygningsloven § 19-2
Krav til begrunnelse for vedtak om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2
29.05.2012 (05.06.2012) SM-2011/510 [Til uttalelse] straffegjennomføringsloven § 29 annet ledd
straffegjennomføringsloven § 37
Langvarig utelukkelse av en innsatt fra fellesskapet i Trondheim fengsel – Begrunnelse og rapportering
04.05.2012 (25.05.2012) SM-2012/761 [Til uttalelse] Namsfogdens Saksbehandlingstid i sak om endring av gjeldsordning
17.04.2012 (16.05.2012) SM-2011/486 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 28
våpenforskriften § 6
våpenloven § 6
våpenloven § 7
Ervervstillatelse for grovkalibret revolver – avslag etter forbud gitt i rundskrivs form
01.03.2012 (15.05.2012) SM-2011/1023 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § 70
plan- og bygningsloven § 70 nr. 2
Dispensasjon etter pbl. 2008 § 19-2 fra avstandskravet i plbl. 1985 § 70 nr. 2
10.04.2012 (15.05.2012) SM-2011/501 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven § 14-3
forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 2
forvaltningsloven § 3 annet ledd
forvaltningsloven § 33 siste ledd
forvaltningsloven § 34
forvaltningsloven § 6 annet ledd
kommunehelsetjenesteloven § 4-2
Tildeling av 40 % driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeut – habilitet, opplysning av saken, kvalifikasjonsvurdering m.v.
20.04.2012 (04.05.2012) SM-2011/2918 [Til uttalelse] barneloven § 71
forvaltningsloven § 17
Fastsetting av barnebidrag når foreldrene er under utdanning
24.04.2012 (04.05.2012) SM-2011/3293 [Til uttalelse] skatteloven § 6-83
skatteloven § 6-83 annet ledd
Sak om særfradrag for store sykdomsutgifter på grunn av kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)
23.04.2012 (03.05.2012) SM-2011/2067 [Til uttalelse] ligningsloven § 9-2
ligningsloven § 9-2 nr. 9
ligningsloven § 9-5
ombudsmannsloven § 10 annet ledd
skatteloven § 2-1
skatteloven § 2-1 fjerde ledd
skatteloven § 2-1 første ledd
Skattemessig bosted i 2008 – spørsmål om anvendelse av overgangsbestemmelsen til fireårsregelen 2. Spørsmål om avvisning av anmodning om endring av ligning for 2003 var klart urimelig
21.12.2011 (26.04.2012) SM-2011/268 [Til uttalelse] Dispensasjon fra reguleringsplan
11.04.2012 (17.04.2012) SM-2011/374 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 36
forvaltningsloven § 36 første ledd
forvaltningsloven § 4 første ledd bokstav a
Krav om dekning av rettsaksomkostninger etter forvaltningsloven § 36 første ledd
19.03.2012 (13.04.2012) SM-2011/516 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 25
Soningsoverføring til domfeltes hjemland – saksbehandling og forholdet til menneskerettighetene
13.03.2012 (03.04.2012) SM-2011/2002,
SM-2011/2004,
SM-2011/2010
[Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 28 andre ledd
forvaltningsloven § 34 fjerde ledd
kommuneloven § 40 tredje ledd bokstav c
Sak om oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn
26.03.2012 (30.03.2012) SM-2011/2155 [Til uttalelse] Overgangsbestemmelsene for plansaker i ny plan- og bygningslov
14.03.2012 (26.03.2012) SM-2011/556 [Til uttalelse] sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
skatteloven §
skatteloven § 22
skatteloven § 31
skatteloven § 33 annet ledd
skatteloven § 5
skatteloven § 5 bokstav h
skattelovens § 31
skattelovens § 5
skatteloven§ 16 annet ledd
Sak om eiendomsskattetaksering av fraflyttet landbrukseiendom
13.03.2012 (16.03.2012) SM-2010/2823 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b
forvaltningsloven § 34
forvaltningsloven § 35
Prejudisiell vurdering av reguleringsplan ved klagebehandling av rammetillatelse for oppføring av sjøboder
13.03.2012 (16.03.2012) SM-2011/1482 [Til uttalelse] Avvisning av etterhåndssøknad om tiltak på fremmed grunn – privatrettslige forhold
01.03.2012 (15.03.2012) SM-2012/157 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
offentleglova § 29 første ledd
offentleglova § 3
Saksbehandlingstiden ved krav om innsyn i søkerlister ved et sykehus
17.02.2012 (15.03.2012) SM-2011/237 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § 70 nr. 2 Avvisning av søknad under henvisning til privatrettslige forhold
08.02.2012 (02.03.2012) SM-2011/1145 [Til uttalelse] Tillegg til innførselsmerverdiavgift
09.02.2012 (29.02.2012) SM-2011/425 [Til uttalelse] folketrygdloven § 21-1 Sakshandsamingstida i klagesak om uførestønad
20.02.2012 (29.02.2012) SM-2011/1793 [Til uttalelse] barnelova § 74
barneloven § 70 sjette ledd
barneloven § 74 andre ledd
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c
forvaltningsloven § 35 tredje ledd
Innvilgelse av barnetillegg som grunnlag for endring tilbake i tid
13.02.2012 (15.02.2012) SM-2011/1883 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 36 Advokatsalær i sak etter universitets- og høyskoleloven
24.01.2012 (14.02.2012) SM-2011/871 [Til uttalelse] ligningsloven § 10-2
ligningsloven § 10-5
merverdiavgiftsloven § 21-3
merverdiavgiftsloven § 21-4
merverdiavgiftsloven § 73
Krav til bevisets styrke ved ileggelse av 50 % tilleggsavgift
12.01.2012 (14.02.2012) SM-2011/545 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven §
arbeidsmiljøloven§ 2-4
barnevernloven § 1-1
barnevernloven § 3-2
barnevernloven § 6-7
forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven § 18
forvaltningsloven§ 13
kommuneloven § 76
kommunelovens § 60
ombudsmannsloven § 10 annet ledd
Tjenestepåtaler ved anførte brudd på taushets- og tjenesteplikter
06.02.2012 (13.02.2012) SM-2011/591 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c
plan- og bygningsloven § 113
Hjemmelsgrunnlaget for pålegg om retting av dørbredder
24.01.2012 (08.02.2012) SM-2011/1369 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 28 andre ledd
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd annet punktum
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede – klagesaksforberedelse, begrunnelsesplikt og rettsanvendelse.
06.01.2012 (06.02.2012) SM-2011/799,
SM-2008/434
[Til uttalelse] plan- og bygningsloven §
plan- og bygningsloven§ 16-2
Kommuneplan for Frogn 2005 – 2017 fornyet planvedtak
12.12.2011 (13.01.2012) SM-2011/610,
SM-2010/166
[Til uttalelse] dimensjoneringsforskriften §
dimensjoneringsforskriften § 7-7
dimensjoneringsforskriften§ 7-7
Tilsetting av brann-/underbrannmester – kvalifikasjonskrav i forskrift og dispensasjonsadgang fra forskriftskravene
01.11.2011 (13.01.2012) SM-2011/1273 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13 første ledd
offentleglova § 12 bokstav a
offentleglova § 13 første ledd
Innsyn i arbeidsmiljørapport
15.11.2011 (11.01.2012) SM-2011/620 [Til uttalelse] Fakturagebyr for feieavgift
23.12.2011 (10.01.2012) SM-2010/3024 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
offentleglova §
Tildeling av 50 % driftstilskudd til fysioterapeut – saksbehandling
03.01.2012 (09.01.2012) SM-2011/1689 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 19
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 33 femte ledd første punktum
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd annet punktum
kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav c
sosialtjenesteloven § 3-4
Avslag på kommunal bolig
27.11.2013 (09.01.2012) SM-2011/1557 [Til uttalelse] Avtale om anleggsbidrag som vilkår for byggetillatelse
06.12.2011 (09.01.2012) SM-2011/1625 [Til uttalelse] Arbeids- og velferdsetatens rutiner for korreksjon av feilaktige forskuddstrekk i stønader
05.12.2011 (06.01.2012) SM-2011/244 [Til uttalelse] offentlegforskrifta § 1 tredje ledd bokstav b
offentleglova § 2 annet ledd tredje punktum
offentleglova § 2 første ledd
Innsyn i dokumenter hos kommunal pensjonskasse
24.11.2011 (06.01.2012) SM-2011/1125 [Til uttalelse] konsesjonsloven § 6
konsesjonsloven § 7
konsesjonsloven § 7 første ledd
Betydningen av folkeregisterets bostedsregistreringer i saker om konsesjon og boplikt
22.12.2011 (05.01.2012) SM-2011/685 [Til uttalelse] Avslag på søknad om tillatelse til preimplantasjonsdiagnostikk
24.06.2011 (23.12.2011) SM-2011/737 [Til uttalelse] ombudsmannsloven § 10 annet ledd Parallellimport av plantevernmidler – Krav til dokumentasjon for parallellpreparater
14.10.2011 (16.12.2011) SM-2011/947 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 16
forvaltningsloven § 2 tredje ledd
plan- og bygningsloven §
plan- og bygningsloven§ 113
Kommunes pålegg og krav om fjerning av jordvoll og hekk
09.02.2011 (16.12.2011) SM-2010/2010 [Til uttalelse] statsborgerloven § 19
statsborgerloven § 7
statsborgerloven § 7 første ledd bokstav a
Tidspunkt for gyldighet av fremlagt pass ved vurdering av søknader om om norsk statsborgerskap
17.11.2011 (15.12.2011) SM-2011/2131 [Til uttalelse] barneloven § 66 Inntektsberegning for sosialhjelpsmottakere ved fastsettelse av barnebidrag
22.09.2011 (15.12.2011) SM-2011/1374 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven § 13 første ledd
offentleglova § 12
offentleglova § 12 bokstav c
offentleglova § 13
offentleglova § 3
offentleglova § 5
offentleglova § 5 første ledd
Dokumentinnsyn – forholdet mellom offentlige ansattes tjenesteshandlinger og taushetsplikt for «noens personlige forhold»
14.12.2011 (14.12.2011) SM-2011/2220 [Til uttalelse] barneloven § 37
barnevernloven § 4-4 femte ledd
barnevernloven§ 4-4 femte ledd
Krav om samtykke fra samværsforelder ved frivillig plassering i fosterhjem
28.03.2011 (13.12.2011) SM-2011/698 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 11
Lang saksbehandlingstid m.v. i sak om familieinnvandring
02.05.2011 (08.12.2011) SM-2010/2450 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11 første ledd
forvaltningsloven § 35
Spørsmål om videreføring og avvikling av engasjement
28.11.2011 (07.12.2011) SM-2011/817 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 2
forvaltningsloven § 36 annet ledd
Saksomkostninger etter forvaltningsloven § 36 annet ledd – «fyldestgjørende grunn til å kreve endring av vedtaket»
31.10.2011 (29.11.2011) SM-2010/2426 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
utlendingsforskriften §
utlendingsloven §
Avslag på søknad om familieinnvandring fra foreldreløse, mindreårige søkere
01.11.2011 (29.11.2011) SM-2011/1412 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § 26
plan- og bygningsloven § 95 nr. 2
Tredjemanns forhold som begrunnelse for avslag på byggesøknad
03.10.2011 (28.11.2011) SM-2010/2482 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2
forvaltningsloven § 28
forvaltningsloven § 3 første ledd
helsepersonelloven § 14
helsepersonelloven § 34
Klage på manglende klagerett etter bekymringsmelding til Mattilsynet
15.11.2011 (24.11.2011) SM-2011/2897 [Til uttalelse] ombudsmannsloven § 10 fjerde ledd Skatt nords rutiner for oppfølging av klager på ligning mv
02.09.2011 (23.11.2011) SM-2011/678 [Til uttalelse] Oversendelse av informasjon om norsk statsborger fra norsk politi (Økokrim) til utenlandsk myndighet – rettslig grunnlag og fremgangsmåte
20.10.2011 (22.11.2011) SM-2011/2399 [Til uttalelse] Saksbehandlingen ved Nav Internasjonalt – samhandling med lokalkontor
20.10.2011 (21.11.2011) SM-2011/551 [Til uttalelse] skatteloven § 11 annet ledd
skatteloven § 22
skatteloven § 31
skatteloven § 33 annet ledd
Eiendomsskatt – bunnfradrag og begrunnelse
26.10.2011 (21.11.2011) SM-2011/1008 [Til uttalelse] offentleglova § 25 Sak om praksis ved oppretting av søkjarlister
20.05.2011 (14.11.2011) SM-2011/499 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
offentleglova § 4
statsborgerloven § 30
statsborgerloven § 7 annet ledd
Utlendingsdirektoratets saksbehandlingstid m.v. i sak om norsk statsborgerskap
11.02.2011 (11.11.2011) SM-2010/43 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2
forvaltningsloven § 27
kommunehelsetjenesteloven § 4-2 første ledd
ombudsmannsloven § 10 annet ledd
Tildeling av driftstilskudd til fysioterapi
03.10.2011 (10.11.2011) SM-2010/3137 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13 første ledd
forvaltningsloven § 28 første ledd
offentleglova § 13 første ledd
Vilkår for ny advokatbevilling – betaling av utgifter til bokettersyn
20.10.2011 (10.11.2011) SM-2010/3063 [Til uttalelse] ligningsloven § 9-2
ligningsloven § 9-2 nr. 9
Skatteetatens registrering av henvendelser sendt til etatens postboksadresser i Mo i Rana
24.03.2011 (10.11.2011) SM-2011/694 [Til uttalelse] psykisk helsevernloven §
psykisk helsevernloven § 4-6
psykisk helsevernloven§ 4-5
Husordensregler for rutinemessig undersøkelse av pasientrom, eiendeler og post m.v. ved St. Olavs hospital, avdeling Brøset
30.06.2011 (09.11.2011) SM-2011/492 [Til uttalelse] statsborgerloven § 7 Krav om klarlagt identitet for at oppholdstid i Norge skal kunne regnes med i statsborgerskapssak
27.04.2011 (09.11.2011) SM-2010/2832 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
offentleglova § 11
offentleglova § 15
offentleglova § 31 annet ledd
offentleglova § 31 først ledd
Spørsmål om innsyn i kostnadsestimat fra Statsbygg
09.09.2011 (09.11.2011) SM-2010/3262 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 1 tredje punktum
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a
Skriftlig advarsel – spørsmål om offentlig myndighetsutøvelse
13.10.2011 (09.11.2011) SM-2011/377 [Til uttalelse] Avslag på rammesøknad under henvisning til reguleringsbestemmelser vedtatt etter kommunens avslag, men før klagebehandling
18.10.2011 (07.11.2011) SM-2011/1013 [Til uttalelse] Behandling av søknad fra sameier – privatrettslige forhold
18.10.2011 (20.10.2011) SM-2011/1171 [Til uttalelse] ligningslovens § 9-2 nr. 7 bokstav b
pasientrettighetsloven § 2-1 annet ledd
skatteloven § 6-83 annet ledd
skattelovens § 6-83 andre ledd
Særfradrag for store sykdomsutgifter – lignings- og helsemyndighetenes aktivitetsplikt
19.09.2011 (20.10.2011) SM-2011/710 [Til uttalelse] Tilsetting av høgskolelektor – kravet til skriftlighet og vurdering av personlig egnethet opp mot lang og relevant yrkeserfaring
31.08.2011 (20.10.2011) SM-2010/2776 [Til uttalelse] Realitetsbehandling av ny søknad om dispensasjon
11.10.2011 (19.10.2011) SM-2011/87 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § 28-1 Forholdet mellom omregulering og dispensasjon fra reguleringsplan
01.06.2011 (18.10.2011) SM-2010/2638 [Til uttalelse] kommuneloven § 29 nr. 1
kommuneloven § 30 nr. 1
kommuneloven § 30 nr. 3
kommuneloven § 30 nr. 4
kommuneloven § 31
kommuneloven § 31 nr. 3
kommuneloven § 32 nr. 2
kommuneloven § 32 nr. 3
kommuneloven § 34 nr. 1
kommunelovens § 30 nr. 3
kommunelovens § 30 nr. 4
kommunelovens § 32 nr. 2
kommunelovens § 34 nr. 1
Saksbehandlingen forut for og gjennomføring av møter i folkevalgt organ
(18.10.2011) [Til uttalelse] barneloven § 43
barnevernloven § 2-3 annet ledd
offentleglova § 11
offentleglova § 14
offentleglova § 15
offentleglova § 15 annet ledd
offentleglova § 29
offentleglova § 32 tredje ledd
offentleglova § 5 første ledd
ombudsmannsloven § 10 annet ledd
Innsyn i konsulentrapport og spørsmål om rapportering fra regionkontorer til direktorat er organintern
23.08.2011 (17.10.2011) SM-2011/79 [Til uttalelse] kommuneloven § 30 nr. 2
kommuneloven § 30 nr. 4 første punktum
kommuneloven § 31
kommuneloven § 31 nr. 3
kommuneloven § 32 nr. 3
kommuneloven § 34 nr. 1
ombudsmannsloven § 10 fjerde ledd
ombudsmannsloven § 11
Lukket, ekstraordinært møte i fylkesutvalg – spørsmål om kunngjøringsplikten og adgangen til fjernmøte
03.10.2011 (14.10.2011) SM-2011/1678 [Til uttalelse] folketrygdloven §
folketrygdloven § 12-10 første ledd
folketrygdloven § 12-2
folketrygdloven § 21-
folketrygdlovens § 22-12 tredje ledd
folketrygdloven§ 22-12 første ledd
forvaltningsloven § 11
Saksbehandlingen ved søknad om uførepensjon der søker mottar arbeidsavklaringspenger
10.08.2011 (13.10.2011) SM-2011/571 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 30
forvaltningsloven § 31
forvaltningsloven § 35 annet ledd
forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c
forvaltningsloven § 41
Melding om oppføring av naust og moloer – spørsmål om utredningsplikt og avbrytelse av klagefrist ved elektronisk klage
04.10.2011 (11.10.2011) SM-2010/2899 [Til uttalelse] sivilombudsmannsloven § 6 annet ledd
straffegjennomføringsloven § 2 første ledd
straffegjennomføringsloven § 25
straffegjennomføringsloven § 25 første ledd første punktum
straffegjennomføringsloven § 30 sjette ledd
Oppfølging av besøk i Bodø fengsel – tilrettelegging for utendørs fysisk aktivitet, tillitsmannsordning, lysforhold i sikkerhetscellene og informasjon om ombudsmannsordningen
13.01.2011 (10.10.2011) SM-2010/1851 [Til uttalelse] Barnebidrag – bevisvurderingen ved fastsettelse av samværsfradrag
25.08.2011 (07.10.2011) SM-2011/585 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 41
forvaltningsloven § 6 annet ledd
forvaltningsloven § 6 tredje ledd
Inhabilitet hos saksbehandler hos settefylkesmann
03.10.2011 (05.10.2011) SM-2011/1963 [Til uttalelse] ligningsloven § 9-5 nr. 5
ligningsloven § 9-5 nr. 7 første punktum
Særfradrag for store sykdomsutgifter – uegentlig forskjellsbehandling
22.07.2011 (30.09.2011) SM-2010/3040 [Til uttalelse] kommuneloven § 32
kommuneloven § 32 nr. 2
Saksbehandlingingen av omgjøringsbegjæring til kommunal klagenemnd
23.09.2011 (29.09.2011) SM-2010/2416 [Til uttalelse] Fradeling av tomteparsell i friluftsområde
09.09.2011 (28.09.2011) SM-2011/235 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven § 13-3 Tilsettingssak – alderssammensetning og overkvalifisering
31.08.2011 (21.09.2011) SM-2011/705 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 28
forvaltningsloven § 35
forvaltningsloven § 6 annet ledd
forvaltningsloven § 6 første ledd
kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav c
Avslag på prisnedskrivningstilskudd for korn
01.09.2011 (19.09.2011) SM-2010/3197 [Til uttalelse] Forståelsen av vedtak om plassering av uthus og anneks
17.06.2011 (09.09.2011) SM-2010/3235 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11 Virkningen av midlertidig bygge- og deleforbud for tidligere innsendt søknad om rammetillatelse – betydningen av om søknaden var «fullstendig»
27.07.2011 (08.09.2011) SM-2011/518 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 35
grunnloven § 96
naturmangfoldloven § 9
Gebyr for overtredelse av laksetildelingsforskriften
28.04.2011 (05.09.2011) SM-2011/608 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 35 Sak om radioamatørvirksomhet
22.08.2011 (01.09.2011) SM-2011/814 [Til uttalelse] Kommunenes sjablongberegninger ved fastsetting av eiendomsskattetakster
22.08.2011 (01.09.2011) SM-2010/2532 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 3 annet ledd annet punktum
Vektleggingen av usaklige hensyn ved tilsettingen av rektor
20.05.2011 (24.08.2011) SM-2010/3227 [Til uttalelse] offentleglova § 11
offentleglova § 12
offentleglova § 12 bokstav c
offentleglova § 15
offentleglova § 15 første ledd
offentleglova § 15 første ledd første punktum
offentleglova § 24
offentleglova § 24 første ledd
offentleglova § 31 annet ledd
Sak om innsyn i skatteetatens halvårsrapport til Finansdepartementet
23.06.2011 (24.08.2011) SM-2011/458 [Til uttalelse] Sak om studiestøtte til utdanning i utlandet – tolkning av forskrift
31.01.2011 (22.08.2011) SM-2010/731 [Til uttalelse] Klage over tildeling av lokalradiokonsesjoner
25.07.2011 (17.08.2011) SM-2011/569 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
konkurranseloven § 11
konkurranseloven § 12
konkurranseloven § 12 tredje ledd første punktum
Avslag på anmodning om pålegg etter konkurranseloven § 12 – begrunnelseskravet
08.08.2011 (12.08.2011) SM-2011/1181 [Til uttalelse] Saksbehandlingstiden hos namsmannen i sak om gjeldsordning
05.07.2011 (08.08.2011) SM-2011/1379 [Til uttalelse] folketrygdloven § 11-12 annet ledd bokstav a Dekning av reiseutgifter i forbindelse med arbeidsrettede tiltak – spørsmål om psykiske lidelser kan kvalifisere for tilleggsstønad
12.07.2011 (04.08.2011) SM-2011/975 [Til uttalelse] folketrygdloven § 22-1 Nav Forvaltning Molde – utbetaling av grunn- og hjelpestønad til feil konto
15.04.2011 (01.08.2011) SM-2011/596 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 34
konsesjonsloven § 11
konsesjonsloven § 4 første ledd
konsesjonsloven § 7
konsesjonslovens § 11
konsesjonslovens § 5
Lemping av vilkår om bosetting for eiendom som ikke lenger var konsesjonspliktig
28.04.2011 (06.07.2011) SM-2011/247 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 25
sosialtjenesteloven § 4
Sak om oppnevning av hjelpeverge – det kontradiktoriske prinsipp og krav til begrunnelse
31.05.2011 (24.06.2011) SM-2010/2436 [Til uttalelse] folketrygdloven § 21-1
folketrygdloven § 21-10 første ledd
forvaltningsloven § 11
Nav Forvaltning Bergens behandling av klagesak om uførepensjon
06.05.2011 (23.06.2011) SM-2011/627 [Til uttalelse] Beregning av årsavgift for vann – spørsmål om foreldelse for tidligere års overforbruk
29.04.2011 (22.06.2011) SM-2011/436 [Til uttalelse] straffeprosessloven §
straffeprosessloven§
Politiets behandling av en pressemedarbeider i forbindelse med sikkerhetskontroll i Oslo tingrett – pressens rett til kildevern
07.03.2011 (01.06.2011) SM-2011/721 [Til uttalelse] Søknad om oppføring av badehus i Frogn kommune
20.05.2011 (26.05.2011) SM-2011/531 [Til uttalelse] offentleglova § 1
offentleglova § 20 første ledd
offentleglova § 20 første ledd bokstav c
Sak om innsyn i et åpningsbrev («Letter of formal notice») fra EFTA Surveillance Authority (ESA)
06.05.2011 (25.05.2011) SM-2011/173 [Til uttalelse] Lang behandlingstid i saker om overføring av opptjente dagpengerettigheter fra Norge til andre EØS-land
26.04.2011 (18.05.2011) SM-2011/564 [Til uttalelse] helsepersonelloven § 30 annet ledd
helsepersonelloven § 31
helsepersonelloven § 31 siste ledd
Kravet til forsvarlig saksbehandling, herunder kontradiksjon – Det veterinærmedisinske rettsråds saksbehandling og oppgaver
28.04.2011 (11.05.2011) SM-2011/709 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
plan- og bygningsloven §
Reguleringsplan – utilstrekkelig vurdering av alternative plasseringer for industriområde
27.04.2011 (11.05.2011) SM-2011/522 [Til uttalelse] Olje- og energidepartementets saksbehandling i en sak om konsesjon til vindkraftverk
15.02.2011 (11.05.2011) SM-2010/90 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven § 2-4
arbeidsmiljøloven § 2-5
arbeidsmiljøloven § 4-1
arbeidsmiljøloven § 4-4
Ulovlig gjengjeldelse etter varsling
08.04.2011 (11.05.2011) SM-2010/2955 [Til uttalelse] Sak om tilsetting av prosjektleder
14.04.2011 (11.05.2011) SM-2011/559 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 31 siste ledd
forvaltningsloven § 35
forvaltningsloven§ 17 første ledd
konsesjonsloven § 7
Skatteetatens behandling av anmodning om omgjøring av bostedsregistrering
08.04.2011 (11.05.2011) SM-2010/2939 [Til uttalelse] kommuneloven §
kommuneloven § 31
kommuneloven § 32
Møtebegrepet i kommuneloven
13.04.2011 (10.05.2011) SM-2011/720 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
plan- og bygningsloven §
Endring av plangrunnlaget etter mottak av byggesøknad
21.03.2011 (10.05.2011) SM-2011/723 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 36
Plikt til å behandle krav om dekning av saksomkostninger – fvl. § 36
24.03.2011 (10.05.2011) SM-2011/730 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11 første ledd
plan- og bygningsloven §
plan- og bygningsloven § 96
sivilombudsmannsloven § 10 annet ledd
Endring av det materielle rettsgrunnlaget i søkerens disfavør gjennom rettsstridig opptreden fra forvaltningen – spørsmål om bortfall av rammetillatelse
03.03.2011 (05.04.2011) SM-2010/2788 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 33 Utlendingsdirektoratets saksbehandlingstid i klagesaker
29.03.2011 (05.04.2011) SM-2011/735 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11 Sak om etterbetaling av bidragsforskudd – Navs veiledningsplikt
16.03.2011 (28.03.2011) SM-2010/2901 [Til uttalelse] barnelova § 35
barnelova § 36
barneloven § 36
barneloven § 66
Barnebidrag – betydningen av rettsforlik om delt bosted
16.02.2011 (25.02.2011) SM-2010/1518 [Til uttalelse] folketrygdloven § 21-1
folketrygdloven § 21-10 første ledd
forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 20 første ledd første punktum
Nav Internasjonalts behandling av en anke til Trygderetten og andre e-posthenvendelser
17.01.2011 (08.02.2011) SM-2010/2085 [Til uttalelse] Saksbehandlingstiden hos Namsfogden i Oslo
14.01.2011 (27.01.2011) SM-2009/2108 [Til uttalelse] politiloven § 12
politiloven § 9
Bruken av politiarrest ved Romerike politidistrikt
24.01.2011 (26.01.2011) SM-2010/2411 [Til uttalelse] barnevernloven § 6-4
barnevernloven § 6-4 annet ledd
forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven§ 13
Ansattes adgang til å hente ut taushetsbelagt informasjon
05.01.2011 (25.01.2011) SM-2010/2545 [Til uttalelse] folketrygdloven § 22-3
folketrygdloven§ 22-3
Sak om lønnsgaranti ved folketrygdens forskuttering av sykepenger
14.01.2011 (25.01.2011) SM-2010/1477 [Til uttalelse] barnehageloven § 1 Hovedspråk i barnehager
16.12.2010 (14.01.2011) SM-2010/410 [Til uttalelse] folketrygdloven § 22-15
forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c
forvaltningsloven§ 34 tredje ledd
ombudsmannsloven § 10 annet ledd siste punktum
Sak om tilbakekreving av feilutbetalt kontantstøtte
22.12.2010 (12.01.2011) SM-2009/2869 [Til uttalelse] forvaltningsloven § Gebyr for mudring – veiledningsplikt og habilitet
13.12.2010 (06.01.2011) SM-2010/1911 [Til uttalelse] folketrygdloven § 22-13 sjette ledd
forvaltningsloven § 20
Arbeids- og velferdsetatens behandlingstid for oversendelser av saksdokumenter til saksparter og fullmektiger
30.11.2010 (06.01.2011) SM-2010/1290 [Til uttalelse] folketrygdloven § 21-10 første ledd
forvaltningsloven § 11
Navs saksbehandlingstid og rutiner for utsendelse av foreløpig svar – saker om avtalefestet pensjon og alderspensjon
03.12.2010 (04.01.2011) SM-2007/2274 [Til uttalelse] Undersøkelse av INFOFLYT-systemet i kriminalomsorgen
24.09.2010 (22.12.2010) SM-2009/1494 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 33 femte ledd
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd
kommunehelsetjenesteloven § 2-4
Klage over avslag på søknad om sykehjemsplass
05.11.2010 (20.12.2010) SM-2010/500 [Til uttalelse] forurensningsloven §
forurensningsloven § 34
Fritak fra renovasjonsavgift for bygninger som ikke er i bruk
18.03.2010 (15.12.2010) SM-2009/424 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § 27-1 Egengodkjenning av reguleringsplan – frist for innsigelse
27.10.2010 (09.12.2010) SM-2009/187 [Til uttalelse] helsepersonelloven § 21
helsepersonelloven § 22
helsepersonelloven § 56
Helsepersonells brudd på taushetsplikt ved oversendelse av pasientjournal til Legeforeningens råd for legeetikk
23.11.2010 (07.12.2010) SM-2010/489 [Til uttalelse] skatteloven § 33 annet ledd
skatteloven § 5
skatteloven § 5 første ledd
Eiendomsskatt – Elverum kommunes taksering av fritidsboliger
18.10.2010 (07.12.2010) SM-2010/14 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 29
forvaltningsloven § 33
konsesjonsloven §
plan- og bygningsloven § 109
plan- og bygningsloven§ 7
Avvisning av søknad – rettskraftsvirkninger av forvaltningsvedtak
19.10.2010 (07.12.2010) SM-2010/338 [Til uttalelse] opplæringslova § 1-2
opplæringslova § 2-12
opplæringslova § 3-1
opplæringslova § 5-1
opplæringsloven § 3-1 femte ledd
opplæringsloven § 5-1
Utvidet rett til videregående utdanning for elever ved private skoler
19.10.2010 (07.12.2010) SM-2010/1458 [Til uttalelse] barnehageloven § 9 Fylkesmannens tilsynsansvar i barnehagesak – dokumenthåndtering
14.09.2010 (06.12.2010) SM-2009/567 [Til uttalelse] konsesjonsloven § 9 Avslag på søknad om konsesjon for erverv av landbrukseiendom
11.11.2010 (06.12.2010) SM-2009/2874 [Til uttalelse] folketrygdloven § 22-7
sosialtjenesteloven § 5-9
Refusjon i etterbetalte trygdeytelser
18.11.2010 (06.12.2010) SM-2010/479 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven § 13 første ledd
miljøinformasjonsloven § 10
miljøinformasjonsloven § 11
miljøinformasjonsloven § 12
miljøinformasjonsloven § 17
miljøinformasjonsloven § 2
miljøinformasjonslovens § 2
offentleglova § 13
Innsyn i vedlegg til aksjekjøpsavtale – miljøinformasjon
04.10.2010 (06.12.2010) SM-2010/108 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § 28-2 syvende ledd
plan- og bygningsloven § 63
plan- og bygningsloven § 7
Fradeling av tomt til fritidsformål
23.07.2010 (06.12.2010) SM-2009/1588 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c
forvaltningsloven § 36 annet ledd
plan- og bygningsloven §
Dekning av saksomkostninger etter forvaltningsloven § 36 annet ledd
29.09.2010 (06.12.2010) SM-2009/848 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11 fjerde ledd
forvaltningsloven § 2
forvaltningsloven § 36
Sakskostnader – opphevelse av avvisningsvedtak i sak knyttet til vedtak om løpende tvangsmulkt
30.08.2010 (06.12.2010) SM-2007/2187 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 Avvisning av byggesøknad på grunn av uklare privatrettslige forhold
23.06.2010 (02.12.2010) SM-2010/868 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav c
opplæringslova § 8-1
opplæringsloven § 8-1 første ledd annet punktum
opplæringslovens § 8-1
Nedleggelser av skoler – kommunenes saksbehandling og forvaltningslovens regler om forskrifter
01.11.2010 (12.11.2010) SM-2010/816 [Til uttalelse] Tilsetting av politibetjent – adgang til å søke lignende stilling i samme virksomhet
03.09.2010 (28.10.2010) SM-2010/1682 [Til uttalelse] straffeprosessloven § 449 Saksbehandlingstiden i Statens sivilrettsforvaltning og politiet i saker om erstatning etter strafforfølgning
17.08.2010 (19.10.2010) SM-2009/823 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 28 første ledd
psykisk helsevernloven § 1-1
psykisk helsevernloven § 3-3 siste ledd
psykisk helsevernloven § 3-7 siste ledd
psykisk helsevernloven § 4-10
psykisk helsevernloven § 4-10 annet ledd
psykisk helsevernloven § 6-4 annet ledd
Avvisning av klage på vedtak om overføring til tvungent psykisk helsevern med døgnopphold
07.10.2010 (19.10.2010) SM-2009/167 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 33 femte ledd
pasientrettighetsloven § 7-6 første ledd
Skjulte lydopptak som dokumentasjon i sak om retting og sletting av journalopplysninger
31.08.2010 (15.10.2010) SM-2009/2897 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § Reglene om utbyggingsavtaler – virkningene av brudd på plan- og bygningsloven 2008 § 17-4 femte ledd
20.09.2010 (14.10.2010) SM-2010/856 [Til uttalelse] offentleglova § 25 annet ledd Plikten til å opprette søkerliste ved forlengelse av søknadsfristen
01.09.2010 (14.10.2010) SM-2010/870 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 29
forvaltningsloven § 34
offentleglova § 14
offentleglova § 31
offentleglova § 32 tredje ledd
Behandlingen av nye innsynskrav i samme dokument
29.09.2010 (14.10.2010) SM-2010/1406 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e
forvaltningsloven § 28
Rettslig klageinteresse for hytteeierforening
23.09.2010 (13.10.2010) SM-2010/949 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 23-27
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 28 andre ledd
forvaltningsloven § 33
forvaltningsloven § 34
Strand kommunes klagebehandling av saker om startlån
09.09.2010 (01.10.2010) SM-2010/405 [Til uttalelse] Foreldrepenger – erstatning for feilaktig vedtak
20.09.2010 (30.09.2010) SM-2010/738 [Til uttalelse] grunnloven §
opplæringslova § 7-1
opplæringslova § 8-1 tredje ledd siste punktum
Dekning av utgifter til skoleskyss – privatskole i nabokommune
01.09.2010 (30.09.2010) SM-2010/418 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b
forvaltningsloven § 38
forvaltningsloven § 39
grunnloven § 97
Spørsmål om ekstra vanntilknytningsgebyr var tilstrekkelig kunngjort
04.08.2010 (24.09.2010) SM-2009/1939 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § 17-2
plan- og bygningsloven § 17-2 annet ledd
plan- og bygningsloven § 17-2 tredje ledd
plan- og bygningsloven § 25 nr. 4
plan- og bygningsloven § 31 nr. 2
plan- og bygningsloven § 7
Avslag på søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på strandeiendom regulert til friområde
01.09.2010 (14.09.2010) SM-2010/516 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven § 15-7
arbeidsmiljøloven § 15-7 nr. 2
ombudsmannsloven § 10 annet ledd
Endring av arbeidsavtale i forbindelse med omorganisering
02.08.2010 (10.09.2010) SM-2009/2637 [Til uttalelse] ligningsloven § 3
skatteloven § 2-1
skatteloven § 2-3
skatteloven § 9-3 annet ledd bokstav b
Klage på avvisning av anmodning om bindende forhåndsuttalelse i skattesak – forholdet til skatteavtaler
29.06.2010 (31.08.2010) SM-2009/1942 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven §
arbeidsmiljøloven § 15-13
arbeidsmiljøloven § 15-14
arbeidsmiljøloven§ 15-7
Saksbehandlingskrav ved inngåelse av avtale om omplassering som alternativ til oppsigelse
29.06.2010 (30.08.2010) SM-2009/1976 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 25
konsesjonsloven § 1 nr. 2
konsesjonsloven § 9
Avslag på søknad om konsesjon ved kjøp av landbrukseiendom
17.08.2010 (30.08.2010) SM-2010/1383 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 13 første ledd
offentleglova § 12 bokstav b
offentleglova § 29
Innsyn i statistisk materiale fra nasjonale prøver
18.08.2010 (30.08.2010) SM-2010/417 [Til uttalelse] offentleglova § 11
offentleglova § 14
Innsyn i organinternt dokument – vurderinga av meirinnsyn
26.08.2010 (26.08.2010) SM-2010/1516 [Til uttalelse] grunnloven § 75 bokstav l
ombudsmannsloven §
Henstilling til Halden kommune om undersøkelser av mulige misligheter
29.06.2010 (13.08.2010) SM-2010/65 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven § 13 første ledd
forvaltningsloven §13
grunnloven § 100 femte ledd
offentleglova § 13
offentleglova § 23
offentleglova § 23 første ledd
offentleglova § 3
Innsyn i pristilbud i forlagskontrakt
06.07.2010 (12.08.2010) SM-2010/632 [Til uttalelse] offentleglova § 32
offentleglova § 32 første ledd fjerde punktum
Klageorgan for universiteter og høyskoler i saker om dokumentinnsyn etter offentlighetsloven
23.07.2010 (12.08.2010) SM-2008/2790 [Til uttalelse] ombudsmannsloven §
statsborgerloven §
statsborgerloven § 16 tredje punktum
statsborgerloven§
utlendingsforskriften §
Statsborgerlovens oppholdskrav for statsløse
30.06.2010 (26.07.2010) SM-2009/979 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 34 annet ledd
forvaltningsloven § 34 annet ledd siste punktum
plan- og bygningsloven § 17-2
plan- og bygningsloven § 20-6 annet ledd
plan- og bygningsloven § 7
Dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen og kommuneplanens LNF-formål for oppføring av badehus
30.06.2010 (21.07.2010) SM-2010/327 [Til uttalelse] trafikkopplæringsforskriften § 3-1
trafikkopplæringsforskriften § 31-4 annet ledd
vegtrafikkloven § 26
Krav til ledsageren ved øvingskjøring – vegtrafikkloven § 26
18.01.2010 (14.07.2010) SM-2009/1306 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 34
forvaltningsloven § 41
forvaltningsloven § 6 annet ledd
Unnlatt varsling om reguleringsendring og spørsmål om fylkesmannen var inhabil i klagesak
22.06.2010 (12.07.2010) SM-2010/610 [Til uttalelse] straffeprosessloven § 13
straffeprosessloven § 242
straffeprosessloven § 264
straffeprosessloven § 389 første ledd
straffeprosessloven § 398
Innsyn i begjæring om gjenåpning av straffesak – saksdokumentbegrepet
01.06.2010 (12.07.2010) SM-2010/575 [Til uttalelse] offentleglova § 13 første ledd Sak om innsyn i Forsvarssjefens årsrapport for 2008
15.06.2010 (12.07.2010) SM-2009/2696 [Til uttalelse] straffeprosessloven §
straffeprosessloven § 455 første ledd første punktum
Lang ventetid fra rettskraftig dom til soningsinnkalling
20.04.2010 (29.06.2010) SM-2008/998 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 29 første ledd Tvilsom praksis ved ileggelse av tvangsmulkt og manglende klageadgang
21.06.2010 (28.06.2010) SM-2010/946 [Til uttalelse] Brukarens høve til samtale med sakshandsamar i Nav
14.05.2010 (25.06.2010) SM-2009/702 [Til uttalelse] reindriftsloven § 15
reindriftsloven § 15 annet ledd
reindriftsloven § 9 første ledd
Overføring av siidaandel
15.06.2010 (22.06.2010) SM-2009/2194 [Til uttalelse] Krav om tilbakebetaling av feilutbetalt lønn
12.05.2010 (22.06.2010) SM-2009/210 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
plan- og bygningsloven § 109
plan- og bygningsloven § 30 andre ledd
plan- og bygningsloven § 30 andre ledd andre punktum
plan- og bygningsloven § 30 andre ledd første punktum
plan- og bygningsloven § 30 annet ledd
Gebyr for behandling av privat reguleringsforslag
15.04.2010 (17.06.2010) SM-2008/2261 [Til uttalelse] ligningsloven § 10-4 nr. 4
merverdiavgiftsloven § 15-10 første ledd
merverdiavgiftsloven § 15-9
merverdiavgiftsloven § 21-4
merverdiavgiftsloven § 73
merverdiavgiftsloven § 73 første ledd første punktum
ombudsmannsloven § 10 annet ledd
Beregning av tilleggsavgift – forholdet til uskyldspresumsjonen i EMK
12.05.2010 (31.05.2010) SM-2008/1980 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 16
forvaltningsloven § 16 siste ledd
forvaltningsloven § 27 første ledd
forvaltningsloven § 42
grunnloven § 100
straffegjennomføringsloven § 14
straffegjennomføringsloven § 3
Overføring til fengsel med høyere sikkerhetsnivå
14.05.2010 (26.05.2010) SM-2008/1775 [Til uttalelse] Sittetiden i politiarrest – hovedregelen om overføring til fengsel innen to døgn m.v.
15.04.2010 (20.05.2010) SM-2009/1111 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
kommunehelsetjenesteloven §
Tildeling av fastlegehjemler – mangelfull utredning og kontradiksjon m.v.
15.04.2010 (19.05.2010) SM-2009/2923 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 34
forvaltningsloven § 34 siste ledd
forvaltningsloven § 35
grunnloven § 105
grunnloven § 97
plan- og bygningsloven § 7
plan- og bygningsloven § 70
plan- og bygningsloven § 70 nr. 2
plan- og bygningsloven § 74
Tillatelse til oppføring av veranda – omgjøringsadgang og saksbehandling
13.04.2010 (19.05.2010) SM-2009/1635 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § 70
plan- og bygningsloven § 84
plan- og bygningsloven § 93 første ledd bokstav i
Klage på manglende byggesaksbehandling av terrengendringer
26.04.2010 (19.05.2010) SM-2009/345 [Til uttalelse] statsborgerloven §
statsborgerloven § 4
Statsborgerskap for barn – spørsmål om uavklart identitet
29.04.2010 (18.05.2010) SM-2009/343 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 34 fjerde ledd
forvaltningsloven § 36
Dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 der Nav Klage og anke hadde opphevet Nav lokals avslag på søknad om uføreytelser
09.03.2010 (07.05.2010) SM-2009/2016 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 41
plan- og bygningsloven § 22
plan- og bygningsloven § 23 nr. 3
plan- og bygningsloven § 27-1 nr. 2 annet ledd
plan- og bygningsloven § 8
Reguleringsplan – hensynet til barn og unge
15.04.2010 (04.05.2010) SM-2009/2770 [Til uttalelse] grunnloven § 100 Skriftlig advarsel etter publisering av kronikk
16.04.2010 (30.04.2010) SM-2009/1391 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 13
helsepersonelloven § 21
helsepersonelloven § 29
ombudsmannsloven § 10 annet ledd
Fritak fra taushetsplikt for forskning
26.03.2010 (29.04.2010) SM-2011/805 [Til uttalelse] straffegjennomføringsloven §
utlendingsloven §
Besøk til Politiets utlendingsinternat høsten 2008
16.03.2009 (27.04.2010) SM-2007/1992 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 35
plan- og bygningsloven § 27-2
Regulering av hyttetomter ved etablering av skjærgårdspark
24.03.2010 (27.04.2010) SM-2009/2282 [Til uttalelse] offentlegforskrifta § 1
offentleglova § 2
offentleglova § 2 anna ledd
offentleglova § 2 fyrste ledd bokstav a
Spørsmål om offentleglova sitt verkeområde
22.03.2010 (26.04.2010) SM-2009/1262 [Til uttalelse] eigedomsskattelova § 5
ombudsmannsloven § 10 andre ledd
skatteloven § 33 annet ledd
skatteloven § 5
skatteloven § 5 bokstav h
Eiendomsskatt på landbrukseiendom
06.04.2010 (26.04.2010) SM-2009/2069 [Til uttalelse] barneloven § 66 Barnebidrag – fastsetting av inntekt etter skjønn
29.03.2010 (26.04.2010) SM-2009/1936 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 34
forvaltningsloven § 34 annet ledd
forvaltningsloven § 35
plan- og bygningsloven § 28-1
Fylkesmannens adgang til omgjøring av underliggende reguleringsvedtak ved behandling av klage over byggetillatelse
04.03.2010 (23.04.2010) SM-2009/196 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
plan- og bygningsloven § 33
plan- og bygningsloven § 33 annet ledd
plan- og bygningsloven § 7
plan- og bygningsloven § 70
plan- og bygningsloven § 95
plan- og bygningsloven § 96
Plan- og bygningsetatens behandling av byggesak på eiendom som senere ble omfattet av vedtak om midlertidig dele- og byggeforbud
06.04.2010 (22.04.2010) SM-2009/533 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven §
plan- og bygningsloven § 7
plan- og bygningsloven § 70
plan- og bygningsloven § 70 nr. 1
plan- og bygningsloven § 70 nr. 1 første ledd
plan- og bygningsloven§ 65-67
Plassering av bygg over vann- og avløpsledning – plbl. §§ 70 og 7
30.03.2010 (21.04.2010) SM-2009/767 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 34 annet ledd
forvaltningsloven § 41
plan- og bygningsloven § 70
plan- og bygningsloven § 78
plan- og bygningsloven § 84
plan- og bygningsloven § 93
plan- og bygningsloven§ 78 nr. 2
Søknadsplikt for tennisbane med gjerde og lysstolper
01.03.2010 (16.04.2010) SM-2009/1402 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 33
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd annet punktum
forvaltningsloven § 34
forvaltningsloven § 41
plan- og bygningsloven §
plan- og bygningsloven § 15
plan- og bygningsloven § 22
plan- og bygningsloven § 25 nr. 7
plan- og bygningsloven§ 27-3
Fylkesmannens prøvelsesadgang i reguleringssaker og lovligheten av regulering til fellesområde for bading
17.03.2010 (16.04.2010) SM-2009/2220 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13 første ledd Taushetsplikt for opplysninger om deltakere i frikjøpsordning knyttet til seismikkskyting
15.02.2010 (16.04.2010) SM-2009/1960 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13 første ledd
grunnloven § 100 femte ledd
offentleglova § 13
offentleglova § 3
Taushetsplikt for opplysning om enhetspris på influensavaksine
24.02.2010 (16.04.2010) SM-2009/586 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 35 tredje ledd
reindriftsloven § 21
reindriftsloven § 21 første ledd
reindriftslovens § 21
Oppføring av gjeterhytte til reindriften
24.02.2010 (15.04.2010) SM-2008/1997 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 41 Kravene til sakens opplysning ved inndragning av skjenkebevilling
15.04.2010 (15.04.2010) SM-2007/2041 [Til uttalelse] finnmarksloven §
finnmarksloven§
forvaltningsloven §
forvaltningsloven§
grunnloven § 105
ombudsmannsloven §
ombudsmannsloven § 4
Finnmarkseiendommens omgjøring av tildeling av lakseplass
05.02.2009 (14.04.2010) SM-2008/1226 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2 bokstav a
forvaltningsloven § 2 bokstav c
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav c
forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav c
forvaltningsloven § 40
Spørsmål om merknad til kjøretøyforskriften er forskrift
29.01.2010 (12.04.2010) SM-2009/1233 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 28
forvaltningsloven § 33
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd
forvaltningsloven § 34
Krav til reell toinstansbehandling – sak om avkjørsel fra riksvei
13.02.2009 (12.04.2010) SM-2008/2412 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11 Manglende svar fra Helse Sør-Øst RHF på henvendelser fra et pasientombud
17.07.2009 (11.04.2010) SM-2008/339 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b
Avtaler om leige av båtplassar – enkeltvedtaksomgrepet
21.12.2009 (09.04.2010) SM-2008/1498 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2 Avslag på søknad om permisjon fra driftsavtale om fysioterapivirksomhet
14.09.2009 (07.04.2010) SM-2009/535 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven § 34
plan- og bygningsloven §
Tilbakekall av godkjenning som lotteriverdig organisasjon – saksbehandlingen, politianmeldelse og uttalelser til media
30.06.2009 (05.04.2010) SM-2008/1649 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 28 Avslag på krav om tildeling av salgsplass – spørsmål om klagerett
22.10.2009 (03.04.2010) SM-2009/1091 [Til uttalelse] Skattekontorets behandlingstid ved forberedelse av klagesak for skatteklagenemnda
28.10.2009 (01.04.2010) SM-2009/216 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b Sak om utestenging fra svømmehall
05.10.2009 (30.03.2010) SM-2009/1349 [Til uttalelse] Lånekassens endring av praksis for tildeling av bostipend
25.05.2009 (28.03.2010) SM-2008/2694 [Til uttalelse] vegtrafikkloven §
vegtrafikkloven § 31
vegtrafikkloven § 33 nr. 5
Tap av førerett – beregningen av tapsperioden når førerkortet ikke er innlevert
17.04.2009 (26.03.2010) SM-2008/2663 [Til uttalelse] barnevernloven § 6-3 annet ledd
forvaltningsloven §
forvaltningsloven§ 18
Partsinnsyn i barnevernssak
27.11.2009 (24.03.2010) SM-2009/1310 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 18
forvaltningsloven § 2 bokstav b
forvaltningsloven § 21 annet ledd
forvaltningsloven § 34 annet ledd
forvaltningsloven §18
Spørsmål om partsinnsyn i underlagsmateriale til rapport
20.01.2009 (22.03.2010) SM-2008/1159 [Til uttalelse] offentleglova § 5 annet ledd bokstav c
offentleglova § 5 første ledd
Innsynsrett for den saken gjelder – internt notat
12.01.2009 (20.03.2010) SM-2008/460 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 1
Utlendingsdirektoratets behandling av anmodninger om oversendelse av saksdokumenter (partsinnsyn)
02.01.2009 (18.03.2010) SM-2007/2268 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13 annet ledd første punktum
offentleglova § 2 annet ledd
offentleglova § 3
Dokumentinnsyn – taushetsplikt og kravet til konkretisering av en innsynsbegjæring
08.01.2010 (16.03.2010) SM-2009/2829 [Til uttalelse] Arbeidsavklaringspenger – viktigheten av rettidig og riktig informasjon til brukerne ved overgangen til ny stønadsordning
17.02.2010 (16.03.2010) SM-2009/260 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § 3 annet ledd siste punktum
plan- og bygningsloven § 66
plan- og bygningsloven § 66 nr. 1 første ledd første punktum
plan- og bygningsloven § 67
Kravet om at byggetomten skal være «sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel»
04.02.2009 (16.03.2010) SM-2008/571 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven § 13 første ledd
forvaltningsloven § 13 nr. 2
grunnloven § 110
miljøinformasjonsloven § 10 første ledd
miljøinformasjonsloven § 11
miljøinformasjonsloven § 12
offentleglova § 11 annet ledd
offentleglova § 2
offentleglova § 23 første ledd
offentleglova § 3
offentleglova § 5
offentleglova § 6
offentleglova § 6 første ledd
Innsyn i dokumenter om klimakvoteprosjekter – forhåndstilsagn om konfidensialitet
23.02.2010 (16.03.2010) SM-2009/1608 [Til uttalelse] delingsloven § 2-3
delingsloven § 3-2
delingslovens § 3-2
Feil ved oppmåling av eiendom
08.02.2010 (16.03.2010) SM-2009/1931 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 16 annet ledd
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 18
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd
forvaltningsloven § 33 siste ledd
Krav til begrunnelse – vedtak om ordensstraff
03.02.2009 (14.03.2010) SM-2008/1154 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 13 første ledd
forvaltningsloven§ 13
offentleglova § 10
offentleglova § 5
offentleglova § 9 tredje ledd
Innsyn i allmenngjøringsbegjæring – person- og næringsopplysninger
11.02.2009 (12.03.2010) SM-2008/1570 [Til uttalelse] børsloven § 14
forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 13 første ledd
forvaltningsloven§
offentleglova § 24 annet ledd
offentleglova § 6 første ledd
offentleglova § 9 første ledd
Dokumentinnsyn hos Oslo Børs – taushetsplikt og saksbehandlingstid
19.06.2009 (10.03.2010) SM-2009/434 [Til uttalelse] grunnloven § 100
offentleglova § 11
offentleglova § 14
offentleglova § 15
offentleglova § 15 første ledd
offentleglova § 15 tredje ledd
offentleglova § 31 annet ledd
Innsyn i interne dokumenter – lovteknisk gjennomgang av lovutkast
18.08.2009 (08.03.2010) SM-2009/272 [Til uttalelse] offentleglova § 15
offentleglova § 15 tredje ledd
offentleglova § 2 tredje ledd
offentleglova § 24
offentleglova § 24 tredje ledd
offentleglova § 5 annet ledd
offentleglova § 5 første ledd
Avslag på dokumentinnsyn – interne dokumenter
05.02.2009 (06.03.2010) SM-2008/704 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13 nr. 1
offentleglova § 5
offentleglova § 5 første ledd
Dokumentinnsyn – e-post sendt fra kommunen til en privat forhandlingsmotpart
19.06.2009 (04.03.2010) SM-2009/21 [Til uttalelse] offentleglova § 14
offentleglova § 2 tredje ledd
offentleglova § 5 første ledd
Avslag på innsyn – oversendelse av dokumenter til kontrollorgan
23.11.2009 (02.03.2010) SM-2008/2664 [Til uttalelse] offentleglova § 2 tredje ledd
offentleglova § 25
offentleglova § 6 første ledd
Innsyn i søkerliste for stilling som personalsjef
05.11.2009 (28.02.2010) SM-2008/2721 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 34 annet ledd første punktum
offentleglova § 2 tredje ledd
offentleglova § 6 nr. 4
Mangelfull saksbehandling av krav om innsyn i fullstendige søkerlister
26.10.2009 (26.02.2010) SM-2008/2356 [Til uttalelse] offentleglova § 30 første ledd
offentleglova § 8
offentleglova § 9 første ledd
ombudsmannslovens § 7
Saksbehandlingstiden i innsynssaker
08.09.2009 (24.02.2010) SM-2009/956 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 13 annet ledd
forvaltningsloven § 13 første ledd
offentleglova § 13
offentleglova § 25
Spørsmål om taushetsplikt – opplysninger om klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet
12.01.2010 (22.02.2010) SM-2008/2685 [Til uttalelse] utlendingsloven § 38 Utvisningssak. Ung alder ved ankomst til Norge – behandlingsform i Utlendingsnemda
19.01.2010 (22.02.2010) SM-2009/1203 [Til uttalelse] offentleglova § 2 første ledd annet punktum
offentleglova § 2 første ledd bokstav b
offentleglova § 2 første ledd bokstav c
Offentleglovas virkeområde – Karmsund Havnevesen IKS
19.01.2010 (22.02.2010) SM-2009/544 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 13 første ledd
forvaltningsloven§ 13
offentleglova § 3 første ledd annet punktum
offentleglova § 5
offentleglova § 6 første ledd
Spørsmål om taushetsplikt for straffbare forhold og dokumentinnsyn
03.02.2009 (22.02.2010) SM-2008/1667 [Til uttalelse] kommuneloven § 30
kommuneloven § 30 nr. 3
kommuneloven § 31 nr. 1
kommuneloven § 32 nr. 2
Møteoffentlighet og protokollering – kommunelovens møtebegrep
21.08.2009 (20.02.2010) SM-2009/543 [Til uttalelse] kommuneloven §
kommuneloven § 31 nr. 3
Sak om møteoffentlighet – tilsetting av rådmann
17.02.2009 (18.02.2010) SM-2007/1957 [Til uttalelse] Utlysing av stillinger i forbindelse med omorganisering
16.02.2010 (16.02.2010) SM-2007/2439 [Til uttalelse] ombudsmannsloven §
ombudsmannsloven § 3
politiloven §
Ansvaret for politiets maktbruk i forbindelse med pågripelser – særlig knyttet til bruken av mageleie
17.08.2009 (16.02.2010) SM-2009/352 [Til uttalelse] Manglende utlysing av rådmannsstilling
09.01.2009 (14.02.2010) SM-2007/1361 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 41
forvaltningsloven § 6
forvaltningsloven § 6 annet ledd
forvaltningsloven § 8 første ledd
Tilsetting av saksbehandler ved flyktningkontoret
03.02.2009 (12.02.2010) SM-2007/2209 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven §
arbeidsmiljøloven § 4-6
arbeidsmiljøloven§ 4-1
Tilsetting ved kommunalt flyktningkontor – fortrinnsrett
04.02.2009 (10.02.2010) SM-2008/1038 [Til uttalelse] arbeidsmiljøloven § 14-9
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
Tilsetting av kultursjef
12.08.2009 (08.02.2010) SM-2008/2714 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 2 annet ledd
forvaltningsloven § 3 annet ledd annet punktum
Tilsetting av regnskapskontrollør
26.11.2009 (06.02.2010) SM-2009/378 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 3 annet ledd Sak om tilsetting av jurist – kvalifikasjonsprinsippet
05.06.2009 (04.02.2010) SM-2008/971 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 1
forvaltningsloven § 2 annet ledd
forvaltningsloven § 41
Tilsetting i parkeringsselskap organisert som aksjeselskap – forbigåelse og innsyn i utvidet søkerliste
09.09.2009 (02.02.2010) SM-2008/1300 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11 Sak om ordensstraff
02.02.2009 (31.01.2010) SM-2008/2136 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 2 annet ledd
forvaltningsloven § 28
Sak om tjenestepåtale til kommunalt ansatt
19.10.2009 (29.01.2010) SM-2008/1246 [Til uttalelse] forsvarspersonelloven § 4
forsvarspersonelloven § 7
forvaltningsloven § 17 annet ledd
forvaltningsloven § 17 annet ledd bokstav a
forvaltningsloven § 18
forvaltningsloven § 2 annet ledd
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b
offentleglova § 2 tredje ledd
offentleglova § 5
ombudsmannsloven § 10 annet ledd
yrkesbefalloven § 3
Behandlingen av en personalsak i Forsvarsdepartementet
19.10.2009 (27.01.2010) SM-2008/2591 [Til uttalelse] offentleglova § 3
offentleglova § 5
offentleglova § 5 første ledd
Journalføring av tekstmeldinger (SMS-er)
22.09.2009 (25.01.2010) SM-2008/1474 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 41
Klage over avslag på søknad om tildeling av radiofrekvens
04.12.2009 (23.01.2010) SM-2008/1416 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 34 Tildeling av avtalehjemmel for legespesialist – seniorpolitikk
10.03.2009 (23.01.2010) SM-2008/1005 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
Avslag på søknad om konsesjon til å inneha og drive sjøflyplass
13.10.2009 (19.01.2010) SM-2008/2322 [Til uttalelse] konsesjonsloven § 1
konsesjonsloven § 9
konsesjonslovens § 1
Avslag på søknad om konsesjon for å overta landbrukseiendom
09.01.2009 (17.01.2010) SM-2008/961 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
grunnloven §
grunnloven§ 110
konsesjonsloven § 11
konsesjonsloven § 13
Konsesjon til gruvedrift – sakens opplysning
25.05.2009 (15.01.2010) SM-2008/628 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 28 tredje ledd
forvaltningsloven § 34 tredje ledd
forvaltningsloven § 35 tredje ledd
konsesjonsloven § 11
konsesjonsloven § 11 annet punktum
konsesjonsloven § 11 første punktum
Vilkår om boplikt – søknad om lemping
10.06.2009 (13.01.2010) SM-2008/2292 [Til uttalelse] opplæringslova § 7-1
opplæringslova § 7-4 annet ledd
opplæringsloven § 1-5
opplæringsloven § 13-4
opplæringsloven § 7-1
opplæringsloven § 7-1 første ledd første punktum
Skoleskyss – vurderingen av hva som er akseptabel tidsbruk for grunnskoleelev
03.09.2009 (11.01.2010) SM-2008/2750 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 27 tredje ledd
opplæringslova §
opplæringslova § 10-2
opplæringslova § 7-1
opplæringslova § 7-2
opplæringslova§ 7-1
opplæringsloven § 10-2
opplæringsloven § 10-2 andre ledd
opplæringsloven § 10-2 første ledd annet punktum
opplæringsloven § 7-2
Skoleskyssgodtgjørelse – forskjellsbehandling av grunnskoleelever og elever i videregående skole
09.12.2009 (08.01.2010) SM-2009/1459 [Til uttalelse] opplæringsforskriften § 10-3
opplæringslova § 10-3
opplæringslova § 7-2
opplæringsloven § 10-3
Fylkeskommunens anvendelse av dispensasjon fra plikten til å sørge for gratis skoleskyss
07.08.2009 (07.01.2010) SM-2009/307 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 28 fjerde ledd
forvaltningsloven § 41
forvaltningsloven§ 17 første ledd
forvaltningsloven§ 24
opplæringsforskriften § 5-12
opplæringslova § 4-7 første ledd
Behandling av klage over standpunktkarakter i videregående skole
12.02.2009 (05.01.2010) SM-2008/1581 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven § 13 første ledd
Skolen informerte medelever om en elevs utøving av vold mot en lærer og senere utvisning – spørsmål om brudd på taushetspliktbestemmelser
03.01.2010 (03.01.2010) SM-2009/1328 [Til uttalelse] opplæringslova § 3-3 første ledd Bostipend – særskilt linje med lange skoledager på videregående skole
20.02.2009 (30.12.2009) SM-2008/1446 [Til uttalelse] grunnloven § 110
ombudsmannsloven § 3
Synshemmedes rettigheter i møte med Nav
07.09.2009 (29.12.2009) SM-2008/2537 [Til uttalelse] Manglende svar fra Nav lokalt i sak om etterbetaling av barnetillegg
29.07.2009 (27.12.2009) SM-2009/539 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11 annet ledd Saksbehandlingen ved Nav lokalt i en sak om forsinket utbetaling av uførepensjon
23.09.2009 (26.12.2009) SM-2009/611 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 25
Veilednings- og begrunnelsesplikten i sak om barnebidrag med utenlandsk part
25.11.2009 (25.12.2009) SM-2009/1620 [Til uttalelse] Forvaltningens undersøkelsesplikt når bidragsmottakerens inntektsevne skal fastsettes
07.09.2009 (23.12.2009) SM-2007/2313 [Til uttalelse] straffegjennomføringsloven § 12
straffegjennomføringsloven § 13
Oppfølging av besøk i Tromsø fengsel
17.02.2009 (22.12.2009) SM-2007/1256 [Til uttalelse] Behandlingen av søknad om permisjon fra fengsel i forbindelse med begravelse
17.04.2009 (20.12.2009) SM-2008/309 [Til uttalelse] Det offentliges ansvar for mattilbudet til frihetsberøvede ved fremstilling til rettsmøter
19.02.2009 (19.12.2009) SM-2007/1605 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
utlendingsforskriften §
utlendingsloven §
Bortfall av bosettingstillatelse på grunn av langvarig fravær fra riket – forholdet mellom lov og forskrift m.v.
02.04.2009 (17.12.2009) SM-2008/87 [Til uttalelse] Ombudsmannens undersøkelse av personvernmessige forhold etter besøk til Lier statlige ventemottak
26.06.2009 (15.12.2009) SM-2007/1063 [Til uttalelse] straffegjennomføringsloven §
utlendingsloven §
Prøveløslatelse av utenlandske innsatte med forbehold om effektuering av utvisningsvedtak
30.10.2009 (14.12.2009) SM-2008/198 [Til uttalelse] utlendingsforskriften §
utlendingsforskriften§
utlendingsloven §
Krav til dokumentasjon av identitet i familiegjenforeningssak
31.08.2009 (13.12.2009) SM-2007/1616 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven§
Politiets saksbehandling i forbindelse med utlevering av mindreårig norsk borger til Sverige
11.09.2009 (11.12.2009) SM-2008/1199 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 41
merverdiavgiftsloven § 70
Tilbakegående avgiftsoppgjør ved overgangen til strengere innvilgelsespraksis i mai 2006
24.08.2009 (10.12.2009) SM-2008/1601 [Til uttalelse] merverdiavgiftsloven § 14 annet ledd
særavgiftsforskriften § 2-1 første ledd bokstav a
særavgiftsforskriften § 3-15-2
særavgiftsforskriften § 3-15-2 første ledd
særavgiftsforskriften § 6-4
Etterberegnet avgift på båtmotorer – avgiftsgrunnlaget
29.06.2009 (08.12.2009) SM-2009/531 [Til uttalelse] ligningsloven § 8-8
ligningsloven § 8-8 nr. 3
Oppdatering på internett av skattelister publisert av pressen
17.07.2009 (07.12.2009) SM-2008/345 [Til uttalelse] Import av varer – spørsmål om markedsføringsutgifter skal medtas i «tollverdien»
13.11.2009 (06.12.2009) SM-2009/717 [Til uttalelse] skatteloven § 31
skatteloven § 33 annet ledd
skatteloven § 5
Eiendomsskatt i Kragerø kommune – ulike takseringsmetoder for fritidseiendom og boligeiendom
13.10.2009 (05.12.2009) SM-2009/406 [Til uttalelse] eigedomsskattelova § 16
eigedomsskattelova § 22
eigedomsskattelova § 31
Vedtak om eigedomsskatt – manglande grunngivning
18.02.2009 (04.12.2009) SM-2009/305 [Til uttalelse] eigedomsskattelova § Eigedomsskattesatsar – første gongs utskriving
02.10.2009 (03.12.2009) SM-2009/1793 [Til uttalelse] skatteloven § 14
skatteloven § 2
Utskriving av eiendomsskatt i Vågsøy kommune
30.10.2009 (02.12.2009) SM-2009/1230 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 31
offentleglova § 4
skatteloven § 31
skatteloven § 33 annet ledd
skatteloven § 4
skatteloven § 5
Eiendomsskatt – saksbehandlingen i Tranøy kommune
22.09.2009 (01.12.2009) SM-2008/1730 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 35 Forsinkelsesgebyr ved for sent innlevert årsregnskap
10.07.2009 (30.11.2009) SM-2007/2262 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
plan- og bygningsloven §
Inngåelse av utbyggingsavtale før vedtakelse av reguleringsplan samt privat finansiering av saksbehandlingen
02.10.2009 (28.11.2009) SM-2009/1191 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
plan- og bygningsloven §
plan- og bygningsloven § 33 første ledd
plan- og bygningsloven § 93
plan- og bygningsloven § 95 nr. 1
Behandling av søknad om byggetillatelse – «Småhusplanen» i Oslo kommune
02.02.2009 (27.11.2009) SM-2007/1783 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 34
plan- og bygningsloven § 20-6 annet ledd
plan- og bygningsloven § 7
Vurderingen av anførsel om usaklig forskjellsbehandling i sak om dispensasjon etter plan- og bygningsloven
05.03.2009 (26.11.2009) SM-2008/1325 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § 15
plan- og bygningsloven § 70
plan- og bygningsloven § 70 nr. 2
Beregning av avstand til nabogrense
22.12.2009 (25.11.2009) SM-2009/1336 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § 7
plan- og bygningsloven § 7 første ledd første punktum
plan- og bygningsloven § 70
plan- og bygningsloven § 70 nr. 1
plan- og bygningsloven § 87 nr. 2 annet ledd
Dispensasjon fra reglene om minste avstand til nabogrense
29.04.2009 (24.11.2009) SM-2008/2545 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § 7
plan- og bygningsloven § 70 nr. 1
plan- og bygningsloven § 70 nr. 2
Dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 70 nr. 2.
30.09.2009 (23.11.2009) SM-2009/752 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 34
plan- og bygningsloven § 7
plan- og bygningsloven § 70 nr. 2
Mangelfull vurdering ved dispensasjon fra avstandsregelen i plan- og bygningsloven § 70 nr. 2
23.12.2009 (22.11.2009) SM-2008/2767 [Til uttalelse] ombudsmannsloven § 10
plan- og bygningsloven § 95
Riving og gjenoppføring av tilbygg i Grimstad kommune – private rettsforholds betydning for bygningsmyndighetens saksbehandling
03.09.2009 (21.11.2009) SM-2008/1395 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven §
plan- og bygningsloven § 66 første ledd
plan- og bygningsloven § 66 nr. 1
plan- og bygningsloven § 69
plan- og bygningsloven § 87 nr. 2
Adkomst ved oppføring av garasje – privatrettslige forhold
15.05.2009 (20.11.2009) SM-2007/1890 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § 109
plan- og bygningsloven § 27-1 nr. 2
plan- og bygningsloven § 30
plan- og bygningsloven § 30 annet ledd
plan- og bygningsloven § 30 første ledd
Gebyrberegning ved behandling av privat reguleringsforslag var i samsvar med selvkostprinsippet
02.07.2009 (19.11.2009) SM-2008/1561 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 35
forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a
plan- og bygningsloven § 10-1
plan- og bygningsloven § 10-1 første ledd
plan- og bygningsloven § 113
plan- og bygningsloven § 114
plan- og bygningsloven § 116
plan- og bygningsloven § 7
plan- og bygningsloven § 70
Bygningsmyndighetenes adgang til å unnlate bruk av sanksjoner mot ulovlig byggetiltak
05.11.2009 (18.11.2009) SM-2008/450 [Til uttalelse] finnmarksloven § 16
finnmarksloven § 22 første ledd bokstav b
finnmarksloven § 24
finnmarksloven § 27
finnmarksloven § 5
finnmarksloven § 5 annet ledd
reindriftsloven § 26
reindriftsloven § 26 siste ledd
Reindriftsamers rett til laksefiske i sjøen – betaling til Finnmarkseiendommen
26.08.2009 (17.11.2009) SM-2008/2232 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c
strukturkvoteforskriften §
strukturkvoteforskriften § 12 første ledd
Avkortning i strukturkvotetildeling
25.06.2009 (16.11.2009) SM-2008/513 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 28
ombudsmannsloven § 10 annet ledd
Forståelse av fiskekvoteregler og adgang til skjønnsmessig inndragning av fangstverdi
18.09.2009 (15.11.2009) SM-2008/881 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 28
ombudsmannsloven § 10 annet ledd
Inndragning av fangstverdi og toinstansbehandling av spørsmål om utgiftskompensasjon
18.11.2009 (14.11.2009) SM-2008/2349 [Til uttalelse] grunnloven § 96
grunnlovens § 96
konkurranseloven § 29
Overtredelsesgebyr etter akvakulturloven
19.03.2009 (13.11.2009) SM-2008/694 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 2
forvaltningsloven§ 11
statsborgerloven §
Avslag på krav om sakskostnader etter frafallelse av vilkår om løsning fra tidligere statsborgerskap
23.03.2009 (12.11.2009) SM-2008/1603 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 36
Spørsmål om hva som kunne anses som «nødvendige» saksomkostninger etter forvaltningsloven § 36
02.10.2009 (10.11.2009) SM-2008/2300 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 36 Statens erstatningsansvar for ugyldige vedtak – midlertidig bruk av utenlandsregistert motorvogn
07.08.2009 (09.11.2009) SM-2009/14 [Til uttalelse] Erstatning i bidragssak for tapt motregningsadgang som følge av saksbehandlingsfeil
28.10.2008 (08.11.2009) SM-2007/2091 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 28 første ledd
Deltakelse i veterinærvaktordning – erstatning som følge av lang saksbehandlingstid
30.12.2009 (07.11.2009) SM-2008/1516 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 24 første ledd
forvaltningsloven§
Beregning av rovviltskadeerstatning
18.06.2009 (06.11.2009) SM-2009/57 [Til uttalelse] Kommunens vedlikeholdsplikt for kommunale veier
24.02.2009 (05.11.2009) SM-2007/2090 [Til uttalelse] Tilknytningsavgift som følge av påbygg – spørsmål om det forelå tilstrekkelig hjemmel
15.06.2009 (04.11.2009) SM-2008/1975 [Til uttalelse] forurensningsloven § 30
forurensningsloven § 30 annet ledd
forurensningsloven § 30 annet ledd annet punktum
forurensningsloven § 30 første ledd
forurensningsloven § 34
Hytterenovasjon – krav om fritak fra tvungen renovasjon
17.04.2009 (03.11.2009) SM-2008/1450 [Til uttalelse] Manglende hjemmel ved fastsetting av abonnementsgebyr
20.01.2009 (02.11.2009) SM-2008/1855 [Til uttalelse] vegtrafikkloven § 3 Tilbakekall av ordensvaktgodkjenning – skikkethetsvurderingen
18.02.2008 (01.11.2009) SM-2008/163 [Til uttalelse] Kautokeino kommunes dispensasjonspraksis i saker om motorferdsel i utmark
12.08.2009 (02.09.2009) SM-2009/217 [Til uttalelse] dokumentavgiftsloven § 6
tinglysingsloven § 7
tinglysingsloven § 7 andre ledd
Statens kartverk – rekvirent ved tinglysing
23.01.2008 (12.05.2009) SM-2007/2302 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13 første ledd
kommuneloven § 35 nr. 5
offentleglova § 5
Innsyn i stemmesedler brukt ved valg av ordfører
28.05.2008 (12.05.2009) SM-2007/1070 [Til uttalelse] ligningsloven § 3-13
ligningsloven § 8-8
ligningsloven § 8-8 nr. 3 siste ledd
ligningslovens § 8-8
offentleglova §
offentleglova § 1
offentleglova § 2 første ledd
offentleglova § 5
offentleglova § 9 annet ledd
skatteloven § 15 annet ledd
skatteloven § 29
skattelovens § 29
Innsyn i eiendomsskattetakstgrunnlag og eiendomsskattetakst
08.04.2008 (12.05.2009) SM-2007/1918 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13 første ledd
offentleglova § 2 annet ledd
offentleglova § 2 første ledd
offentleglova § 2 tredje ledd
offentleglova § 5
offentleglova § 9 første ledd
Sak om dokumentinnsyn – saksbehandling og meroffentlighetsvurdering
18.02.2008 (12.05.2009) SM-2007/1724 [Til uttalelse] offentleglova § 2 første ledd
offentleglova § 5
offentleglova § 5 annet ledd annet punktum
offentleglova § 5 første ledd
offentleglova § 9 tredje ledd
Dokumentinnsyn – «særlige rådgivere eller sakkyndige», meroffentlighet og saksbehandlingstid
12.05.2009 (12.05.2009) SM-2008/59 [Til uttalelse] offentleglova § 2 tredje ledd
offentleglova § 5 annet ledd
offentleglova § 5 annet ledd bokstav a
offentleglova § 5 annet ledd siste punktum
ombudsmannsloven § 10 annet ledd siste punktum
Innsyn i interne dokumenter om mulige forskriftsendringer
23.10.2008 (12.05.2009) SM-2008/1718 [Til uttalelse] offentleglova § 32 tredje ledd
offentleglova § 9 første ledd
offentleglova § 9 tredje ledd
offentleglova § 9 tredje ledd tredje punktum
Saksbehandlingstiden ved klagebehandling av innsynssaker
20.06.2008 (12.05.2009) SM-2008/260 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 34 annet ledd
offentleglova § 2 tredje ledd
offentleglova § 6 nr. 4
offentleglova § 9 siste ledd
Innsyn i søkerliste til stilling som personalsjef – klagebehandlingen
24.01.2008 (12.05.2009) SM-2007/1748 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 34 annet ledd
forvaltningsloven § 34 siste ledd
forvaltningsloven § 41
offentleglova § 6 nr. 4
offentleglova § 9
Innsyn i søkerliste til stilling som kommunaldirektør
15.12.2008 (12.05.2009) SM-2008/1646 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 33 annet ledd
forvaltningsloven § 34 annet ledd
offentleglova § 6 første ledd
offentleglova § 9
10. Offentliggjøring av søkerliste – Kultur- og kirkedepartementet
16.07.2008 (12.05.2009) SM-2007/2049 [Til uttalelse] straffegjennomføringsloven § 40
straffegjennomføringsloven § 7
straffegjennomføringsloven § 7 bokstav c
Dokumentinnsyn i fengsel – urinprøvedokument
16.05.2008 (12.05.2009) SM-2007/2367 [Til uttalelse] ligningsloven § 3-4
offentleglova § 2
Partsinnsyn etter ligningsloven – saksbehandlingstid
30.06.2008 (11.05.2009) SM-2008/381 [Til uttalelse] offentleglova § 2 andre ledd andre punktum Mangelfull journalføring i sak om tilsetjing av barneombod
08.04.2008 (11.05.2009) SM-2008/171 [Til uttalelse] offentleglova § 3 første ledd annet punktum
offentleglova § 9
Arkivering og journalføring i saker om dokumentinnsyn
28.08.2008 (11.05.2009) SM-2007/2121 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 13
grunnloven §
produktkontrolloven §
produktkontrolloven § 11
produktkontrolloven § 9
produktkontrolloven § 9 fjerde ledd
Taushetsplikt for testresultater
29.04.2008 (11.05.2009) SM-2007/1796 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b
Utlevering av saksdokumenter – taushetsplikt
(10.05.2009) SM-2008/2319 [Til uttalelse] offentleglova § 2 tredje ledd
offentleglova § 5 første ledd
offentleglova § 9 tredje ledd siste punktum
Arbeidsområdet til ombodsmannen – innsynssaker som har vore behandla av Kongen i statsråd
30.10.2008 (10.05.2009) SM-2007/2159 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 13
straffeprosessloven § 28
Taushetsplikt – utlevering av bilder fra inspeksjon av hundehold
17.12.2008 (10.05.2009) SM-2007/1682 [Til uttalelse] folketrygdloven §
folketrygdloven§ 21-4
forvaltningsloven §
helsepersonelloven §
Pasienters rett til å påklage pålegg til deres lege om utlevering av journalopplysninger om dem
08.12.2008 (09.05.2009) SM-2008/377 [Til uttalelse] aksjeloven § 5-8
kommuneloven §
kommuneloven § 31
kommuneloven § 32
kommuneloven § 59
kommuneloven § 6
kommuneloven§ 29
Lukking av møte i Stranda formannskap
29.01.2008 (09.05.2009) SM-2007/2195 [Til uttalelse] kommuneloven § 19 nr. 2 Tilsetting av rådmann – kravet om ekstern utlysing av stillinger i kommunalforvaltningen
14.02.2008 (09.05.2009) SM-2007/827 [Til uttalelse] ombudsmannsloven § 11
opplæringslova § 10-6
universitetsloven § 6-3
universitetsloven § 6-3 (3)
universitetsloven § 6-5
universitetsloven § 6-5 (1)
Tilsetting i undervisnings- og forskerstilling – adgangen til å ansette i midlertidig stilling
26.03.2008 (09.05.2009) SM-2007/1486 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 første ledd Tilsetting av enhetsleder ved et kommunalt sykehjem
24.10.2008 (09.05.2009) SM-2007/2252 [Til uttalelse] forvaltningsloven § Tilsetting av assisterende fylkeslege
09.04.2008 (09.05.2009) SM-2007/2034 [Til uttalelse] opplæringslova § 10-1
opplæringslova § 10-5
opplæringslova § 10-6
Tilsetting av lærer – lovfestede kvalifikasjonskrav
13.11.2008 (09.05.2009) SM-2007/1675 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 annet ledd
forvaltningsloven § 17 første ledd
opplæringslova § 10-5
Tilsetting i undervisningsstilling – saksbehandling og betydningen av lovbestemte kvalifikasjonskrav
06.08.2008 (08.05.2009) SM-2007/1587 [Til uttalelse] opplæringsforskriften § 14-3 bokstav b
opplæringsforskriften § 14-5 første ledd
opplæringsloven § 10-1
Tilsetting i undervisningsstilling – manglende pedagogisk kompetanse
24.01.2008 (08.05.2009) SM-2007/1398 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 17
grunnloven § 110
ID-kort for tilsatte ved norske lufthavner – behandlingen av utenlandsk vandelsdokumentasjon
06.03.2008 (08.05.2009) SM-2007/437 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 3
kommunehelsetjenesteloven § 4-2
kommunehelsetjenestelovens § 4-2
Tildeling av driftstilskudd til fysioterapi i privat praksis – saksbehandling og vurdering
14.11.2008 (08.05.2009) SM-2007/1204 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 27
forvaltningsloven § 27 første ledd første punktum
forvaltningsloven § 28 første ledd
forvaltningsloven § 29
forvaltningsloven § 31
Saksbehandlingen i sak om tildeling av driftstilskudd for fysioterapi – mangelfull underretning og vurdering av klage
04.06.2008 (08.05.2009) SM-2007/904 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 25
konsesjonsloven §
Konsesjonssak – spørsmål om eiendommen «kan nyttast til landbruksdrift»
16.04.2008 (08.05.2009) SM-2007/2174 [Til uttalelse] Manglende kontradiksjon ved pålegg om opphør av ulovlig rettshjelpvirksomhet
25.11.2008 (08.05.2009) SM-2007/2434 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 25 annet ledd
yrkestransportlova § 37
Tilbakekall av kjøreseddel for drosje – kravet til bevisets styrke og undersøkelses- og begrunnelsesplikten
15.10.2008 (08.05.2009) SM-2008/365 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 35 annet ledd
kommuneloven § 59
kommunelovens § 59 nr. 4
plan- og bygningsloven § 15
plan- og bygningsloven § 7
Tillatelse til snøscooterkjøring – lovlighetskontroll
29.02.2008 (08.05.2009) SM-2007/21 [Til uttalelse] Skadefelling av gråhegre
04.06.2008 (08.05.2009) SM-2007/1345 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 28
viltloven § 18
viltlovens § 37
Fellingstillatelse for hjort på nabovald – rettslig klageinteresse
08.12.2008 (08.05.2009) SM-2007/2231 [Til uttalelse] grunnloven § 110
reindriftsloven § 20 tredje ledd
Reindrift – overføring av driftsenhet fra avdød reineier
24.06.2008 (07.05.2009) SM-2008/298 [Til uttalelse] politiloven § 24 Saksbehandlingen ved opptak til Politihøgskolen
31.03.2008 (07.05.2009) SM-2007/1883 [Til uttalelse] Bostipend – undervisning på kveldstid
31.01.2008 (07.05.2009) SM-2007/713 [Til uttalelse] folketrygdloven §
forvaltningsloven § 11
forvaltningsloven § 15
Arbeids- og velferdsetatens veiledningsplikt og utrednings- og informasjonsplikt
03.10.2008 (07.05.2009) SM-2007/1385 [Til uttalelse] folketrygdloven § 4-5
forskrift om arbeidsmarkedstiltak § 10-2 første ledd
forskrift om arbeidsmarkedstiltak § 10-2 nr. 3
Bortfall av krav på ventestønad
09.01.2008 (07.05.2009) SM-2007/911 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 34
sosialtjenesteloven § 5-1
sosialtjenesteloven § 8-7
Veiledende satser for stønad til livsopphold
06.06.2008 (07.05.2009) SM-2007/2342 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 27
forvaltningsloven § 33
sosialtjenesteloven § 10-1
sosialtjenesteloven § 3-4
sosialtjenesteloven § 4-5
sosialtjenesteloven § 8-1
Retten til midlertidig husvære etter sosialtjenesteloven
29.01.2008 (07.05.2009) SM-2007/1559 [Til uttalelse] barnelova § 66 Utrekning av inntekt ved fastsetjing av tilskot til barn
04.02.2008 (07.05.2009) SM-2007/1683 [Til uttalelse] barnelova § 67 annet ledd
barneloven § 66
barneloven § 67 annet ledd
Barnebidrag – særtilskudd til briller
24.06.2008 (07.05.2009) SM-2008/237 [Til uttalelse] Barnebidrag – skjønnsfastsetting av inntekt
10.11.2008 (07.05.2009) SM-2006/928 [Til uttalelse] helsepersonelloven § Behandling av krav om sletting av opplysninger i pasientjournal
20.08.2008 (06.05.2009) SM-2006/1952 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 2
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b
forvaltningsloven § 42
legemiddelloven § 19
legemiddelloven § 28
legemiddelloven § 28 fjerde ledd
legemiddelloven § 28 åttende ledd
Statens legemiddelverks uttalelser om markedsføring av legemiddel
12.12.2008 (06.05.2009) SM-2008/191 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a
legemiddelloven § 2
Statens legemiddelverks saksbehandling i klassifiseringssaker – spørsmål om enkeltvedtak og forskriftsendring
14.11.2008 (06.05.2009) SM-2008/1963 [Til uttalelse] barnevernloven §
barnevernloven § 5
barnevernloven§ 5
Barnevernets omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere
26.03.2009 (05.05.2009) SM-2008/985 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 24 første ledd
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 34 annet ledd annet punktum
plan- og bygningsloven §
plan- og bygningsloven § 17-2
plan- og bygningsloven § 17-2 annet ledd
plan- og bygningsloven § 17-2 tredje ledd
plan- og bygningsloven § 7
plan- og bygningsloven§ 17-2
Dispensasjon etter plan- og bygningsloven – spørsmål om det var gitt tilstrekkelig begrunnelse og om saken var godt nok opplyst
15.10.2008 (05.05.2009) SM-2008/1018 [Til uttalelse] barnevernloven § 2-3 tredje ledd
barnevernloven § 4-16
Barneverntjenestens oppfølgningsansvar overfor barnets mor etter omsorgsovertakelsen
29.04.2008 (03.05.2009) SM-2007/1097 [Til uttalelse] straffeprosessloven § 183 første ledd første punktum Sittetid i politiets arrester – forholdet til forskriftens krav om overføring innen to døgn m.v.
10.11.2008 (02.05.2009) SM-2007/1493 [Til uttalelse] straffegjennomføringsloven § Soningsforholdene for en krevende innsatt – langvarig utelukkelse fra fellesskapet
24.04.2008 (01.05.2009) SM-2007/504 [Til uttalelse] straffegjennomføringsloven § Reaksjon grunnet urinprøvenekt – kravet til vurdering av individuelle forhold
14.03.2008 (30.04.2009) SM-2007/447 [Til uttalelse] straffegjennomføringsloven § 31 Glassvegg som kontrolltiltak ved besøk i fengsel fra utenlandske statsborgere
30.09.2008 (30.04.2009) SM-2007/1869 [Til uttalelse] straffegjennomføringsloven § 33 tredje ledd Påstand om forhåndsdømming i avslag på søknad om permisjon fra fengsel
06.08.2008 (28.04.2009) SM-2007/1089 [Til uttalelse] Undersøkelse av forholdene i Vadsø fengsel
26.03.2008 (27.04.2009) SM-2007/894 [Til uttalelse] straffegjennomføringsloven §
straffegjennomføringsloven§ 17 annet ledd
Undersøkelse av forholdene i Skien fengsel
28.10.2008 (27.04.2009) SM-2007/721 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
statsborgerloven §
Utlendingsdirektoratets behandling av søknader om statsborgerskap fra mistenkte krigsforbrytere m.fl. – behandlingstid, informasjon og innsyn
03.09.2008 (26.04.2009) SM-2005/790 [Til uttalelse] utlendingsforskriften § 106 sjette ledd Undersøkelse av Utlendingsdirektoratets generelle erfaringer med retursvikt
06.10.2008 (26.04.2009) SM-2007/276 [Til uttalelse] Oslo politidistrikts rutiner for mottak av søknader og behandlingsgebyr i utlendingssaker – saksbehandlingstid
20.02.2008 (26.04.2009) SM-2007/236 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
utlendingsloven §
Politiets og Utlendingsdirektoratets saksbehandling i bortvisningssak
20.08.2008 (26.04.2009) SM-2007/435 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 18
forvaltningsloven § 18 tredje ledd
forvaltningsloven § 19 annet ledd bokstav b
utlendingsloven § 15 første ledd
utlendingsloven § 38
Innhenting og bruk av spesifikk landinformasjon i asylsak
23.01.2008 (25.04.2009) SM-2006/2320 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 42 annet punktum
utlendingsloven §
utlendingsloven § 32
utlendingsloven § 41 niende ledd
Utlendingsnemndas behandling av begjæringer om utsatt iverksetting
24.09.2008 (25.04.2009) SM-2008/80 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 14
forvaltningsloven § 15
ligningsloven §
ligningsloven § 3-5 nr. 1
ligningsloven § 3-6 nr. 4 siste punktum
ligningsloven § 4-10
ligningsloven § 6-15 nr. 2
merverdiavgiftsloven §
Virksomhetskontroll i medhold av lov om merverdiavgift § 46 – særlig om «speilkopiering»
17.12.2008 (25.04.2009) SM-2007/1312 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 35
forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c
grunnloven §
grunnloven § 97
merverdiavgiftsloven §
Tilbakegående avgiftsoppgjør – omgjøring av ugyldig avslag
21.07.2008 (24.04.2009) SM-2007/2055 [Til uttalelse] ombudsmannsloven § 10 annet ledd Ettergivelse av restskatt – psykisk sykdom
24.10.2008 (24.04.2009) SM-2007/1262 [Til uttalelse] ligningsloven § 9-2 nr. 1 bokstav c
ligningsloven § 9-5 nr. 1
ligningsloven § 9-5 nr. 4
ligningsloven § 9-5 nr. 7
ligningsloven § 9-6
Skattedirektoratets avvisning av anmodning om å kreve overprøving i fylkesskattenemnda av vedtak fra overligningsnemnda
29.10.2008 (24.04.2009) SM-2007/642 [Til uttalelse] ligningsloven § 9-5 nr. 5
ligningsloven § 9-6 nr. 2
ligningsloven § 9-6 nr. 5
ombudsmannsloven § 6 tredje ledd
skatteloven § 5-11 annet ledd bokstav a
skatteloven § 5-11 annet ledd bokstav b
Beskatning av utenlandstillegg – ligningslovens endringsfrister når ombudsmannen har anbefalt at skattyters ligning bør behandles på nytt
15.04.2008 (23.04.2009) SM-2007/1461 [Til uttalelse] Fastsettelse av antall liggeplasser (og sitteplasser) i campingbil ved avgjørelse av avgiftsgruppe for engangsavgift
01.04.2008 (23.04.2009) SM-2007/1061 [Til uttalelse] dokumentavgiftsloven § 3
dokumentavgiftsloven § 6
ombudsmannsloven § 10 annet ledd
tinglysingsloven § 20
tinglysingsloven § 21
Avslag på søknad om fritak for dokumentavgift – tinglysingslovens regler om ekstinksjon
22.02.2008 (21.04.2009) SM-2007/953 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
kommuneloven § 59
kommuneloven § 77
Kontroll med anvendelsen av selvkostprinsippet
18.02.2008 (21.04.2009) SM-2007/474 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 28 første ledd
forvaltningsloven § 29 annet ledd siste punktum
plan- og bygningsloven § 70 nr. 2
plan- og bygningsloven § 94 nr. 3
Om nabo som hadde samtykket i tiltak gjennom signatur på nabovarsel hadde rettslig klageinteresse
21.02.2008 (21.04.2009) SM-2006/2066 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 27
forvaltningsloven § 29
forvaltningsloven § 31
forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav b
forvaltningsloven § 35
forvaltningsloven § 35 andre ledd
forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav c
forvaltningsloven § 41
plan- og bygningsloven § 7 tredje ledd
plan- og bygningsloven § 93
Oppreisning for oversittelse av klagefrist i byggesak
05.08.2008 (21.04.2009) SM-2007/2067 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven §
plan- og bygningsloven § 33
plan- og bygningsloven § 33 første ledd
plan- og bygningsloven § 95
Manglende behandling av byggesøknad i påvente av vedtak om midlertidig dele- og byggeforbud
25.07.2008 (20.04.2009) SM-2007/1423 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 16 tredje ledd
forvaltningsloven § 35 femte ledd
ombudsmannsloven § 10 annet ledd
plan- og bygningsloven § 117
plan- og bygningsloven § 15
plan- og bygningsloven § 23
plan- og bygningsloven § 23 nr. 1
plan- og bygningsloven § 33-1
plan- og bygningsloven § 7
plan- og bygningsloven § 7 første ledd
plan- og bygningsloven § 7 siste ledd
plan- og bygningsloven § 7 tredje ledd
plan- og bygningsloven § 9-1
Dispensasjon fra reguleringsplikten for større bygge- og anleggsarbeider
24.01.2008 (20.04.2009) SM-2007/1152 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § 17-2
plan- og bygningsloven § 7 fyrste ledd
Mellombels dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel
16.05.2008 (19.04.2009) SM-2007/506 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 25
plan- og bygningsloven § 28-2
Tolking av reguleringsplan i forbindelse med søknad om utbygging av et naustområde
27.06.2008 (19.04.2009) SM-2007/1086 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 27
plan- og bygningsloven §
plan- og bygningsloven § 17-2
plan- og bygningsloven § 7
Vilkår oppstilt i forbindelse med innvilgelse av dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 17-2 og kommuneplanens arealdel for utlegging av flytebrygge
10.09.2008 (19.04.2009) SM-2007/1914 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 17 tredje ledd
forvaltningsloven § 33 siste ledd
forvaltningsloven § 35 annet ledd
ombudsmannsloven § 10
plan- og bygningsloven §
plan- og bygningsloven § 7
plan- og bygningsloven§ 7
Dispensasjon for gjenoppbygging/forlengelse av brygge
16.09.2008 (18.04.2009) SM-2007/2389 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 16
forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 34 annet ledd
forvaltningsloven § 35
forvaltningsloven § 41
plan- og bygningsloven §
plan- og bygningsloven § 7
plan- og bygningsloven § 70 nr. 1
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for riving av eksisterende og oppføring av nytt båthus
30.06.2008 (18.04.2009) SM-2007/1084 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § 7
plan- og bygningsloven § 7 første ledd
Vilkår for dispensasjon etter plan- og bygningsloven – saklig sammenheng og forholdsmessighet
24.01.2008 (18.04.2009) SM-2006/1631 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
plan- og bygningsloven §
plan- og bygningsloven § 67
plan- og bygningsloven § 7
Vilkår om deltakelse i fellesareal ved fradeling av eiendom
11.03.2008 (17.04.2009) SM-2007/312 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 41
plan- og bygningsloven §
plan- og bygningsloven § 49 nr. 1 annet ledd
plan- og bygningsloven § 66
plan- og bygningsloven § 67
plan- og bygningsloven § 7
plan- og bygningsloven § 7 siste ledd
Spørsmål om hvilke krav som stilles til et dispensasjonsvedtak
29.05.2008 (17.04.2009) SM-2007/124 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 34 annet ledd
forvaltningsloven § 35 bokstav c
forvaltningsloven § 41
forvaltningsloven § 6
plan- og bygningsloven §
plan- og bygningsloven § 20-5
plan- og bygningsloven § 28-1 nr. 2
plan- og bygningsloven § 7
plan- og bygningsloven § 70 nr. 2
Dispensasjon for oppføring av leilighetsbygg
21.04.2008 (16.04.2009) SM-2007/575 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 33 femte ledd
plan- og bygningsloven § 20-4 første ledd
plan- og bygningsloven § 7
Oppføring av kårbolig i LNF-område – utilstrekkelig vurdering
10.02.2008 (15.04.2009) SM-2007/737 [Til uttalelse] kommuneloven § 59 nr. 4
kommuneloven § 59 nr. 5
plan- og bygningsloven § 109
plan- og bygningsloven § 7
Størrelsen på behandlingsgebyr for ulovlig byggearbeid
16.12.2008 (14.04.2009) SM-2007/1279 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § 109 Beregning av byggesaksgebyr – plikten til å dokumentere at gebyret er i samsvar med selvkostprinsippet
29.02.2008 (14.04.2009) SM-2007/985 [Til uttalelse] plan- og bygningsloven § 10-1 første ledd
plan- og bygningsloven § 116
plan- og bygningsloven § 7
plan- og bygningsloven § 84
plan- og bygningsloven § 93 første ledd bokstav a
Unnlatt bruk av sanksjon mot ulovlig tiltak
15.12.2008 (14.04.2009) SM-2008/405 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 28
plan- og bygningsloven § 10-1
plan- og bygningsloven § 113
plan- og bygningsloven § 116
plan- og bygningsloven § 20-4 første ledd
plan- og bygningsloven § 7
plan- og bygningsloven § 93
plan- og bygningsloven § 93 bokstav i
Kommunens adgang til å unnlate å forfølge et ulovlig tiltak
29.04.2008 (13.04.2009) SM-2007/450 [Til uttalelse] kulturminneloven § 3
kulturminneloven § 9
plan- og bygningsloven § 28-2
Pålegg om undersøkelser etter kulturminneloven § 9
24.06.2008 (13.04.2009) SM-2007/1360 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 36
forvaltningsloven § 36 første ledd
Reduksjon av krav om saksomkostninger etter forvaltningsloven – nødvendighetskriteriet
02.04.2008 (12.04.2009) SM-2006/1077 [Til uttalelse] folketrygdloven §
forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 36
utlendingsloven § 42 tredje ledd
Sakskostnader – forholdet mellom forvaltningsloven § 36 og rettshjelploven § 3 mv.
28.03.2008 (12.04.2009) SM-2007/1387 [Til uttalelse] forvaltningsloven §
forvaltningsloven § 36
Dekning av saksomkostninger ved opphevelse av omgjøringsvedtak
07.10.2008 (12.04.2009) SM-2007/555 [Til uttalelse] folketrygdloven §
folketrygdlovens § 22-7
sosialtjenesteloven §
sosialtjenesteloven § 5-1 første ledd
sosialtjenesteloven § 5-9
Krav om erstatning fra trygden etter refusjon i etterbetalt trygdeytelse
28.04.2008 (11.04.2009) SM-2007/2382 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 17 første ledd første punktum
politiloven § 8
straffeprosessloven §
straffeprosessloven § 448
straffeprosessloven§ 444
Erstatning etter strafforfølgning og fritt rettsråd
08.02.2008 (11.04.2009) SM-2007/1480 [Til uttalelse] straffeprosessloven §
straffeprosessloven § 448
straffeprosessloven § 450
straffeprosesslovens § 444
straffeprosesslovens § 448
Sak om erstatning av advokatutgifter etter straffeprosessuelt beslag
10.04.2009 (10.04.2009) SM-2007/205 [Til uttalelse] folketrygdloven §
folketrygdloven § 13-3
folketrygdloven §13-3 andre ledd andre punktum
folketrygdlovens § 13-3 andre ledd
yrkeskadeforsikringsloven § 11
yrkesskadeforsikringsloven § 11
Om deltakelse i en øvelse, utført av vikar, ga rett til yrkesskadeerstatning
10.04.2009 (10.04.2009) SM-2008/996 [Til uttalelse] straffeprosessloven § 444
straffeprosessloven § 447 første ledd
Foreldelse av krav om erstatning etter strafforfølgning
09.04.2009 (09.04.2009) SM-2007/2148 [Til uttalelse] Sen saksbehandling i Justissekretariatene av søknad om erstatning etter strafforfølgning
08.04.2009 (08.04.2009) SM-2007/905 [Til uttalelse] Kommunal Landspensjonskasse – tilbakekreving av feilutbetalt avtalefestet pensjon
07.04.2009 (07.04.2009) SM-2008/988 [Til uttalelse] voldsoffererstatningsloven § 15
voldsoffererstatningsloven § 16
Tilbakekreving av feilutbetalt voldsoffererstatning
06.04.2009 (06.04.2009) SM-2007/1197 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17 første ledd
forvaltningsloven § 28 første ledd
forvaltningsloven § 29
forvaltningsloven § 33 første ledd
vegtrafikkloven §
vegtrafikkloven § 24 fjerde ledd
vegtrafikkloven § 33
vegtrafikkloven § 34 femte ledd
Sak om tilbakekall av førerett – klagebehandlingen
05.04.2009 (05.04.2009) SM-2008/284 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 10
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e
forvaltningsloven § 6 annet ledd
forvaltningsloven § 6 første ledd
forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav a
forvaltningsloven § 8 annet ledd
Habilitet for ansattes representanter i styret i et interkommunalt tiltak
03.04.2009 (03.04.2009) SM-2008/602 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 18
forvaltningsloven § 4
forvaltningsloven § 4 første ledd bokstav b
straffeprosessloven §
straffeprosessloven § 101
Antakelse av fast forsvarer
03.02.2009 (05.03.2009) SM-2007/928 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 34
plan- og bygningsloven § 17-2
plan- og bygningsloven § 23 nr. 1
plan- og bygningsloven § 7
Dispensasjon for bygging av vei i LNF-område
18.12.2008 (21.01.2009) SM-2007/271 [Til uttalelse] ombudsmannsloven § 4 første ledd Kunngjøring av kompensasjonsordning for pionerdykkere
25.07.2008 (17.10.2008) SM-2007/1327 [Til uttalelse] forvaltningsloven § Habilitet for styreleder i kommunalt heleid foretak
05.09.2008 (15.10.2008) SM-2007/2381 [Til uttalelse] forvaltningsloven § Saksbehandlingstid og saksbehandlingsrutiner i Norsk Pasientskadeerstatning
03.08.2008 (02.08.2008) SM-2006/1994 [Til uttalelse] forvaltningsloven §33
universitetsloven §3-9 første ledd
universitetsloven §5-3 fjerde ledd
Studentens adgang til å legge ved begrunnelsen for klagen til de nye sensorene
20.06.2008 (19.06.2008) SM-2007/2433 [Til uttalelse] forurensningsloven § 34 femte ledd annet punktum
skatteloven § 26
Rentekrav ved tilbakebetaling av renovasjonsgebyr
10.06.2008 (09.06.2008) SM-2007/1453 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 24
forvaltningsloven § 25
forvaltningsloven § 3
Tilsetting – valget mellom flere midlertidig tilsatte – kvalifikasjonsvurdering
09.06.2008 (09.06.2008) SM-2007/1450 [Til uttalelse] ligningsloven § 8-4
skatteloven § 6-
skatteloven § 6-83
skatteloven § 6-83 første ledd
Ligningsbehandlingen for 2005 og 2006 av krav om særfradrag for ekstra store sykdomsutgifter som følge av diabetes
25.03.2009 (24.03.2008) SM-2007/1253 [Til uttalelse] Stilling som brannbåtfører – Brannvesenet i Sør-Rogaland IKS og Sjøfartsdirektoratet
24.01.2008 (23.01.2008) SM-2007/810 [Til uttalelse] forvaltningsloven § 17
forvaltningsloven § 41
plan- og bygningsloven § 113
plan- og bygningsloven § 70
plan- og bygningsloven § 70 nr. 1
plan- og bygningsloven § 94 nr. 3
Oppføring av hytte i Tinn kommune
16.01.2008 (15.01.2008) SM-2007/1029 [Til uttalelse] Fellingstillatelse for elg for jaktsesongen 2006
15.02.2007 (04.12.2007) SM-2006/225 [Til uttalelse] utlendingsloven § 37 Ombudsmannens undersøkelse av Politiets utlendingsinternat på Trandum – særskilt melding til Stortinget